månadsarkiv: december 2012

Det är ju inga svårigheter att förstå tiden! Ni går från en linjär tideräkning till en parallell

När jag känner in aktiveringen som pågår inför det skifte som vi står inför känns det som om mitt medvetande börjar vobbla. Ja precis just så! Som att jag står upp i båten med  händerna om en hal fisk som sprattlar och försöker slingra sig loss. I det scenariot är mitt medvetande själva sprattlet! Mina guider beskriver skiftet så här:

Vad är ert perspektiv på skiftet som alla pratar om den 21.12.12?
Jenny, vi har sagt att tideräkningen tar slut! Det är ett tidsskifte! Ni behöver förstå tiden för att till fullo låta detta datum vara en avgörande punkt i ert liv
Hur menar ni?
Ni behöver tona in er på tidsdimensionen för att kunna följa skiftet
Tidsdimensionen?
Det har med punkten för det galaktiska centret att göra, 27 grader i skytten, er tidsdimension strömmar via den punkten, er jordiska tidsuppfattning strömmar mot det galaktiska centret – det är där vi ser skiftet! I er tidsuppfattning
Så vad betyder det?
Det är ju inga svårigheter att förstå tiden! Ni går från en en linjär tideräkning till en parallell. Alla funktioner som behövs för att stödja en linjär tideräkning lyfts nu bort! Ser du nu varför munkarna lyfts bort? Deras klanger har varit ett hållande av er linjära tids- och rumsuppfattning, deras hängivna fixering och träning och deras klanger har hjälpt till att bevara era medvetanden inom den linjära tids- och rumsuppfattningen. Vad sker nu när deras klangmatris släpper? Jo tidsströmmen börjar vobbla! Ja du förstår klangmatrisen häftar vid det galaktiska centret och när nu de sittande munkarna släpper sin matris och lyfter från sina grottor då bärs er tids- och rumsuppfattning inte längre fram av munkarna
Vad händer då?
Det som sker är att tidsenergin – läs framtidsenergin – som strömmar genom det galaktiska centret strömmar fritt! Ja man kan säga att tidsenergin inte längre häftar vid klangmatrisen och fördelas ut via den – utan tidsenergin liksom sprutar ut som ur en fontän från det galaktiska centret
Vad innebär det?
Ni kommer uppleva ett starkt energipåslag i den delen av er som som häftar vid tidsdimensionen
Vad är det för del?
Det är ert seende! Rent fysiskt är det era ögon! Era fysiska ögon formas av krafter som arbetar med tiden. Stora tidsformativa väsen. Er tidsuppfattning kommer att börja vobbla! Hoho! Detta ser mycket roligt ut! Ni är vana att se rakt fram, att se mål och ana visioner. Plötsligt börjar denna raka målinriktade väg att leva av sig själv! Detta är vad som sker! Vågen ni går på får eget liv och börjar röra på sig, studsa, vobbla och dela på sig. Ah! Vad förvånade ni blir!
Vad betyder det?
Från ett framtidsperspektiv är detta skifte ett skifte där ni går från en linjär tideräkning till en parallell. Det betyder att ert sätt att arbeta med mål och målformuleringar på sikt kommer att ändras. Ett medvetande som lever i en parallell tideräkning navigerar mot framtiden, ja navigerar genom tiden på ett helt annat sätt än en person som lever i en linjär tideräkning. Ser du nu munkarnas bidrag – de själva lever i en parallell tideräkning och på så vis har de kunnat bidra till att klangmatrisen så att säga under en tidsepok skyddar er för den parallella tideräkningen. Ja du förstår ett medvetande som lever i en linjär tidsuppfattning är väldigt begränsat och det har sina fördelar och det har sina nackdelar! Från vårt perspektiv var era linjära medvetanden tvungna att skyddas av klangmatrisen. Att oväntat drabbas av styrkan i den parallella tidsdimensionen är inte att leka med! Det upplevs som att att oväntat explodera ut i galenskap! Det är inte att rekommendera. Men som sagt! Nu är det tid för era medvetanden att börja navigera i sidled.
Hur beskriver ni att det är att leva i en parallell tideräkning?
Det är att ha ögon på sidan. Såsom hästarna. Det är att ni överger rovdjursblicken till förmån för att se och uppleva tidsströmmen som parallell
Vad är det då man upplever?
Parallella existenser, parallella världar, parallella tidsströmmar. Och man rör sig mellan dessa tidsdimensioner. Det är som vi ser det det skifte som ni förbereder er för att gå igenom.
Vilka kosmiska väsenskrafter är verksamma i detta skifte?
All tid – läs framtid – strömmar ur det galaktiska centret – denna punkt, de väsensksrafter som cirkukerar via det galaktiska centret kommer att aktiveras och bli en viktig ny navigationspunkt för er. Planeten Sirius inspirerar er till öppnandet av de parallella strömmarna, det är krafter från Sirius som väver den heliga geometrin och skapar förutsättningarna för hur denna parallella tidsuppfattning ska bäras och upprätthållas! Detta är ett gediget arbete! Ett arbete som nu genomförs runt om i världen. Det är nya typer av installationer och en typ av kosmisk infrastruktur som behövs, ja en liknande matris som klangmatrisen, men i helt ny form och funktion. Sen är det inspiration från Pleijaderna som arbetar med ert seende och er medvetande förflyttning. Detta kommer att ske stegvis! Men det kommer att ske!
Har ni något råd till oss inför skiftet?
Vi rekommenderar alla att inte sätta upp några mål inför 2013! Det är det första året i den nya parallella tidsuppfattningen och det är året när ingenting blir som ni har planerat! Det är ett år där framtidssuget, alltså energin från det galaktiska centret inte längre aktiverar er linjära tidsuppfattning, era linjära planer! Det galaktiska centret kommer att börja arbeta i sidled. För att navigera i den framtidsenergin krävs en helt ny strategi! Det är den nya tiden som vi ser det, det är det skifte ni står inför som vi ser det.

ja denna processade telepati ser vi nu manifesterad i era smartphones över hela världen!

Det är märkliga tider, intensiva fördjupningsprocesser med sällan skådad aktivitet. Jag har under några dagar av olika skäl fördjupat mig i en viktig ström i världen som vi känner som Buddhismen. Jag fick förmånen att följa inkarnationstrådar runt en särskild buddhistisk munk som till nyligen levt och verkat under flertalet år i en grotta i Bhutan.

…Ni såg munken som satt i grottan…
Visste han att vi skulle komma?
Ja han visste det..ni var väntade
Jag såg att han lättade från marken
Ja i det ögonblicket bröt han klangmatrisen
Klangmatrisen?
Du såg den matris av envisa munkar som sitter i bergen och hummar, det upprätthåller ett klangnät av helig geometri, ja du hör ju lockelsen från bergen, munkarnas fysiska hemvist.
Ah! Om du visste! Hur många envisa munkar! Som gömmer sig på de mest märkliga ställen i världen och som på sätt och vis via klangmatrisen bevarar i världen en form av statusquo. Vi skulle rekommendera alla dessa munkar att lämna kropparna innan skiftet nu i december! De håller kvar världen i en märklig konservativ tråd som i detta läge inte fyller någon konstruktiv framtidsfunktion. En sak är viktig att veta vad det gäller de flesta sittande munkar, att de övervägande är väldigt ensidigt fokuserade
Hur menar ni ensidigt fokuserade?
Jo du förstår en munkorienterad människa är inte multidimensionell. Är det inte en paradox! Att ni tror att dessa existenser är multidimensionella men att de i praktiken är ensidiga! Och begränsade i sin fokus
På vilket sätt begränsade?
På det sättet att de via sin process, via sitt energiarbete häftar vid enskilda ting, antingen vid en parallell existens, vid ett energifenomen, vid en specifik aktuell kulturyttring. De strömmar i interaktion väldigt begränsat. Ja vi skulle säga att de sittande munkarna inkarnerar och bär in i världen dualismens princip, den tvådelade principen – som från ett perspektiv speglar interaktionen mellan individ och individ, inte interaktionen mellan individ och kollektiv. Ja du förstår att munkarna representerar de fyra ögonens princip. Möten mellan fyra ögon. De representerar inte den globala världens offentlighet
Vad betyder det i praktiken?
Att de representerar en snäv konservatism. Vi ser mer kreativitet i principen där sex ögon möts, ja principen med den tredje personen. Detta är från ett andligt evolutionsperspektiv bilden av att Buddha dör på berget och Kristus tar Buddhas impuls och går ner från berget, ja det är den stora skillnaden mellan Buddhismen och urkristendomens impuls, att kristendomen löser upp munkfixeringen genom att öppna upp för en tredje person i mötet, ja detta är ju principen om den heliga anden. Vi skulle säga att munkarna inkarnerar principen om fader och sonen, dualismen mellan himmel och helvete, dualismen mellan man och kvinna, mellan dag och natt, mellan gud och människa. Kristendomen – såsom ursprunglig impuls – inkarnerar treenigheten och låter på så vis dualismens band släppa! Ser du nu varför vi uppmanar munkarna att lämna sin fysiska hemvist inför nästa steg i världsutvecklingen, därför att deras intention att gestalta dualismen har inte längre någon funktion! Munkväsendet behöver förnyas!
..ok…
Ser du nu vad som kommer att ske? Vi ser munkar som reser sig i sina grottor i vredesmod! Ah! Det mullrar i de Buddhistiska bergen! Ett flertal munkar kommer att lämna sina kroppar! De har väntat på detta. De har en känsla av att ”tiden är inne”
Hur märker vi det?
Det uppstår en märklig känsla av kaos och rörlighet i sidled, det blir ett slirande mellan körfälten, ja det blir samma effekt som ett oväderskaos! Så många hål i verkligheten ni kommer att kunna slinka igenom! Många möjligheter öppnas för de som rör sig i samhällets utkanter.
Vad är ert perspektiv på det som munkarna tillfört världsutvecklingen?
Vi har ju sagt att munkarna i första hand företräder en konservativ ensidighet. Detta är inget nytt! Men märk väl eftersom de genom denna ensidighet låter en medvetandetråd vara aktiv i världen så skulle vi påstå att denna elektromagnetiska energihantering, ja detta nät av global kommunikation som utgår från munkarnas fysiska hemvist, dvs från hålor och grottor i bergen runt om i världen, denna klangmatris av parallella existenser och fenomen skulle vi säga är den ultimata förutsättningen för den kiselbaserade teknikutvecklingen. Vi ska tacka munkarna för att de skapat och burit den elektromagnetiska energiöverföringen över tusentals år.
Hmm..hur menar ni egentligen?
Munkarna är skolade individer som genom en mängd tekniker övervinner den fysiska materiens lagbundenheter, vid ett visst stadium går munken in i sin så att säga energiuppgift som kan handla om att upprätthålla fokus och balans i en pågående parallell inkarnation, alltså ett livsöde som pågår parallellt i en annan del av världen. Det kan också handla om att medvetet arbeta med ett specifikt tema, en specifik kultur, ja genom denna sin energiuppgift skapar munkarna ett världsomspännande klangnät över världen, det är ett nät av processat riktat medvetande, en form av telepatisk interaktion över globen, ja ett fält med elektromagnetiska riktade vibrationer. Det är dessa elektromagnetiska trådar som är förutsättningen för den kiselinspirerade teknologin
Så hur beskriver ni denna nya teknologi?
Eftersom den är kiselbaserad i grunden och därför strukturerad utifrån en kristalliseringsprocess och inte ett kaos! Så speglar denna nya kiselmatris den nya tideräkningens struktur. Detta är munkarnas förtjänst! Därför lämnar de nu sina grottor och lämnar sina kroppar. Den telepatiska våg av starkt processat medvetande som häftat vid världen via klangmatrisen den häftar nu direkt vid varje kiselbaserad enhet! Ja munkarnas processade elektromagnetiska interaktioner, ja denna processade telepati ser vi nu manifesterad i era smartphones över hela världen! Vad vi älskar den nya tekniken! Som gör världen platt! Som öppnar möjligheter för i princip alla människor att delta i världens flöden omedelbart och direkt. Och som gör det möjligt för alla att skapa i dessa nya flöden.
Kan ni ge ett perspektiv på munkarnas extrema prestationer…vad de kan resultera i för världsliga uttryck inom olika områden..
Hoho! Vi pratar ju om envishet! Om envisa munkar! Vad dom älskar den här kampsportskulturen! Ja det finns många munkar som lösgör sin energi in i den sfären, ja det är ett viktigt steg i deras utvecklingsprocess. När en person i sanning går in i en munkprocess så kommer medvetande att gå igenom vissa faser av kamp, ja hela munkprocessen bygger på kamp, på att klättra och övervinna! Vid en viss tidpunkt när deras medvetande övervunnit en viss typ av kamp, kampen för ärbarhet och världsgillande! Ja när de tagit det största steget in mot världsfrånvändhet! Vet du vad de roar sig med? De roar sig med att under en tid bära en kampsportare i sin energi, ofta är de två munkar inom samma område som bestämmer sig för att häfta sitt elektromagnetiska fält, sin klang till en viss individ som är aktiv inom den sfären. Ah! Det roar dem mycket! Det är som ett sista farväl till världen! Det är ett sista farväl till dualismen innan de börjar sin mer personliga inåtvända fokus på sitt energiarbete.
Hur påverkar det sporten att munkarnas fokus är riktad dit…
Kulturen runt denna sport bärs upp av klangmatrisen som strikt bevakar den. Det är inte kaos och oordning som råder. Kulturen är väldigt uppstyrd. Munkarnas inblandande i olika kulturella kampsports uttryck har alltid varit strukturerande och organiserande.
Men vad händer då när munkarna nu lämnar sina grottor…?
Alla munkar kommer inte lämna sina grottor. Världen behöver fortfarande en speciell del av klangmatrisens ordning. Men märk väl! Många strukturer kommer att släppa. Ja vi påstår att munkarnas sorti kommer skapa mycket större effekt på världsordningen än den ekonomiska krisens effekter. Men kaoset som de resta munkarna genererar märks på andra ställen
Vilka ställen?
I mindre sammanhang, mer specifika kulturyttringar, i individer som friläggs, ja det är i de mindre sammanhangen vi ser de största effekterna
Och i kampsporten?
Ordningen kommer inte försvinna, men matcherna kommer bli ojämnare! Munkarna bidrog till nerven! Till spänningen, till balanserandet av resultatet.

Ni behöver åter lära känna Kung Ödla och hans rubinröda hemligheter

Nu vill jag skriva om rädslor. Det är nämligen så att det just nu aktiveras en uråldrig reptilkraft som slår in i vårt kollektiva medvetande. Det är mars som passerar 14 grader i Stenbocken i opposition till Sirius som är en fixstjärna med sitt säte 14 grader i Kräftan. Sirius inflytande över jordens och människans utveckling är makalöst viktig. Barbara Hand Clow skriver om detta i boken: Visioner från Pleijaderna som jag varmt rekommenderar för dig som vill utmana ditt medvetande om din mänskliga hemvist. Jag har under den senaste tiden upplevt en stark aktivering av Sirianska energier och det verkar som fundamentet för upplevelsen av vår mänskliga existens aktiveras av mars positionering i relation till Sirius. Jag antar att det är en nödvändighet inför det skifte vi nu går igenom och som mina guider kallar ”tideräkningens slut” Ja det datum som är satt till den 21-12-2012. Mer om detta i ett annat blogginlägg.

Vad är det då för rädsla som aktiveras. Vänner och flertalet kunder beskriver det för mig som en metafysisk skräck, inte en vardaglig rädsla, inte en osäkerhet som genereras av psykologiska faktorer. Mina guider beskriver för mig att denna skräck är ett biologiskt arv, det är en djup kraft nedlagd i våra hjärnor som allteftersom evolutionen fortskridit utvecklats till fruktan. Det är biologiska koder som vill bli synliga, som vill belysas och börja användas istället för att fruktas. Det är vårt släktskap med reptilerna som aktiveras, det är vår relation till kräldjuren som håller på att återupptas. Jag ser att några av er i princip håller på att ömsa skinn och bli mer och mer ödlelika.

Vad betyder det? Att vi blir mer och mer ödlelika?
Att era riktiga jag visar er! Ja vad är en ödla? Vem var Kung Ödla? Ödlor bär mycket gammal visdom. Det finns i er hjärna reptilrester från denna urgamla vibration. Den flödar som kraft genom er ryggrad. Visdomen glänser som små fjäll som skär in i huden…små skärande fjäll…
Många sliter med en djup rädsla..
Ja! Men reptilrädslan är fundamental! Det är den djupaste rädslan ni känner, den ligger lagrad i er bakre hjärna som ni så ovetenskapligt kallar reptilhjärnan.
Varför är vi rädd för den?
När reptilerna regerade på jorden var den mänskliga utvecklingsprocessen i sitt fröstadium. Ni behöver åter lära känna Kung Ödla och hans rubinröda hemligheter
Rubinröda hemligheter?
Ja rubinkraften! Den uråldriga vibrationen från 250 miljarder år sedan. Rubinvibrationen är mäktig. Den skakar er existens i grunden! Just därför att ni då som mänskligt medvetande endast fanns i fröform, just därför att ni var utelämnande åt ödlornas hemvist och hemligheter. Reptiler är skrämmande! I grunden slåss ni för er tankes frihet och ändå finns rester i er hjärna från delaktigheten i en lång kosmisk evolution! Ja reptilkrafterna utmanar inte er upplevelse av jordisk ensamhet och skräck, nej den utmanar er orientering in i ett kosmiskt system, där ni är en del av en kosmisk utveckling, där den mänskliga utvecklingen är en del av en kosmisk matris och där utmaningen för er som individualiserade människor blir att åter träda fram inför Kung Ödla och be honom visa för er ursprunget till den mänskliga friheten – nämligen den rubinröda vibrationen.
Den rubinröda vibrationen?
Ja fröet till individualiseringen aktiverades av kung Ödla för flera miljarder år sedan, planterades som ett frö in i er mänsklighets hjärna, ja detta var i en tid då den mänskliga utvecklingen bara var i ett laboratorium. Ja se ni måste låta dessa intryck av vämjelse rinna igenom er och övervinna känslan av att vara ett kosmiskt experiment!
Hur kan man möta reptilrädslan?
Reptilen höjer sig ur träskmarken, ur den leriga dyn, väldigt medveten, väldigt klar i blicken. En reptil ska du alltid titta i ögonen, till skillnad från andra djur, en reptil ska du möta med blicken. Sen låter du blicken suga in dig, ned under ytan ned till tidernas begynnelse och där låta Kung Ödla återaktivera din hjärnas rubin. När detta gjorts så släpper stressen i reptilhjärnan. Ja du förstår rädsla är en hjärnstress som orsakas av biologiska koder från Kung Ödlas tid på jorden.

 

Jo det har med den enklaste kosmiska ekvationen att göra! Som handlar om att bli sedd.

Ända sedan Isis dimbåge manifesterade sig ovanför mig tycker jag mig se ljus och himlafenomen lite varstans, jag har också funderat på regnbågen. Vad är regnbågen för fenomen egentligen?

Kära Typer, jag funderar på regnbågen…vid två tillfällen när jag besökte Hebe – statyn vid Gripsholms slott – så uppenbarade sig en regnbåge precis ovanför henne, det kändes stort på något sätt – men jag visste inte egentligen varför…
Hoho! Jenny! Aha det är dags för lite regnbågsmystik!
Vad menar ni?
Regnbågen ska du veta är inget som du ser – det är något som ser dig! Så är det ordnat med regnbågen – att det är kosmiska väsenskrafter som ser in i jordatmosfären
Så vad innebar det för mig just då när jag stod vid Hebe statyn?
När är regnbåge manifesteras ovanför dig ska du alltid notera var du står – ja du förstår det har betydelse! När Regnbågsenergier ser människan så bevaras det ögonblicket på er tidslinje – ja det finns en tideräkning som vi kallar regnbågstiden – det är som fotografier av dig i relation till regnbågens manifestation. Så vad betyder det att du stod vid Hebestatyn? Jo att du är sedd precis just där – att det har betydelse, att platsen har betydelse och att i det här fallet att Hebe kraften har en speciell betydelse för din regnbågstid, ja det är som en parallell tideräkning, en regnbågstideräkning
Men vad betyder min regnbågstideräkning?
Vad innebär det att bli sedd av regnbågskrafter? Jo det betyder att din gestalt erövrar färg. Regnbågskrafter är färgväsen, det är stora väsen som liksom målar din själ med stora penseldrag. Så när du står vid Hebestatyn och blir sedd av regnbågen då erövrar du en färg! Det är det unika med att bli sedd av regnbågen. Och denna färg har med platsen att göra, ja den har inte med ditt själsliga tillstånd att göra. Nej genom regnbågstiden erövrar du platsbundna energier. Detta är mycket spännande!
Jag tycker mig se så många olika sorters ljus och färgfenomen just nu..
Jo men det ligger i tiden! Vi är i slutet av tideräkningen nu! Kosmiska väsenskrafter är så nära! Märk väl – vad är syftet med dessa fenomen? Jo det har med den enklaste kosmiska ekvationen att göra! Som handlar om att bli sedd.
Hmm..hur menar ni?
Vad är det att bli sedd Jenny? Det är enkel alkemi! När du blir sedd aktiveras ditt eget seende och du börjar förnimma översinnliga verkligheter. Att bli sedd är avgörande för det egna seendet. Och förstår du nu den kosmiska pedagogik som finns nedlagd i regnbågen? När du hänförd blickar upp mot detta himlafenomen! När du låter dig översköljas av dess transparenta färger så öppnar sig din själ för att på djupet bli sedd av dessa stora färgväsen. Dessa så att säga kosmiska färgportar droppar in seendets magi i din jordiska gestalt – och märk väl! Att det sker organiskt över tid, över ett jordeliv som en gåva till er människor
Vad skulle ni säga att det är för skillnad att bli sedd av kosmiska väsenskrafter eller av naturväsen eller av en människa?
Vi skulle säga att det är fundamentala skillnader! Det handlar om vad i människan som blir aktiverat. Kosmiska väsenskrafter ser dig och speglar dig i ditt kosmiska ursprung, att bli sedd av regnbågskrafter är att bli sedd i hela din mänskliga potential som har med mörker och ljus att göra, har med erövring av färgenergier att göra. Att i sin potential bli sedd av en människa är en annan form av nåd, ja har med jordevandringens specifika utmaningar att göra, är ett uttryck för det jordiska hjärtat, är ett uttryck för mänsklig gemenskap. Att bli sedd av exempelvis naturväsen har med utvecklingen av en typ av viljemässig kommunikation att göra..ja Jenny..det går att fördjupa sig här…det finns nyansskillnader i de flesta fenomen. Det gemensamma för fenomenet att bli sedd är att de aktiverar ditt eget seende för kosmos, för jorden och för andra människor.