Det hände sig så under en tid i Svensk historia att det ni så förenklat kallar ”vikingar” gav sig ut i världen

Jag funderar just nu mycket på folksjälar – om de fortfarande är verksamma i världen, eller kanske rättare – hur de är verksamma i världen. Är det möjligt att få glimtar av perspektiv på detta?

Hur ser egentligen relationen till folksjälar och folkandar ut nu för tiden? Hur viktig är kopplingen till ett lands identitet? Hur påverkas landsidentiteten av de stora folkvandringarna och förflyttningar som pågår just nu?
Detta är komplicerade ting att beskriva och det krävs ansträngningar för att se hela bilden, det krävs tålamod i era själar för att låta nya perspektiv växa fram.
Jo – men på något sätt kräver den här tiden att vi försöker fånga hela bilden, eller allafall konturer av en relativt hel bild…
Konturerna låter sig nog fångas för den av er som har tålamod och som är beredd att expandera in i dimensioner som har med mänsklighetens utveckling att göra. Det krävs avancerade tidsperspketiv för att närma sig denna fråga om folksjälar och folkandar. Dessa folksjälskrafter – eller andar rör sig mer och mer ut mot elementen, in mot de stora vädersystemen. Ja det är ett skifte att folkandarna upplöses ut ur sitt inflytande via det mineraliska. Folkandarna har förut arbetat in i mänskligheten via det mineraliska och sådan är tiden nu att nya krafter arbetar parallellt med att mjuka upp det mineraliska på jorden. Detta betyder att strukturen som så att säga ”hållit fast” folkanden till ett specifikt område, till en specifik själsgrupp släpper.
Finns något perspektiv just nu på den svenska folkanden?
Det finns en gest i den svenska folkanden som vi vill följa upp från en beskrivning som Rudolf Steiner gjort. För att närma sig en folkandes karaktärsdrag behöver vi känna det landets historia och ut ur historien läsa hur karaktären i denna folkande formades. Det hände sig så under en tid i Svensk historia att det ni så förenklat kallar ”vikingar” gav sig ut i världen. De Svenska vikingarna färdades med sina skepp längs Donau ut mot Svarta Havet. Och vad är det som händer där? Vad är det som sker i det själsliga hos dessa vikingar? Jo något märkligt sker. De upplever i sig en mjukhet, de upplever att de möter en själslig värld som liknar deras egen. Allt i det yttre är ovanligt, kanske skrämmande, kanske svårtolkat. Men den inre gesten i deras själar faller in mot den österländska jorden, närmande sin egen guddom. Ja de fann till viss del en värld som liknade deras egen. Deras själar sjönk in mot en plats där stillhet råder, där det är fred. Ja detta är vad som sker. Den Svenska folkanden formar via dessa vikingar en fredsgest som verkar fördjupande in i den Svenska folksjälen, som skapar en sorts passivitet.
Passivitet?
Ja i den bemärkelsen att det finns i det Svenska själsrummet ett tillbakadragande, ett steg bakåt, en tendens till återhållsamhet. De Svenska vikingarna drog sig tillbaka till Sverige, de återvände hem. De erövrade inte en ny kontinent. De var inte krigare, de var i första hand handelsmän.
Hur aktuellt är det i dag för oss att förstå kopplingen till folkandarna?
Vi skulle säga att det pågår en omdaning i Europa. Att folksjälskrafterna som verkat formande in i utvecklingen av att dana själsliga karaktärer nu verkar djupare in i viljan via vädersystemen. Detta är komplicerade ting. Folkandarna har av tradition verkat in i mänskligheten via det mineraliska, via sten och bergsmatrisen och detta är nu vad som sker att det mineraliska släpper. Att det pågår som ett steg i mänsklighetsutvecklingen ett uppmjukande av det mineraliska. Det är vilt! Det liknar ett kaos! Och ändå är det vad som sker. Det är en orolig tid, de stora folkvandringarna, den katastrofdrabbade förflyttningen mellan länder. Men så tala med den svenska folkanden.
…Svenska folkande…du befinner dig som en seg kraft ovanför Sverige..jag ser dig som en lång muskel, som en rot som växer ut ur Sveriges geografiska mittpunkt.
Från mitt perspektiv släpper jag ut mycket kraft österut, det rör sig som en flodvåg ut ur mig. Det är ett återkopplande till den ursprungsimpuls som utvecklades av vikingarna vid Svarta Havet. Detta stärker min uppgift. Jag formade en stark kvalitet där som byggde upp en gest i mig – som i princip är en fredsgest. Det som då strömmade in i mig skapade ett tillbakadragande, en fredgest. Det som nu sker när det strömmar in impulser från öst över Europa in i mig skapar en fördjupning av denna gest. En fördjupning i kontakten med öst. En klang som är ett ursprung.
Hur kan detta förstås av mig? Hur kan jag stärkas av detta?
Tiden just nu är turbulent i relation till byggandet av en identitet. Det viktiga just nu återkopplingen till fredsgesten. Att låta den svenska folkanden verka stärkande in i det som splittrar och river sönder.
Vad betyder det egentligen att folkanden verkar in i oss via vädersystemen?
Det är en viktig fråga då den egentligen lyder: HUR verkar folkanden in i er? Förut har folkandarna verkat in i det själsliga via det mineraliska och verkat stabiliserande på en landsidentitet. En folkande som verkar in via vädersystemen verkar in på organnivå. Vädergudarna står i intim kontakt med era inre organ, erat inre kosmos. Detta gör att folkandarna nu verkar djupare in i viljan, in i det som sover i dig. Det som är viljans väsen. Den djupaste punkten i viljans väsen är förborgad i erat inre kosmos, i er fysiska kropp, i det landskap som är era inre organ. Så är det med folkandarna generellt att de verkar in i det som är mest sovande – och då under den Svenska vikingens färd mot Svarta Havet var det er själsiga organisation som var mest sovande – nu är det er viljeorganisation som är mest sovande. Det pågår starka reningsprocesser för att Gaia ska kunna integrera och stödja ett uppvaknande i viljan. Vi rekommenderar er att fördjupa er i Hilma af Klints konst och låta hennes bilder verka in i er viljeorganisation. Ja så kan ske på jorden, i detta paradoxernas rike, att när viljan vaknar i era inre fysiska universum då vaknar också behovet av stillhet, inte behovet av rörelse. Ja endast den stillhet som ni finner i det vi kallar ”en gudomlig geometri” svarar in mot den inre viljans väsen. Denna geometri går att finna i delar av Hilma af Klints konst.

viking_metropolis_by_ourlak-d7p69k8

5 reaktion på “Det hände sig så under en tid i Svensk historia att det ni så förenklat kallar ”vikingar” gav sig ut i världen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *