Vi ser att det droppar ur Saturnus – droppar av metall – tyngre æn blod trøgare æn vatten.

Saturnus nærmar sig Pluto i Stenbocken.

Vi ser Saturnus. Det ær den kraft som går med noggranhet. Vi ser att det droppar ur Saturnus – droppar av metall – tyngre æn blod trøgare æn vatten. Så arbetar Saturnus i Stenbocken beræknande och metodiskt – kanske ej analytiskt och matematiskt men utifrån observation och erfarenhet. Saturnus i Stenbocken ær på sætt och vis levande och vaken i dagen men mærk væl det finns också en vakenhet om natten. Ja så kan ske att Saturnus i Stenbocken gør era drømmar vakna. Ni har en utmaning hær att belysa det omedvetna och låta Saturnus-dagen verka in i natten, låta den medvetna dagen trænga in och befrukta den omedvetna natten. Det ær Saturnus arbete i Stenbocken. Så ser vi Pluto. Vi ser den kraften som ett regn, ett mørkt regn som ett drapperi, som ett vattenfall 24 grader i Stenbocken. Bakom vattenfallet pågår ett skuggspel av krafter – ett spel i slowmotion dær Pluto andas in i vattenmassorna på jorden – dær Pluto andas in i regnet, i haven, i floderna. Pluto i Stenbocken løser upp det mineraliska på jorden med hjælp av vattnet. Pluto aktiverar vattnet – stærker vattenstrukturerna på Jorden. Vi skulle sæga økar vattenflødet på jorden. Detta sker i Stenbocken. Vi ser att vattenmassorna økar på jorden, regnen, isarna, vattnet ær i stor rørelse på jorden.

Hur sker det?

På så vis att Pluto arbetar med det mineraliska – med strukturen – med att tænja på strukturer och løsa upp strukturer. Vatten har den effekten på det mineraliska att strukturer løses upp. Jordens vatten ær bærare av jordens minnesstrukturer – genom vatten låter jorden det førflutna førvandlas. Pluto arbetar med Jordens minnesstrukturer och det gæller før alla levande varelser och livsstrukturer att det pågår en omstrukturering av jordiska erfarenheter som lagrats i jordens minnesstrukturer.

Vad sker nær Saturnus går i konjunktion med Pluto?

Vi ser dessa två krafter. De står i beredskap att møtas – men så vænder Saturnus – den målmedvetna bæraren av mænniskans dagsmedvetande vænder. Den 1 maj vænder Saturnus och backar ned till 13 grader i Stenbocken. Den 14 september børjar så vandringen tillbaka mot Pluto och den 13 jan 2020 ser vi att de står i konjunktion. Och detta ær viktigt.

På vilket sætt?

Se vad som sker. Saturnus går in i Pluto-regnet och i detta regn, i denna vattenmassa dras krafter ur Saturnus. Den sfær av eterkrafter – de ringar som omger Saturnus – dras ut och vi skulle sæga att Saturnus tappar kontrollen. Saturnus førlorar fotfæstet och flyter in i Plutosfæren – den metall som Saturnus droppar i Stenbocken tyngre æn blod trøgare æn vatten som från ett perspektiv ær jordens livseteriska krafter, som från ett perspektiv ær tyngdkraften på jorden, som jordar mænniskan in i tyngden, in i materien som också ær en kraft som ger tyngd åt Gaia – som skapar ett hem åt jordsjælen. Den metallen dyker ned i vattnet. Den struktur som førut varit synlig på jordytan kollapsar och kan egentligen bara återskapas i værldsdjupen. Mærk væl. Alla dessa førvandlingar ær verkliga kraftspel som færgar livet på jorden. Från en vinkel betyder det att alla synliga strukturer som førut varit bærande før samhællets men också før individens trygghet sjunker i havet. Sjunker djupt i havet. Gør avtryck i sjælen. Djupa avtryck. Detta betyder att du ej længre finner gamla strukturer før trygghet – ej i værlden, ej i dig sjælv.

Vad behøver vi gøra før att klara detta?

Det viktiga førberedelserna før denna dykning det ær att slæppa kontrollen och låta Saturnus arbeta medvetet med natten, med det omedvetna och lyfta upp det dunkla till ytan. Mærk væl! Hur mycket du æn har arbetat med din egen djupa yta så væxer den kollektiva djupa omedvetna kraften i januari 2020. Det som sker i konjunktionen ær att Saturnus dyker ned i jordens kollektiva obearbetade strukturer – hela havet – værldshavens och oceanernas minnen. Nu behøvs individuella røster. Individen behøver løsgøra sig från det kollektiva – separera från det obearbetade som ligger i det geografiska landskapet. Som ligger i jordens geografiska olikheter. Mænniskan behøver urskilja i sig vad som tillhør de egna individuella djupen och de djup som tillhør kollektivet. Detta ær en mæktig uppgift. Det ær en prøvning att stå infør kollektivets skugga. Paradoxen med værldshaven ær att de speglar kosmos. Vintergatan återfinns i værldsdjupen. På så vis ær denna Saturnus Pluto konjunktion ett møte med kollektiva dødskrafter. Men missførstå oss inte hær – inte døden som en materialistisk avgrund –nej utan som en førvandling från ett tillstånd till ett annat. Døden som process som ett medvetande i efterlivet. Detta ær Saturnus arbete med natten næmligen att væcka mænniskans kænnedom om døden, om efterlivet, om de andliga realiteterna, om førmågan att se det eviga i det førgængliga. Detta ær skulle vi sæga Saturnus Pluto konjunktionens yttersta uppgift. Många ser vi som griper sig fast i livet – i det vi kænner som liv.

Vad råder ni oss att gøra?

Bearbeta dødsprocesser. Nær Saturnus vænder den 1 maj och vandrar retrograd genom Stenbocken så øppnas en port mot efterlivet – det stimulerar er att begreppsmæssigt førstå dødsprocesser och leva med dem sjælsligt. Det ær viktiga ting. Om ni kunde leva med er egen dødlighet på rætt sætt så skulle jorden bli en tryggare plats før er. Också finns inspiration i denna portal – inspiration till att vara en lænk mellan himmel och jord och stå upprætt mellan jordiska mineraliska nedbrytande processer och kosmiska eteriska uppbyggande krafter. Denna førdjupning ær nødvændig infør Saturnus Pluto konjunktionen i januari 2020– just før att jorden behøver indvidiuella røster – behøver bærare av strukturer som stræcker sig ut mot oændligheten in mot det eviga. Så kan ske.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *