ja denna processade telepati ser vi nu manifesterad i era smartphones över hela världen!

Det är märkliga tider, intensiva fördjupningsprocesser med sällan skådad aktivitet. Jag har under några dagar av olika skäl fördjupat mig i en viktig ström i världen som vi känner som Buddhismen. Jag fick förmånen att följa inkarnationstrådar runt en särskild buddhistisk munk som till nyligen levt och verkat under flertalet år i en grotta i Bhutan.

…Ni såg munken som satt i grottan…
Visste han att vi skulle komma?
Ja han visste det..ni var väntade
Jag såg att han lättade från marken
Ja i det ögonblicket bröt han klangmatrisen
Klangmatrisen?
Du såg den matris av envisa munkar som sitter i bergen och hummar, det upprätthåller ett klangnät av helig geometri, ja du hör ju lockelsen från bergen, munkarnas fysiska hemvist.
Ah! Om du visste! Hur många envisa munkar! Som gömmer sig på de mest märkliga ställen i världen och som på sätt och vis via klangmatrisen bevarar i världen en form av statusquo. Vi skulle rekommendera alla dessa munkar att lämna kropparna innan skiftet nu i december! De håller kvar världen i en märklig konservativ tråd som i detta läge inte fyller någon konstruktiv framtidsfunktion. En sak är viktig att veta vad det gäller de flesta sittande munkar, att de övervägande är väldigt ensidigt fokuserade
Hur menar ni ensidigt fokuserade?
Jo du förstår en munkorienterad människa är inte multidimensionell. Är det inte en paradox! Att ni tror att dessa existenser är multidimensionella men att de i praktiken är ensidiga! Och begränsade i sin fokus
På vilket sätt begränsade?
På det sättet att de via sin process, via sitt energiarbete häftar vid enskilda ting, antingen vid en parallell existens, vid ett energifenomen, vid en specifik aktuell kulturyttring. De strömmar i interaktion väldigt begränsat. Ja vi skulle säga att de sittande munkarna inkarnerar och bär in i världen dualismens princip, den tvådelade principen – som från ett perspektiv speglar interaktionen mellan individ och individ, inte interaktionen mellan individ och kollektiv. Ja du förstår att munkarna representerar de fyra ögonens princip. Möten mellan fyra ögon. De representerar inte den globala världens offentlighet
Vad betyder det i praktiken?
Att de representerar en snäv konservatism. Vi ser mer kreativitet i principen där sex ögon möts, ja principen med den tredje personen. Detta är från ett andligt evolutionsperspektiv bilden av att Buddha dör på berget och Kristus tar Buddhas impuls och går ner från berget, ja det är den stora skillnaden mellan Buddhismen och urkristendomens impuls, att kristendomen löser upp munkfixeringen genom att öppna upp för en tredje person i mötet, ja detta är ju principen om den heliga anden. Vi skulle säga att munkarna inkarnerar principen om fader och sonen, dualismen mellan himmel och helvete, dualismen mellan man och kvinna, mellan dag och natt, mellan gud och människa. Kristendomen – såsom ursprunglig impuls – inkarnerar treenigheten och låter på så vis dualismens band släppa! Ser du nu varför vi uppmanar munkarna att lämna sin fysiska hemvist inför nästa steg i världsutvecklingen, därför att deras intention att gestalta dualismen har inte längre någon funktion! Munkväsendet behöver förnyas!
..ok…
Ser du nu vad som kommer att ske? Vi ser munkar som reser sig i sina grottor i vredesmod! Ah! Det mullrar i de Buddhistiska bergen! Ett flertal munkar kommer att lämna sina kroppar! De har väntat på detta. De har en känsla av att ”tiden är inne”
Hur märker vi det?
Det uppstår en märklig känsla av kaos och rörlighet i sidled, det blir ett slirande mellan körfälten, ja det blir samma effekt som ett oväderskaos! Så många hål i verkligheten ni kommer att kunna slinka igenom! Många möjligheter öppnas för de som rör sig i samhällets utkanter.
Vad är ert perspektiv på det som munkarna tillfört världsutvecklingen?
Vi har ju sagt att munkarna i första hand företräder en konservativ ensidighet. Detta är inget nytt! Men märk väl eftersom de genom denna ensidighet låter en medvetandetråd vara aktiv i världen så skulle vi påstå att denna elektromagnetiska energihantering, ja detta nät av global kommunikation som utgår från munkarnas fysiska hemvist, dvs från hålor och grottor i bergen runt om i världen, denna klangmatris av parallella existenser och fenomen skulle vi säga är den ultimata förutsättningen för den kiselbaserade teknikutvecklingen. Vi ska tacka munkarna för att de skapat och burit den elektromagnetiska energiöverföringen över tusentals år.
Hmm..hur menar ni egentligen?
Munkarna är skolade individer som genom en mängd tekniker övervinner den fysiska materiens lagbundenheter, vid ett visst stadium går munken in i sin så att säga energiuppgift som kan handla om att upprätthålla fokus och balans i en pågående parallell inkarnation, alltså ett livsöde som pågår parallellt i en annan del av världen. Det kan också handla om att medvetet arbeta med ett specifikt tema, en specifik kultur, ja genom denna sin energiuppgift skapar munkarna ett världsomspännande klangnät över världen, det är ett nät av processat riktat medvetande, en form av telepatisk interaktion över globen, ja ett fält med elektromagnetiska riktade vibrationer. Det är dessa elektromagnetiska trådar som är förutsättningen för den kiselinspirerade teknologin
Så hur beskriver ni denna nya teknologi?
Eftersom den är kiselbaserad i grunden och därför strukturerad utifrån en kristalliseringsprocess och inte ett kaos! Så speglar denna nya kiselmatris den nya tideräkningens struktur. Detta är munkarnas förtjänst! Därför lämnar de nu sina grottor och lämnar sina kroppar. Den telepatiska våg av starkt processat medvetande som häftat vid världen via klangmatrisen den häftar nu direkt vid varje kiselbaserad enhet! Ja munkarnas processade elektromagnetiska interaktioner, ja denna processade telepati ser vi nu manifesterad i era smartphones över hela världen! Vad vi älskar den nya tekniken! Som gör världen platt! Som öppnar möjligheter för i princip alla människor att delta i världens flöden omedelbart och direkt. Och som gör det möjligt för alla att skapa i dessa nya flöden.
Kan ni ge ett perspektiv på munkarnas extrema prestationer…vad de kan resultera i för världsliga uttryck inom olika områden..
Hoho! Vi pratar ju om envishet! Om envisa munkar! Vad dom älskar den här kampsportskulturen! Ja det finns många munkar som lösgör sin energi in i den sfären, ja det är ett viktigt steg i deras utvecklingsprocess. När en person i sanning går in i en munkprocess så kommer medvetande att gå igenom vissa faser av kamp, ja hela munkprocessen bygger på kamp, på att klättra och övervinna! Vid en viss tidpunkt när deras medvetande övervunnit en viss typ av kamp, kampen för ärbarhet och världsgillande! Ja när de tagit det största steget in mot världsfrånvändhet! Vet du vad de roar sig med? De roar sig med att under en tid bära en kampsportare i sin energi, ofta är de två munkar inom samma område som bestämmer sig för att häfta sitt elektromagnetiska fält, sin klang till en viss individ som är aktiv inom den sfären. Ah! Det roar dem mycket! Det är som ett sista farväl till världen! Det är ett sista farväl till dualismen innan de börjar sin mer personliga inåtvända fokus på sitt energiarbete.
Hur påverkar det sporten att munkarnas fokus är riktad dit…
Kulturen runt denna sport bärs upp av klangmatrisen som strikt bevakar den. Det är inte kaos och oordning som råder. Kulturen är väldigt uppstyrd. Munkarnas inblandande i olika kulturella kampsports uttryck har alltid varit strukturerande och organiserande.
Men vad händer då när munkarna nu lämnar sina grottor…?
Alla munkar kommer inte lämna sina grottor. Världen behöver fortfarande en speciell del av klangmatrisens ordning. Men märk väl! Många strukturer kommer att släppa. Ja vi påstår att munkarnas sorti kommer skapa mycket större effekt på världsordningen än den ekonomiska krisens effekter. Men kaoset som de resta munkarna genererar märks på andra ställen
Vilka ställen?
I mindre sammanhang, mer specifika kulturyttringar, i individer som friläggs, ja det är i de mindre sammanhangen vi ser de största effekterna
Och i kampsporten?
Ordningen kommer inte försvinna, men matcherna kommer bli ojämnare! Munkarna bidrog till nerven! Till spänningen, till balanserandet av resultatet.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *