Kategoriarkiv: Evolution

Det ær en rørelse som startar i Medelhavet mot en manifestation i Rumænien som sedan strømmar ut mot Moldavien, Ukraina genom Baltikum till Finland

Det pågår nya rørelser genom Europa. Europa liksom vænder på sig, ut och in och upp och ner. Det ær rørelser som liknar vindlande stigar som vrider sig upp øver bergsmassiven och liksom rullar in i spiraler øver kullar och platåer. Det ær labyrinter som skapas. Nya slingrande smala stigar før oss mænniskor att vandra på. En av dessa strømmar børjar i Medelhavet, ja det tænds en gnista i Medelhavet som sedan rør sig genom Rumænien upp øver Moldova, Ukraina, Polen mot Estland, Lettland och rørelsen slutar i Finland. Vad ær detta? Av olika skæl star jag mitt i denna rørlse och førsøker førstå, førdjupa och førvalta eventuell kunskap som skapas i strømmens kølvatten.

Jag deltog i en workshop i Bucarest med Marko Pogacnik. Under workshopen væxte ett perspektiv fram som Marko delade med oss. Det ær en rørelse som startar i Medelhavet mot en manifestation i Rumænien som sedan strømmar ut mot Moldavien, Ukraina genom Baltikum till Finland. Vad ær det før strøm?
Vi ser den elden. Ja det ær en eldens rørelse – det ær vad vi kallar Europas eld som rør sig via den vægen. Det finns fyra fundamentala rørelseriktningar i værlden som har med tillblivelse att gøra, som har med fødelse att gøra. Detta ær eldens rørelse, det ær eldens riktining som i sig færdas via Østeuropa och transformeras genom fyra olika tillstånd/element. Ja så kan ske att dessa fundamental røresleriktiningar vrider sig och skapar nya riktiningamatriser før værlden. Jag sannerligen ær det nya riktningmatriser som liksom borrar sig in i jordetern. Det ær starka strømmar. Strømmar med eldkvalitet likt brinnande facklor som øppnar sig. Från en vinkel ær det nya eld-elementarer som føds, elementarvæsen bundna till eld som skapas.
Kan ni berætta mer
Vi ser det ske nu att nya elementarvæsen føds, helt nya væsen som star instællda att tjæna jorden på ett nytt sætt. Dessa væsen ær mer eller mindre bundna till de fyra elementen; jord, eld, vatten och luft men ær grænsøverskridande och bær i sig kvaliteter från alla element. Detta ær væsen som uppfør sig annorlunda æn de som ensidigt ær bundna endast till ett element. Denna eldens nya rørelse startar i Medelhavet. Det ær eldkvaliteten i vattnet som startar impulsen som genererar vågrøresler mot Rumænien och mot eldkvaliteten i jorden dær. Det ær jordens eld som formar impulsen, som ger impulsen en kropp, som egentligen føder fram dessa nya eld-elementarer. Jordens eld ær den kvalitet som krævs før att skapa form på jorden, som genererar manifestation. Det ær denna værmeprocess som pågår i Rumænien, ja Transylvanien ær som en livmoder som føder fram impulsen mot Moldavien och Ukraina. Genom Europa mot Finland arbetar impulsen så med den mineraliska elden, just nu pågår dær en førtærande aktivitet. Vi ser dær en eldsprutande drake som vænder sin eld mot destruktiva kraftkællor. Detta ser vi och det ær ett førsøk att førhindra før dessa nya eld-elementarer att røra sig i denna nya riktningsmatris. I Finland ska såsmåningom eldkvaliteten i luftelementet – eldens tanke – skapas. Detta ser vi i framtiden. Och vi ser att grænsen mellan Sverige och Finland blir en viktigt port før att kommunicera denna eldens nya rktningsmatris.
Så vad finns før andra perspektiv på denna nya eldens matris?
Det ær en jagmanifestation. En gnista av ert mænskliga jag har møjlighet att færdas just nu i Medelhavet før att sedan førvalta och væxa till sig i Rumænien. Denna gnista av jaget ær viktig då det ær jaget som skapas i eld, jaget som viljekraft, som anstrængningsprincip som startar i Medelhavet. Detta tycker vi mycket om.
Varfør færdas denna jagimpuls just nu øver øst?
Før att det ær en framtidsimpuls. Den måste førvaltas noga genom Europas østligaste lænder. Det ær nya jagkvaliteter som jorden børjar kunna stødja. Detta ær mycket bra.
Hur kan vi som individer førstå detta? Och låta oss inspireras av?
Detta førstår ni bæst genom att førstå er sjælva som viljevæsen, som væsen som rør sig genom tiden i en pågående manifestationsprocess – men inte en manifestationsprocess som børjar som en tanke – denna tankens jagmanifestationen har en annan riktning. Denna manifestationsprocess startar med en gnista, med ett stjærnfall. Det ær detta stjærnfall som ær nyckeln. Det finns manga fallna stjærnor just nu i Medelhavet och det ær egentligen fødelsen av er sjælva som stjærnvæsen som ær denna eldmanifestation. Så i princip hittar ni er kosmiska hemvist i havsdjupen. Det ær dær er stjærnkvalitet just nu førvaltas. Så kan ske att Europa dærfør vrider sig ut och in och upp och ner, att labyrinter viker sig inåt och skapar implositioner av eld. Att Europa liksom manifisterar ett eldliknande kaos, såsom en ny fødelse. Så kan ske att tiden ær mogen før er att færdas ned till de mørka havsdjupen och hæmta impulsen till denna stjærnkropp.

IMG_7719

Graalskoderna lever i detta fält som handlar om gestaltningen av mellanmänskliga principer

Vi befonner oss i tiden mellan två kosmiska fenomen som båda två på sätt och vis bär en stark framtids och manifestationskraft. Å ena sidan har vi solförmörkelsen å andra sidan närmar sig nu en månförmörkelse. Dessa andliga manifestationer skapar i oss starka kraftspel. Jag har förstått att världen öppnar sig när vi försöker närma oss solen och månen som andliga realiteter.

Vad hände egentligen i den där flygkraschen?
Vi ser piloten att han sitter med båda händerna och styr planet. Han har tunnelseende. Han befinner sig som i en mörk tunnel med ett litet ljus längt fram i synfältet när han låter planet tappa höjd och krascha in i berget. Han slungas bakåt och händerna kastas utåt. Döden är ögonblicklig. Och sen tystnad. Och ja, vilken tystnad det är på platsen, bland de förolyckade. Många slungas långt ut. Några få själar vid platsen rör sig, det är de allra yngsta, barnen som var ombord. De är tysta. I ett tillstånd att inte veta vad som hänt. Inget perspektiv på liv eller död. Fler själar dras dit – tysta. Det är inget kaos. Det finns en typ av sorg i omkretsen men den når inte riktigt in i medvetandet. Det saknas navigation. Så trädare några väktare fram. De skapar ett rum runt själarna, de håller sig tillbaka men ser till att rummet hålls rent. Att inte panik utbryter. Fler ljusa gestalter ställer sig runt själarna. I mitten av denna plattform, detta rum, formas en krater som fylls med grön och gyllene energi. Det är en typ av överflödskrafter från de unga själarnas obrukade livskrafter. Väktarna ser till att det sker. Allt är lugnt. Allt går lugnt till. Hela rummet höjs så ett luftlager det stiger från marken. Bearbetningen är klar. Väktarna ser till att alla lämnar samtidigt som ett kollektiv. Hela övergången är kollektiv. Inga individer förvillade sig. Det fanns många hjälpare på plats.
Och piloten?
Detta vill vi säga. Att när planet slog i marken så fanns redan på platsen ett skydd som gjorde att alla själar så och piloten hamnade i en typ av mjukt stilla landskap där inga associationer till livet var möjlig. Det gjorde att alla tystnade och fann ingen möjlighet att orientera sig. Väktarna var många och skyddade alla från kaos. Vad som sedan sker är att var och en får hjälp med en bearbetning av sina liv. Där kommer piloten att behöva möta sin handling. Men de andra passagerarna har ingen relation till honom. För dem var denna olycka opersonlig.
Jag ska ju resa snart till Languedoc, det område vi känner som Katarernas land. Detta är i närheten av olycksplatsen
Denna olycka liknar mycket det offer som katarerna gjorde på så vis att det är samma väktare som håller en gruppenergi, som skapar ett kollektivt själsligt landskap. När katarerna offrade sina liv, när de gick in i elden, eller hoppade från klippan så mötte de i efterlivet precis samma väktare som skyddade dem från att sjäsligt konfronteras med ett personligt drama. Det skapas i efterlivet ett kollektivt medvetande. Både katarerna och de individer som förolyckades i flygolyckan befrias från att förbinda sig personligt till katastrofen. Det är Frankrikes folkande som tillsammans med dessa väktare skyddar individen från att bearbeta katastrofen på individnivå. Detta förstår du när du knyter dig an till det mellanmänskliga luftrummet. Det som lever mellan människor är kollektiva krafter, inte en kraft som verkar lodrätt i individen. Kollektiva krafter lever i det sjäsligt horisontala. Vad som sker med de individer som genomlever den här typen av kollektiva händelser det är att varje individ stärker sin närvaro i det mellanmänskliga rummet, stärler sin närvaro i det som händer mellan människor, erövrar en klarhet och vakenhet i relation till andra människor och i förlängningen fördjupar sin empatiska förmåga. Ja därför är dessa katastrofer – hur knasigt det än kan låta – en kristen impuls. Dessa båda olyckor sker inom ramen för den kristna impulsen som värnar mellanrummet, som värnar de nära relationerna. Så kan ske att när en sådan här våldsam katastrof sker så är paradoxen den att kristusimpulsens närvaro stärks på jorden. På sätt och vis är också katarimpulsen förstärkt genom denna olycka. Den impulsen vaknar. Vi säger inte att alla i planet var katarer men vi säger att några var det – och vi säger att de som var katarer i en förfluten tid, de som dog som katarer in i den kollektiva efterklangen, vi säger att den kollektiva impulsen förstärks av denna olycka.
Vad innebar katarimpulsen?
Att skydda graalskoderna.
Hur skyddas dem?
Via en frekvens i det mellanmänskliga. Ja så är det. Att den frekvensen häftar inte in i en människa, den häftar mellan två människor. Solen gestaltar denna princip. Varje dag. Den ande som bär fram solen, vad är det som kännetecknar den? Jo det faktum att du inte kan se rakt på solen, för att se solen behöver du titta bredvid solen. Detta är den princip vi talar om när vi talar om denna frekvens i det mellanmänskliga som katarerna var mästare på att gestalta som grupp på jorden. Graalskoderna lever i detta fält som handlar om gestaltningen av mellanmänskliga principer. Därför känner katarer alltid igen varandra, därför uppstår genast en stark kontakt med hjärtat när två eller flera katarer möts. Och det är samma scanario nu för de människor som förolyckades i katastrofen, att det stärker deras hjärtkrafter. Det är på detta sätt som framtidskarma skapas. Stark konstruktiv framtidskarma. Denna olycka var en nödvändighet mellan denna sol och månförmörkelse. Så ser det ut att konstruktiv framtidskarma inkarnerar i princip alltid i en grupp.
Vad kan vi stärka där i Katarlandet?
Ni kan stärka banden till den grupp ni tillhör. Detta gäller oavsett om du har ett förflutet som katar eller ej. Att resa till Katarland och göra en fördjupning är att stärka den själsliga grupptillhörighet som du tillhör. De människor du tillhör med ditt hjärta. Detta är mycket kraftfullt just för att det har med jordens utveckling och framtidskarma att göra.

rennesleschauteau

 

Så sänker sig över er en kvalitet av det vi kallar intimitet. Det är relationen mellan Dig och Du.

Jag har konfronterats en del med transparens inom olika områden, på olika nivåer den sista tiden
Ja vi ser att era själsliga tillstånd i det stora perspektivet är transparenta. Det finns en lång evolutionär process bakom denna transparens. Hur ni som mänsklighet med medvetandet begriper globen. Att ni står inställda i ett globalt medvetande på en upplyst glob, på en glob som ni begriper med ert medvetande, som ni famnar med en infrastruktur. Denna från vårt perspektiv – globens lyskraft är på sätt och vis också er lyskraft. Det är nödvändiga steg i er mänsklighetsutveckling att vara i den punkt där globen är belyst. Vi skulle säga att denna punkt också mejslar fram kanske en av de viktigaste själsliga gesterna ni bär, nämligen det faktum att ni står i en intim relation med globen, ja intimare än ni i dag upplever. Det är denna intimitet, denna kvalitet som ÄR intimitet som är viktig för er att urskilja. Så kan ske, att i tider av stor transparens uppstår en själens trötthet över den gest som öppnar för att bli belyst, ja vi skulle säga att det finns element här av trötthet, att det sliter på er att stå i denna transparens, att det sliter på er att stå på en glob som ni till synes beriper. Men märk väl – tillsynes begriper. Det finns andliga realiteter i denna glob som ni ännu ej öppnat medvetandet för. Så sänker sig över er en kvalitet av det vi kallar intimitet – ni känner den från förr – och ni kan lära känna den igen. Det är relationen mellan Dig och Du. Det är intimiteten i mötet med dig själv. Vi skulle säga att detta är en välkommen kontrast till transparens, vi skulle säga att ni bör vårda den intimiteten, lära känna den igen. Detta är den väg ni har att gå om ni söker andlig fördjupning. Det handlar om att stänga fönster istället för att öppna. Att blunda istället för att se. Att låta tiden gå istället för att jaga den. Den handlar om att bära sina hemligheter på rätt sätt. Detta är viktiga ting i den tid som nu är av själslig exponering på global nivå. Vi sill säga till er att värna det mjuka andetaget. Så är tiden just nu. lysplanet

Att tiden är inne för er att bearbeta en gång för alla er personliga historia om makt

Det är lite märkligt. Jag hamnar i lägen där mina reaktioner är annorlunda. Som om mina program är nollställda. Jag upplever mig ibland liksom neutral på ett sätt som jag inte känner igen som den jag tror att jag är. Jag är lite bedrövad över detta. På något sätt upplever jag en saknad i mig. Som att en del av mig försvunnit.

Vi ser detta ske nu Jenny. Att ni hamnar i rum där ni inte känner igen varandra, ej heller er själva. Det är en nödvändig process för er. Att lära känna er själva igen. Ja vi skulle säga att det är er stjärnfrekvens som sänker sig över er. Er kosmiska hemvist gör sig synlig. Den övergripande process som sker är att ni människor blir mer och mer eteriska – och egentligen också världen runt er blir mer och mer eterisk. Vi skulle vilja belysa här ett historiskt fakta som spelar roll i denna process. Nämligen Atlantis undergång. Nämligen att detta är en histora om makt. Vi har två viktiga splittringar som världen just nu är i fas att läka. Det är delningen mellan manligt och kvinnligt och det är splittringen mellan människa och elementarriket. När ni arbetar med dessa viktiga ting arbetar ni också er igenom den mänskliga evolutionen. Och när ni närmar er splittringen mellan människa och elementarriket så hamnar ni oavkortat till Atlantis och undergången, sjunkandet ned i havet. Atlantis undergång manifesterade att människan förlorade kontakten med elementarriket och också sin personliga elementar – som är den absolut viktigaste porten för att uppleva djurens och naturens rikedom.
Personlig elementar?
Ja det väsen som är förbundet med din fysiska kropp, som ombesörjer alla funktioner i kroppen, som är där du ännu inte är – nämligen i matsmältningen, i andningen etc. Ni står i ett steg nu att återknyta kontakten med er personliga elementar. Och detta leder er till Atlantis undergång. Det leder er till det kollektiva trauma som den händelsen skapade och det leder er till ert personliga öde relaterat till makt. Det träder fram nu. Och det ska hanteras nu. Men detta vill vi säga till dig att det är helt. Atlantis sjunkande från ett evolutionärt perspketiv är helt. Kontakten mellan människa och elementarriket är hel. Igen. Länken upprättad. Det som återstår är era personliga berättelser och bearbetningar av denna händelse.
Vad hände egentligen på Atlantis från ert perspektiv?
Detta vill vi säga till dig. Att det var intentionen om makt som var den kulturens stora utmaning. Det låg i Atlantis djupaste ursprung, ja nedlagd i de djupaste bergen på ön en god intention om makt. Ja vi skulle säga att jordens godas maktintention nedlades i Atlantis. Som en förtidlig impuls för människan att kunna hantera kraft. Makt var något självklart som låg nedärvt i de människor som levde där. Så var det ordnat att vägen till självkännedom på Atlantis gick via maktintentionen. Det låg i Atlantis öde att människan skulle behöva gå igenom den utmaningen. Att hantera makt är att erövra kunskap om den personliga elementaren. Det är via den personliga elementaren som du träder in i elementen, som du står i förbund med krafter som sträcker sig vida utöver din mänskliga förmåga. Detta är den stora skolningsvägen för att hantera frågan om makt. Det låg i denna utmanings natur att människan skulle frestas att missbruka sin kännedom om maktens villkor. Ja det var näst intill oundvikligt.
Vad var det som gick snett?
Vi ser Atlantis undergång, att processen mot undergången passerade tre steg. Först uppstod en situation som utvecklades till ett faktum. Att detta missbruk av makt inte längre gick att vända. Sedan uppstod lägerbildningen – att sympati och antipati skapades som själsyttringar, Från lägerbildningens tid har ni människor många trauman, många svek bottnar här, minnen av oväntade relationella katastrofer. Sedan kommer kriget. Och detta krig är en märklighet i sig. Just därför att det inte är en fråga om att Atlantis ska gå under, det är en fråga om hur. Det ena lägret planerar den fysiska undergången för att i tid kunna föra ut mysterier från ön och på så vis arrangera en spridning av kunskap över världen. Det andra lägret planerar ett mörkt maktövertagande där mysterierna ska förvridas, missbrukas och förmörkas. Dessa två läger levde till viss del sida vid sida och den kritiska punkten var spridningen av mysterierna. Hur det skulle gå till.
Så vad hände?
För att spridningen av mysterierna skulle kunna bäras vidare med Atlantis ursprungliga goda makt DNA behövde maktintentionen lyftas upp ur urberget och eteriseras. Ja fördelas i världen enligt den homeopatiska principen – och spridas för vinden. Maktintentionen behövde transformeras, behövde genomgå en alkemisk process från manifesterad tät mineral i urberget till eteriska droppar i luften. Detta var det viktigaste som behövde ske innan spridningen av mysterierna, innan undergången. Detta arbete krävde minst fyra mästare, invigda i de fyra elementen. Det var en svår sak. Det var en kritisk sak. Så hände det att en av de invigda – försvann. Så kom det sig att det läger som planerade den fysiska undergången snabbt iscensatte sitt krig. De placerade ut sig över ön och åkallade elementen medan några få hann lämna ön i små båtar – med sig bar de skärvor av mysteriekunskap. Det var ett kaos som uppstod och utgången var oviss. Ja det egentliga kriget mellan de olika lägren utspelade sig precis här, i den fysiska undergången av ön. Mörkersidan lyckades manifistera den stora splittringen mellan människa och elemnetarrike i samma ögonblick som marken skälvde och havet öppnade sig för att sluka ön. Och detta var det stora trauma för många av er som dog där i katastrofen, inte själva döendet, inte övergången till den andliga världen utan det livets sista minuter av smärta och skräck över av att svart sot lade sig över ön, över att kontakten med elementarriket bröts. Så sjönk Atlantis i havet med maktintentionen intakt och bevarad i urberget. Så hamnade maktintentionen på jordens mörkaste plats. Så hamnade den i djupet av det stora världshavet. Atlanten. Men så kan ske! Att detta hände för 12000 år sedan. Att maktintentionen på olika sätt är på väg att lyftas upp, att tiden är inne att öppna världarna igen. Att tiden är inne för er att bearbeta en gång för alla er personliga historia om makt. Detta är viktigt för att ni åter ska kunna lyssna på er personliga elementar och åter känna er verkliga kontakt med Gaia

mandelväg

 

 

När dödsängeln träder in, när du av olika skäl står i hennes port så har du två val.

Hon har varit närvarande i januari. Dödsängeln. Ja det är henne jag har känt närvaron av. Jag förnimmer henne vid min vänstra sida och när jag vänder mig om för att se henne så är hon längre bort än vad jag förväntar mig. Vad är det som sker?

Ja Jenny, vi ser dödsängeln. Det är bra att urskilja henne, det är bra att se henne.
Varför?
Så kan ske att dödsängeln träder in i en människas liv, just för att visa sin närvaro. Just för att visa porten. Så kan ske att det finns tid för urskiljning, att förstå denna närvaro, att kunna tyda hennes väg.
Hmm?
Det finns en närvaro i djupet av jordens värme. Vi ser att denna närvaro kallar dig. Ja den rytmiska jordiska sången får dig att lyssna, får dig att undra vem det är som ropar? Vem det är som kallar dig. Men se! Så är det med dessa ting att dödsängeln kallar dig aldrig, döden är inget som drar i dig. Närvaron av dödsängeln är friare, ljusare och fylld av blommor.
Men varför känner jag henne?
När dödsängeln träder in, när du av olika skäl står i hennes port så har du två val. Antingen träder du djupare in i materien eller så väljer du en väg som leder dig bort från jorden. Dödsängeln ger dig dessa två val.
Och om jag väljer att träda djupare in i materien?
Då öppnas underjorden. Då finns där en möjlighet att komma närmare den jordiska kärleken. Ja egentligen är dödsängeln bärare och vågbrytare av två vägar. Nämligen den kosmiska kärleken och den jordiska kärleken. Så är det vår uppgift att som människor inte frukta döden utan förstå den porten som en fördjupning i det vi kallar kärlekens språk. Det finns möjligheter att under ditt liv på jorden möta dödsängeln och välja vägen som leder dig djupare in i de jordiska mysterierna, närmare den jordiska kärleken.
Så det som kallar mig..?
Är underjorden. Är den jordiska kärleken. Men så är det ordnat. Att denna väg som leder dig djupare in i jorden är egentligen en omdaning av de strukturer som håller det mänskliga huvudet på plats. Ja vi ser starka processer runt era huvuden. Vi ser hur era huvuden är i förvandling. Detta kan visa sig som starka smärtprocesser i huvud och nackområdet, smärtsamma insikter som griper in i era föreställningar om vad livet är, stora radikala förändringar i era yttre liv. När underjorden kallar lämnar ni ert gamla huvud ovan jord. Ni lämnar ert gamla huvud till dödsängeln. Och se! Tids nog har också ni människor ett huvud med hjärta. dödsängelnblogg

 

det är sannerligen en stor tid när era ödeskort vobblar i luften

Det pågår i sfärerna det som jag och Kajsa, min vän i friheten, identifierat som en ”kosmisk flip”.  Det är en ödesenegi som arbetar sig igenom en kullerbytta, en volt. Och det gäller att landa mjukt. Det gäller att landa på en plats med hjärta.

Säg mig vad är detta för ”kosmisk flip” från ert perspektiv?
Det är en flodvåg av energi som strömmar ur det galaktiska centret som en kosmisk virvel som väcker det i er som somnat, det i er som vill öka takten. Vi ser att många av er lämnar en ödesväg, att många av er står i ett vägskäl för beslut. Vi ser att denna plats bär i sig en typ av magnetisk väntan, hur fötterna aktiveras av en magnetism som häftar mot jordytan och som söker förankring i djupet av jordens mitt.
Vad innebär det för oss?
Att många upplever en period av stillastående, att inte kunna röra sig fysiskt, att vara orörliga – men märk väl! Orörliga men vakna! Det är ett förhöjt kroppsligt tillstånd. En medvetenhet sjunger i er och ändå är kroppen orörlig. Ja detta upplevs för många av er som att stå inne i en typ av flyt och ändå inte se vägen som sträcker sig framåt. Ändå är vägen höjd i dunkel.
Varför är det så?
Det finns rytmer även i dessa ting, hur kosmiska impulser föds och dör. Vi skulle säga att det pågår just nu en vändning, en volt i luften, en energikullerbytta i sfärerna. Denna – som ni kallar – kosmiska flip pågår i slowmotion. Det är inte en motorbåt som vänder snabbt, det är snarare en oceanångare som vänder långsamt. I dessa långsamma rörelser, genom dessa vändningar i slowmotion pågår egentligen en inkarnation av höga vibrationer, ett nedstigande av ljusvarelser, av framtidskraft.
Hur då?
För att tala ett språk som många av er känner, kan ni se framför er en kortlek. Ja ni kan se framför er ett tarotkort som kastas upp i luften. Det är inte vilket kort som helst, det är kortet för ert öde. Wheel of fortune. Detta ert ödeskort gör just nu en volt för att såsmåningom falla ned mot marken.
Vad innebär det för oss?
Att den ödesväg ni just nu står på, de steg och handlingar ni är beredda att göra är avgörande för er framtid. Det är som att det finns ett hål i er tidslinje, en öppen port i ert öde, som ni kan gå rakt in i. Ja det är märkliga ting det som nu sker. Från ett perspektiv skulle vi säga att det finns stora möjligheter för er att skära igenom gamla mönster, de stora livsutmaningarna som ni kom ned till jorden för att bearbeta, förstå, förlåta och transformera. De stora livsutmaningarna gör en flip, skapar en rörelse i luftrummet, formar en öppning att gå in i för att låta en gammal väg klinga ut. Det är dags nu att vända blad, att söka nya utmaningar som öppnar för en ny utveckling, en ny skolningsväg. Egentligen innehåller denna ödesflip en vändpunkt för dig som är redo att arbeta med att skapa ny karma, framtidskarma. Det är sannerligen en stor tid när era ödeskort vobblar i luften. Vi säger till er! Stå kvar i kontakt med ert verkliga värde, i kontakt med jorden och den puls som klingar långsiktigt in i era liv ut mot sfärerna. Där står ni i ett överflöd.

w-s-wheel_of_fortune

 

Denna framtidsimpuls står i direkt relation till the Gypsies

Jag har på nära håll följt en spännande utveckling som pågår i det mörka Transsylvanien. En vän befinner sig där och står i kontakt med en häftig transformation.
Kan ni berätta vad som sker i Rumänien just nu från ert perspektiv?
Det föds en impuls i Rumänien, i det mörka Transsylvanien. Det gestaltas en framtidskraft där med stöd från Karpaternas vilda, djupa raviner. Denna framtidsimpuls står i direkt relation till the Gypsies– till zigenarna. Detta folk har en speciell uppgift på jorden, att vandra mellan länder, ja vi skulle säga att the Gypsies är bärare av det egentliga ”mittens rike” att de står som folkslag i att balansera mellan öst och väst, mellan manligt och kvinnligt. De har som folkslag en framtida uppgift att vara bärare av den vibration som upphäver dualiteten på jorden. Såsom gycklare och spelare har de vandrat från öst till väst med sin musik, med sin dans. Detta folk är i dag ett utarmat folk, och vi ser människor som i grunden är knutna till the Gypsies folksjäl, vi ser att de är utan kultur, utan andlig förbindelse till ett ursprung. Vi ser dem överallt i Europa som tiggare, som vilsna själar utan tillhörighet. Och vad är det då som sker? Jo i dessa tomma ytor, där det saknas en tillhörighet, en avsaknad av tradition, av kultur, i dessa tomma ytor håller en ny kraft på att födas. Ja det är sannerligen en färgsprakande kraft!
Vad är det för kraft?
Det är en kraft som står i direkt relation till the Gypsies ursprungsimpuls. Det är en ny elementarkraft som i sin intention är osjälvisk. Som kan födas just i det mest bortglömda Europa där fattigdom, smuts och hemlöshet råder – en kraft som föds för att hjälpa människan.
Hur verkar denna kraft?
Och detta som vi nu kommer att berätta vill vi att ni tar emot med stor vördnad just därför att vi ser att det som denna kraft är bärare av är ”den nya hjärnan”  Det är en grön glittrande hjärna och vi ser att denna hjärna står i direkt förbindelse med era hjärtan. Detta är från vårt perspektiv ett unikt hopp i er mänsklighetsutveckling. Att ni står i steget att transformera era hjärnor.
Hur kommer det att gå till?
Detta är ännu i en födelseprocess, det pågår en alkemisk process med dessa elementarkrafter så det sker det dolda. Men vi ser att denna glitterhjärna kommer att sänka sig ned över var och en av er och öppna för förbindelse med era hjärtan.
Jag har egentligen inte förr jobbat med hjärnan i ett energiarbete, eller ens i en kanalisering..
Nej, därför att den hjärna ni nu har är omringad av mycket mörker, det finns alldeles för tunga strukturer runt den. Men! Denna nya glitterhjärna! Den bär ett helt annat universum. Den stora skillnaden är förbindelsen med hjärtat. Ja ni kan bara tänka er hur mycket ni kommer att kunna använda av er hjärna när detta är ett faktum. Ni får en helt ny värld att navigera igenom. Det vill vi säga, att denna impuls som just nu vaknar i det bottersta Europa är ett mycket viktigt och avgörande steg i er mänsklighetsutveckling.
Vad kan vi som individer göra nu när vi vet?
Ni kan börja med att visualisera era grönglittrande hjärnor, ni kan känna hur den sänker sig ned över ert huvud. Det känns lite som att ömsa skinn. Ja ni kan göra detta för att förbereda för den nya hjärnans ankomst.gypsy

Vi har sagt det förr. Att det som nu sker på jorden står i resonans med Atlantis undergång.

Jag får frågor om vad som pågår från ett energiperspektiv. Många upplever ett starkt energipåslag med mycket vobblande och oro. Här är ett perspektiv på tiden just nu.

Det vi ser i världen just nu är en våldsam integrering av det vi kallar magiska krafter. Detta sker parallellt med att den manliga principen förvandlas från det tveeggade svärdets stridsprincip till den klingande ryggradens ”speak of truth” Ja ni står alla i det skifte att er maskulina kvalitet och energi ställer sig bakom er feminina energi, renkt konkret kan ni känna att ni har er maskulina energi i ryggen och er feminina energi riktad mot världen. Detta skifte sker i varje man som kvinna men det sker inte utan motstånd från det tveeggade svärdets män. Världen tvingas fortfarande konfronteras med krig och våld som tycks eskalera utan rimlighet, utan proportion. Det vill vi säga till er, att det har ett slut. Denna gest, att ställa det maskulina bakom det feminna har i princip redan hänt och det våld vi ser utspela sig på världsscenen är en typ av dödsryckningar. Så fokusera på det svärd ni har i ryggen – det svärd som inte längre används till strid utan används till att tala sanning, till att tala hjärtats språk. Ni står alla i denna port att låta svärdet i er ryggrad klinga ”the speak of truth”
Vad menar ni egentligen med magiska krafter?
Vi har förut talat om drakhjärtat, vi hör andra tala om elementarhjärtat. Det finns vid revbenens slut, under ert hjärtchakra ett annat hjärtchakra, ett drakhjärta, ett chakra som interagerar med elementarkrafterna i världen, med de krafter som återfinns i det levande, i elementen, i träden, världshaven och också i era mänskliga kroppar. Ja sannerligen har ni en personlig elementar knuten till er fysiska gestalt. Detta väsen samordnar era kroppsliga funktioner och alla de processer som pågår i er som ni själva inte känner, såsom matsmältning etc. Vi ser att som en konsekvens av den frekvenshöjning som jorden nu genomgår öppnas återigen möjligheten för er att återknyta kontakten till detta chakra.
Vad menar ni återknyta kontakten med…
Vi har sagt det förr. Att det som nu sker på jorden står i resonans med Atlantis undergång. Det som ni nu genomlever är från ett energiperspektiv lika dramatiskt som Atlantis undergång. Vad orsakade Atlantis undergång? Detta rike som ägde så stark magi, så stark kraft. Jo det var just det att människor missbrukade kraften, missbrukade magin, detta kallar vi – Det Stora Kriget – kriget mellan människan och elementarriket. Med stor dramatik försvann Atlantis i havet och förbindelsen, den energimässiga förbindelsen med elementarriket bröts. Vad som nu sker är att denna förbindelse återuppstår, återskapas i er. Och ni står som människor med en helt ny beredskap att öppna för en interaktion med ert drakhjärta igen.
Hur påverkar detta oss?
Det som träder in i ert liv när ni åter aktiverar drakhjärtat, när ni åter närmar er världen via denna energi är att ni är synkronicitet, ni upplever magi igen i era liv. Detta är drakhjärtats primära effekt i er vardag. Ni blir uppkopplade på en viss frekvens där världen kommunicerar med er utan motstånd. Vi skulle säga att det är ett naturligt tillstånd och detta tillstånd är synkronicitet.
Vad är synkronicitet från ert perspektiv?
Det är vad vi kallar magi. När er inre verklighet speglas i yttervärldens gester, när er inre intention står i omedelbar samklang med yttervärldens manifestation – på alla nivåer, i alla dimensioner och riken. Världen innehåller så mycket Jenny och ni är bara i början på en mycket vacker väg där ni nu tar era första prövande vingslag med ert nya drakhjärta. Flyg väl! Och flyg med den erfarenhet som ni bär i det kollektiva om hur hårt nesdlaget blir om vingkraften plötsligt inte längre bär er. Ni står som mänsklighet i en stor utmaning! Att återskapa förtroendet med elementarriket och förvalta dessa krafter väl.
Så alla människors drakhjärta aktiveras nu..?
Ja i princip eftersom jorden stiger i frekvens en oktav. Ibland kan det behövas hjälp på vägen. Men vi vill säga till er i denna viktiga tid. Var rädda om varandra och välj en stig med hjärta.

valen

Och det menar vi att när jorden stiger i frekvens en hel oktav! Då sker mycket speciella ting.

Nu är jag i den svenska sommaren, jag är i dimman och jag är i regnet. Jag älskar regn och jag älskar dimman som försiktigt rör sig över ängar och hagar. Efter bara några dagar på svensk mark reste jag med några vänner till Höga Kusten. Vi arbetar med Östersjön utifrån ett energiperspektiv och i detta spännande och dynamiska arbete öppnar sig en väsensvärld som är…ja…sagolik.

Vi vandrade genom Skuleskogen och vi vandrade på klippor där isen varit tre kilometer tjock och landhöjningen den högsta i hela världen..åtta hundra meter..
Ja den stora isens rörelse över norra Europa är en speciell händelse från ett evolutionärt perspektiv. Vi ser isen som ett väldigt varmt väsen som lägger sig över markytan. Vi ser hur det glöder i kontakten med jordskorpan, när isen rör sig och friktion uppstår. Vi ser hur denna glöd är en förutsättning för att en viss typ av liv ska födas.
Vad för liv?
Från vårt perspektiv är det en framtidsimpuls som här planteras under detta enorma istäcke. Iskristallernas speciella förutsättningar som bärare av starka kosmiska urbilder formar här en urkraft som via isens tryck liksom släpper frön i jorden. Ja en mycket speciell kraft är det här som skapas och märk väl! Inte ur en explosition utan ur tryckprocesser.
Så vad är det för kraft?
Det är drakkraft. Det är en drakimpuls som genom tryck och värmeprocesser implementeras på jorden och – ja vi skulle säga att det är en väldigt viktig drakimpuls. Framtidsdraken!
Vad menar ni framtidsdraken?
Vi menar den goda drakens transformation. Ja så kan ske att vid vissa tidpunkter i evolutionen sker en genomgripande transformation inom vissa riken och det rike som just nu genomgår en stor omvälvning – ja parallellt med människoriket – är drakriket. Det finns öppningar nu, ingångar dit. Vi ser att det är den gula fjärilen som liksom öppnar revor mellan världarna.
Den gula fjärilen?
Ja fjärilar tillhör drakriket, de är små underbara drakar och den gula fjärilen dansar just nu mellan drak och människoriket och öppnar för ett hjärtas flöde.
Vad är det egentligen för transformation?
Det är den största transformationen som världen genomgår sedan Atlantis undergång. Det är drakarnas förvandling till änglaväsen. Ja du ser, drakar är änglaväsen, de bär i sig änglavärldens alla klanger. Du ser det i deras koppling till de heliga elementen, vatten, luft, eld och jord. De bär alla element i sin energi och är i sin grundstruktur kraftfulla änglaväsen.
Jag såg svarta drakar som var fjättrade under havet vid tunga kedjor…
Ja så ser det ut, även dessa mörka vilddjur ska transformeras. Det är människor som i begynnelsen fjättrade drakkrafter vid starka maktstrukturer. Dessa mörka drakar kan inte transformeras av drakarna själva, de kan bara transformeras av det mänskliga hjärtats kärlek. Ser du nu hur det hänger ihop, att det påslag av förhöjd hjärtfrekvens som människan nu genomlever är en förutsättning för att drakkraften ska transformeras.
Hur skulle ni beskriva den här förhöjda hjärtfrekvensen?
Det sker nu som många väntat på att jorden stiger en oktav i frekvens. En oktav! Detta motsvarar inlandsisens tryck mot jordskorpan. Det finns en korrelation här att inlandsisen på sätt och vis är en förutsättning för denna oktavhöjning, som att jorden lyfter, som att en tryckutjämning sker i relation till ett förflutet tryck, en urgammal ismassa. Och det menar vi att när jorden stiger i frekvens en hel oktav! Då sker mycket speciella ting.
Vad för ting?
Det i er mänskliga organisation som resonerar i frekvens med jordens puls är er hjärtenergi. Det innebär för er på individnivå att ni får en extremt förhöjd aktivitet i hjärtchakrat. Ja vi skulle säga att under denna speciella sommar som nu pågår år 2014 så pågår en extrem aktivitet i era hjärtchakran. Vi ser att era hjärtchakran på sätt och vis frikopplas från resten av ert energisystem och ni får en förhöjd process i hjärtat.
Vad innebär det?
Att de kvaliteer som tillhör hjärtat ropar högt! Och rör sig kraftfullt mellan tillit och tvivel. Det blir en särdeles utmaning för er att läka era hjärtan denna sommar. Vi ser denna förhöjda frekvenshöjning pågå genom juni, juli och en kort bit in i augusti. Sedan in i augusti börjar en integrering med resten av ert system. Detta hjärtpåslag är unikt. Vi ber er att ta hand om det.
Vad råder ni oss att göra?
Vi råder er att gå in rakt i era relationer, att utmana era tvivel, att utmana era rädslor. Det finns unika möjligheter för er att stärka er hjärtkvalitet denna sommar. Vi kallar det som sker, från en vinkel att ni erövrar ert drakhjärta och tro oss! Drakenergin är en helt ny energimanifestation, en ny kvalitet, en ny kreativitet i er verklighet. Den goda drakens transformation är ny och kraftfull och finns tillgänglig för er alla. Samtidigt som drakriket transformeras erövrar ni era drakhjärtan. Åh! Dessa hjärtan! Det är så oväntat och nytt! Det är något ni aldrig varit med om förut så förvalta denna process väl. Det är vårt råd till er. Och ser ni en gul fjäril så slut era ögon och lyssna noga. Här finns budskap direkt till er från drakriket.

dragon_face_by_pedrohenrique_2-d5yd45q

detta är en mycket vacker bild av det låsta halschakrat, det låsta talet.

Jag har levt nära svanen som arketyp denna påsk. På olika sätt har detta vackra och sagolika djur berikat min påskupplevelse. Jag står fortfarande i en stark Hilma af Klint inspiration och arbetar intuitivt med att ”öppna” hennes bilder och den energi som är bunden dit. Här kommer en läsning av hennes Svanserie.

Vad är det för energi i Hilmas svanserie?
Svanen är ett fenomenalt vackert djur! Från ett perspektiv är svanen en jordisk representant för halschakrat. Vi ser halschakrat som en sluss, en magisk port, men det speciella med detta chakra är att det är dubbelt. Det finns en tydlig öppen port å ena sidan och en tydlig stängd port å andra sidan.
Varför är det så?
För att halsen har med andningen att göra.
Så led in mig i dessa svanbilder
Det är framförallt två svanbilder som är viktiga att läsa. Först läser vi bilden med två svanar som möts med näbben och med ena vingen. Detta är en väldigt komplex bild. Svanen bär i sig längtans väsen, är längtan manifesterad i en fulländad form. Svanen som energi är ett sagoväsen som tillhör två världar, hon står alltid i två världar bärandes just denna svarta och vita vibration i sin kropp. Är du klarseende och ser en svan så ser du alltid svanens skugga, du ser två svanar. En svan visar alltid sin skugga. Precis såsom Hilma här har målat dem. Det komplexa med svanen som energi är att hon är spegeln av verkligheten. Du kan känna det tydligt när du tonar in på en svan, du upplever drömmen, du förlorar dig in i dess sagoliknande gestalt. Svanen är en port till en annan dimension.
Så vad är det Hilma målar här?
Hon målar den tysta svanens gest, och dess verkliga energimanifestation på jorden. Det finns något trollbundet i denna gest, nämligen det att svanen sitter ihop med sin skugga med näbben. Det är en typ av förbannelse att svanen inte kan tala, att talet är förseglat. Så blir den fula ankungen en svan genom ett lidande i det tysta. Svanen representerar här det tysta lidandets förvandling, att den energi som skulle gått ut genom talet. Via rop och skrik transformeras i tystnad och blir till skönhet, till en fulländning i formspråket. I Hilmas bilder av svanen bär svanen tystnadens energi. Det finns två portar i halschakrat och en port leder till talet och en port leder till tystnad. Så är det med dessa ting att det finns i hela Hilmas konstnärsskap en ström som beskriver evolutionen, och så är det med dessa ting att Hilma med ”svanserien” visar att många hemligheter är förseglade, många av de ting som föranleder stora kliv i mänsklighetsutvecklingen sker i det dolda, sker i tystnad. Det är så med informationen från andliga världar och riken att den är förseglad – till en viss tidpunkt – när det är dags för information att spridas. För att tiden är inne. Svanen bär kunskap om vissa ting men i den tysta svanens gest ligger att inte tala, ja detta är synnerligen ett öde, att talets energi blir till en vacker form, en skrud.
Varför var Hilma angelägen om att måla svanar?
Just därför att hennes måleri handlade om att kanalisera och gestalta kunskap och detta var nu viktigt för henne att hon levde starkt med svanens energi och arketyp. Just därför att hon själv inte visste vad för kunskap som hennes tavlor innehöll, hon hade inget språk för sin egen process. Det finns en avgörande punkt i hennes biografi när hon söker sig till Rudolf Steiner och hoppas på att han ska öppna hennes konst, också öppna hennes svanar – men det såg Steiner att detta skulle inte ske. Tiden var inte mogen för hennes bilder, energin var inte mogen att strömma ut i världen. Märk väl! Detta är nu definitivt moget att ske. Nu ska tavlorna öppnas.
Så hur öppnar vi svanarna?
Svanserien är själva porten till hennes konst som ska öppnas först. Hon har målat halschakrat som är porten till hur subtilt det går att tala om dessa viktiga ting i dag. Nämligen tvillingsjälsmystiken. Och det finns en problematik här som vi omedelbart konfronteras med och det är att delar av Hilmas energi är bunden just till svanserien. Delvis av Rudolf Steiner, för att han flyttade fram öppningen av bilderna till framtiden. Och delvis för att det sedan själv var hennes önskemål. Se svanen med de fyra färgfälten. Detta är den bild där hennes energi är förseglad. Alltså där hennes tvillingsjälsvibration är förseglad. Vi ser här en bild av halschakrat där de två svanarna har låst energin. Det är tydligt att det är en låst energi. Att talet är förseglat.
Varför målade hon den?
Hon öppnade upp för information om tvillingsjälsmsytiken i sina altarbilder, i sina evolutionsbilder och sen låste hon vibrationen i dessa svanbilder just därför att tiden inte var mogen. Detta är en mycket vacker bild av det låsta halschakrat, det låsta talet. När hon vände sig till Steiner så var det dessa svanbilder som avgjorde att han inte lät läsa bilderna. Här har hon själv tydligt låst in kommunikationen från tvillingssjälsvibrationen. Ja du förstår svanen är arketypen för tvillingsjälsvibrationen på jorden. När du tonar in på svanen ser du alltid dess tvilling. Svanen befinner sig alltid i två dimensioner.
Så svanen kan också manifestera talet, det öppna halschakrat?
Ja absolut! En sådan svanbild ser annorlunda ut. Detta är svanens mystik att hon antingen manifesterar tystnad eller så manifisterar hon talet. Denna kommunikationens gudinna hanterar kosmisk information som antingen är redo att beskrivas eller så ska informationen förseglas.
Svanen är ju Danmarks nationaldjur
Ja men så finns också väldigt stark kreativ framtidsenergi i Danmark. Hela Öresundsregionen är centrum för jordens halschakra. Att vi nu öppnar Hilmas svanar är en framtidsimpuls som också ger sig till känna i Danmark. Så är det med dessa ting att Hilmas måleri på sätt och vis är bunden till jordens halschakra och jordens halschakra är i en stark kreativ förvandling.
Hur kan vi på individnivå arbeta med dessa svanbilder?
Ni kan låta detta låsta halschakra verka på er. Låta energin strömma mot er. Ta emot låsningen för att sedan starkt visualisera två svanar bredvid varandra som liksom sträcker sina halsar mot himlen. Två befriade svanar. Det är nyckeln för att sedan andas in en ny frekvens, det vi kallar tvillingssjälsvibrationen. svanennäbbar

svanen-låsthals