Författararkiv: jennyann

Så talar Uriel ur Jupiter och Mikael ur Saturnus nickar tyst vid hans sida.

När det stormar eller när mörkret faller som tätast kanhända en inspiration börjar röra på sig och forma några gester och sedan några ord. Ett omtumlande år har skakat oss och flyttat matrisen – vi står närmare nu än vi anar – möjligheten att verka från mitten och förbinda vår första inkarnation i fysisk kropp på jorden med framtidens försiktiga andetag. Vad sker när vi gör denna gest? När vi låter en förfluten kraft röra vid oss på rätt sätt – och kanske vid rätt tidpunkt. Kraften förvandlas till form – till formande gester som lever i oss som möter inspiration och glädje från framtiden. Det gör oss till skapande varelser. Handlingsduktiga människor såsom vi är när vi verkar ut ur vårt signum. Som är frihet. En aspekt på mötet mellan förfluten kraft och framtidens möjlighter finner vi i Saturnus Jupiter konjunktionen. Såsom jag ser det. Under den mäktiga midvinternatt vi känner som Vintersolståndet.

Vad sker den 21 dec då Jupiter och Saturnus står i konjunktion 0 grader i Vattumannen.

Detta vill vi tala om; att vi alltid behöver se över de planeter som belyser, stödjer och förstärker en konjunktion. Här är det Solen som i konjunktion med Merkurius står på tröskeln till Stenbocken 0 grader i Stenbocken. Detta datum den 21 december träder Solen in i Stenbocken och vi känner det som vintersolståndet. Vintersolståndet är den händelse som klingar bakom och genom denna konjunktion. Vintersolståndet präglas av Stenbocken – är porten in i Stenbocken. Och så kan ske att Stenbockens stjärnbild speglar solens kraft på jorden, den av jorden färgade solen som strömmar ut från jorden mot kosmos. Så sker i Stenbocken att solkraften på jorden strömmar ut mot kosmos och denna solkraft är i sanning människans inneboende ljus – den lyskraft hon bär i sitt hjärta, den kraft som ur människan strålar som en stjärna i alla riktningar. Så under midvinterns djupaste timma – formas ett kärl – i jordens djup formas ett kärl som öppnas och skapar en droppe – en essens som tillhör människan. Denna droppe är ren kraft från tidigare inkarnationer och livsformer, det är verklig essens, ett levande signum som vilar i jordens djup som vilar också i människans hjärta. Så kan ske att denna kraft, denna samlade volym av tid och handling öppnar sig i natten för att förvandlas och bjuda upp till dans. Så sker varje år vid denna tid att midvinternattens stora nåd öppnar kärlet så att kraft från människans tidigare inkarnationer och livsformer ges en möjlighet att riktas och formas mot framtiden. Så har alltså människan möjlighet att vid varje vintersolstånd i sanning nå in till essensen av sin kraft – den kraft hon själv erövrat genom tidigare jordeliv och erfarenheter. Nu håller hon droppen i sin hand och formar den. Människan har möjlighet att i frihet forma sin egen framtid. Så konkret verkar den allomfattande nåd in i jordens kärna – in i människans hjärta. Nåväl under denna formkraftens afton och natt mottar människan inspiration som förbereder henne för de kommande tolv julnätternas drömmande att skådande blicka in i sin närmsta framtid – sitt kommande levnadsår.

Detta skeende ligger som en bakgrundsmelodi till Jupiter Saturnus konjunktionen 0 grader i Vattumannen. Vad händer nu? Med formkraften, med essensen från tidigare inkarnationer när dessa planeter står i konjunktion? Detta sker. Den ärkeängel som ska leda människan genom hennes nästa evolutionära steg träder fram. Ärkeängel Uriel sänker sig in i jordsfären och berör jordens hjärta, berör era mänskliga hjärtan. Uriel är den ärkeängel som hjälper människan att rikta sig mot framtiden och forma sin tidslinje. Uriel har kunskap om hur kraft förvandlas till glädje och stödjer människan att ut ur hjärtat forma sin framtid. Det är människans frihet. Uriel talar från framtiden och träder nära under denna konjunktion – och han talar högt. Uriels stämma hörs kraftfullt genom vintergatan. Ärkeängel Mikael talar ej. Han ger dig endast en blick men Uriel talar och han talar högt. Så detta är en nådens konjunktion där du ges välsignelse att sträcka själen ut mot framtiden – inte bara den närmsta framtiden i detta liv också framtiden in i nästa inkarnation och nästa…Uriel vill att människan ska blicka långt att människan ska skåda långsiktiga perspektiv och för det krävs kraften från tidigare jordeliv. Uriel säger ”Finn era individuella verktyg och forma ett förhållningssätt som klarar långsiktiga perspektiv. Var noga med vad ni formar. Allt ni skapar är levande väsenskrafter också era attityder skapar och formar levande väsen. Jag ber er att se över de attityder som ödelägger framtiden. Min uppgift är att vägleda er in i ett långsiktigt skådande – och då ser ni att i detta nu har ni skapat oreda. Genom era attityder och gester har ni skapat livsformer som ödelägger hälsa och natur. Öppna kärlet i era hjärtan och låt kraften från tidigare jordeliv strömma långt in i framtiden. Ni behöver jobba från framtiden. NU”.

Så talar Uriel ur Jupiter och Mikael ur Saturnus nickar tyst vid hans sida.

Vi ser att det droppar ur Saturnus – droppar av metall – tyngre æn blod trøgare æn vatten.

Saturnus nærmar sig Pluto i Stenbocken.

Vi ser Saturnus. Det ær den kraft som går med noggranhet. Vi ser att det droppar ur Saturnus – droppar av metall – tyngre æn blod trøgare æn vatten. Så arbetar Saturnus i Stenbocken beræknande och metodiskt – kanske ej analytiskt och matematiskt men utifrån observation och erfarenhet. Saturnus i Stenbocken ær på sætt och vis levande och vaken i dagen men mærk væl det finns också en vakenhet om natten. Ja så kan ske att Saturnus i Stenbocken gør era drømmar vakna. Ni har en utmaning hær att belysa det omedvetna och låta Saturnus-dagen verka in i natten, låta den medvetna dagen trænga in och befrukta den omedvetna natten. Det ær Saturnus arbete i Stenbocken. Så ser vi Pluto. Vi ser den kraften som ett regn, ett mørkt regn som ett drapperi, som ett vattenfall 24 grader i Stenbocken. Bakom vattenfallet pågår ett skuggspel av krafter – ett spel i slowmotion dær Pluto andas in i vattenmassorna på jorden – dær Pluto andas in i regnet, i haven, i floderna. Pluto i Stenbocken løser upp det mineraliska på jorden med hjælp av vattnet. Pluto aktiverar vattnet – stærker vattenstrukturerna på Jorden. Vi skulle sæga økar vattenflødet på jorden. Detta sker i Stenbocken. Vi ser att vattenmassorna økar på jorden, regnen, isarna, vattnet ær i stor rørelse på jorden.

Hur sker det?

På så vis att Pluto arbetar med det mineraliska – med strukturen – med att tænja på strukturer och løsa upp strukturer. Vatten har den effekten på det mineraliska att strukturer løses upp. Jordens vatten ær bærare av jordens minnesstrukturer – genom vatten låter jorden det førflutna førvandlas. Pluto arbetar med Jordens minnesstrukturer och det gæller før alla levande varelser och livsstrukturer att det pågår en omstrukturering av jordiska erfarenheter som lagrats i jordens minnesstrukturer.

Vad sker nær Saturnus går i konjunktion med Pluto?

Vi ser dessa två krafter. De står i beredskap att møtas – men så vænder Saturnus – den målmedvetna bæraren av mænniskans dagsmedvetande vænder. Den 1 maj vænder Saturnus och backar ned till 13 grader i Stenbocken. Den 14 september børjar så vandringen tillbaka mot Pluto och den 13 jan 2020 ser vi att de står i konjunktion. Och detta ær viktigt.

På vilket sætt?

Se vad som sker. Saturnus går in i Pluto-regnet och i detta regn, i denna vattenmassa dras krafter ur Saturnus. Den sfær av eterkrafter – de ringar som omger Saturnus – dras ut och vi skulle sæga att Saturnus tappar kontrollen. Saturnus førlorar fotfæstet och flyter in i Plutosfæren – den metall som Saturnus droppar i Stenbocken tyngre æn blod trøgare æn vatten som från ett perspektiv ær jordens livseteriska krafter, som från ett perspektiv ær tyngdkraften på jorden, som jordar mænniskan in i tyngden, in i materien som också ær en kraft som ger tyngd åt Gaia – som skapar ett hem åt jordsjælen. Den metallen dyker ned i vattnet. Den struktur som førut varit synlig på jordytan kollapsar och kan egentligen bara återskapas i værldsdjupen. Mærk væl. Alla dessa førvandlingar ær verkliga kraftspel som færgar livet på jorden. Från en vinkel betyder det att alla synliga strukturer som førut varit bærande før samhællets men också før individens trygghet sjunker i havet. Sjunker djupt i havet. Gør avtryck i sjælen. Djupa avtryck. Detta betyder att du ej længre finner gamla strukturer før trygghet – ej i værlden, ej i dig sjælv.

Vad behøver vi gøra før att klara detta?

Det viktiga førberedelserna før denna dykning det ær att slæppa kontrollen och låta Saturnus arbeta medvetet med natten, med det omedvetna och lyfta upp det dunkla till ytan. Mærk væl! Hur mycket du æn har arbetat med din egen djupa yta så væxer den kollektiva djupa omedvetna kraften i januari 2020. Det som sker i konjunktionen ær att Saturnus dyker ned i jordens kollektiva obearbetade strukturer – hela havet – værldshavens och oceanernas minnen. Nu behøvs individuella røster. Individen behøver løsgøra sig från det kollektiva – separera från det obearbetade som ligger i det geografiska landskapet. Som ligger i jordens geografiska olikheter. Mænniskan behøver urskilja i sig vad som tillhør de egna individuella djupen och de djup som tillhør kollektivet. Detta ær en mæktig uppgift. Det ær en prøvning att stå infør kollektivets skugga. Paradoxen med værldshaven ær att de speglar kosmos. Vintergatan återfinns i værldsdjupen. På så vis ær denna Saturnus Pluto konjunktion ett møte med kollektiva dødskrafter. Men missførstå oss inte hær – inte døden som en materialistisk avgrund –nej utan som en førvandling från ett tillstånd till ett annat. Døden som process som ett medvetande i efterlivet. Detta ær Saturnus arbete med natten næmligen att væcka mænniskans kænnedom om døden, om efterlivet, om de andliga realiteterna, om førmågan att se det eviga i det førgængliga. Detta ær skulle vi sæga Saturnus Pluto konjunktionens yttersta uppgift. Många ser vi som griper sig fast i livet – i det vi kænner som liv.

Vad råder ni oss att gøra?

Bearbeta dødsprocesser. Nær Saturnus vænder den 1 maj och vandrar retrograd genom Stenbocken så øppnas en port mot efterlivet – det stimulerar er att begreppsmæssigt førstå dødsprocesser och leva med dem sjælsligt. Det ær viktiga ting. Om ni kunde leva med er egen dødlighet på rætt sætt så skulle jorden bli en tryggare plats før er. Också finns inspiration i denna portal – inspiration till att vara en lænk mellan himmel och jord och stå upprætt mellan jordiska mineraliska nedbrytande processer och kosmiska eteriska uppbyggande krafter. Denna førdjupning ær nødvændig infør Saturnus Pluto konjunktionen i januari 2020– just før att jorden behøver indvidiuella røster – behøver bærare av strukturer som stræcker sig ut mot oændligheten in mot det eviga. Så kan ske.

 

inte alla planeter klarar av en retrograd så bra som Venus gör. Hon är den retrograda mästaren i universum

 

Venus står i Skorpionen och har stannat i dag.

Ja. Venus har stannat och går bakåt till 17 november. Så ser vi Venus. Hon glittrar. Det finns i Venussfären stoff som en glittersky av små stjärnor som följer henne – där ser vi drottningen omgiven av sitt kungliga hov. Detta stjärnstoff omger Venus – eller är en del av henne. Det är strålglansen som ger en klar spegling och en återföring av det gudomliga ljuset. Detta kan vi se med vår klara blick att det ligger i Venusnaturen att lätt kunna bli självupptagen och självcentrerad av sin egen strålglans men också finns glansen som en nåd för människor som står i beröring med hennes hov på ett visst sätt. Sålunda verkar Venus som mest behagligt från sidan. Hon kommer bäst till sin rätt när hon ej blir belyst framifrån. Vi kan läsa ut mycket av den individuella Venusnaturen genom att se hennes placering i horoskopet – hon trivs aldrig bra i skarpa aspekter som kvadraturer eller oppositioner – vissa planetkrafter kommer till sin rätt i stark kontrast till andra. Men Venus trivs bäst i konjunktioner eller i mjuka aspekter. Då verkar hovet runt henne och strålglansen blir en nådegåva.

 Hur verkar Venus i Skorpionen?

Från mikrokosmos – alltså i det individuella horoskopet ser vi att Venus älskar Skorpionen. Hon älskar fonden av den svarta natthimlen, hon älskar dramatiken i det svarta när hon förbereder sig för att gå ut på scenen och bli belyst – men märk väl att det är förberedelserna hon älskar. Hon klarar inte att stå i skarpt ljus så hon är en dramaqueen bakom kulisserna. Det finns en tendens för Venus i Skorpionen att överdriva dramat att hon spelar över och att stjärnglansen drar med sig ljud. På så vis hör hon egentligen bara det som strömmar ut ur henne – ej det som strömmar tillbaka. Det saknas runt Venus i Skorpionen en tystnad. Det saknas ett mellanrum i kommunikationen med andra. De människor som i sitt rothoroskop har Venus i Skorpionen lär sig tidigt att dansa – men de lär sig inte att gå.

Från makrokosmos – alltså från världsrummet såsom aspekten nu visar sig i tiden – ser vi den kraft vi kallar den Mekaniska Världsormen. Vi ser den Mekaniska Världsormen som ett rullband som drar runt och i jorden som en järnvägsräls. Denna kraft ligger nu och drar under Venus. Från ett perspektiv är det en olycka att denna kraft ligger och drar och drar. Det är kollektiva omedvetna reella kraftfält som ligger i jorden som en mekanik och som hindrar individens kontakt med jordens själsliga fält. Detta rullband definierar kontakten med jorden på ett kollektivt plan och drar den enskilda människans uppmärksamhet till sig som gör det svårt för individen att urskilja sig från kollektivet och finna verktyg för hur den egna jordmånen känns. Vi skulle säga att detta rullband är en motståndskraft i jordens inre och i Skorpionen så ligger rullbandet relativt nära jordytan – det kommer nästan upp i dagsljuset. På så vis finns det i Skorpionen en möjlighet för människan att medvetandegöra den mekaniska världsormen som tanke och urskilja dessa tankar som kollektiva. Det har en förlösande! inverkan på kreativiteten. Så viktigt är det för människan att finna sin väg igenom och förbi världsormen och återknyta sin individuella kontakt med jordsjälen. Så ser lagbundenheten ut att fastnar ditt medvetande i det kollektiva tankefältet – som i sin karaktär alltid är mekaniskt – så fastnar du på en ytlig nivå i jordens djup och kan ej heller tänka ut dig själv i världsrummet. Din horisont blir grund, blir ytlig.

Vad sker nu när Venus stannat och går retrograd?

Det är alltid skulle vi säga intressant när Venus går retrograd. Inte alla planeter klarar av en retrograd så bra som Venus gör. Hon är den retrograda mästaren i universum. Venus hämtar alltid något när hon går bakåt – hon arbetar i det dolda. När hon går retrograd så syns hon inte. Hon kan således operera helt fritt. Vi ser att när Venus stannar så blir hon osynlig och under hela retrograden så är hon osynlig. Hon försvinner från horisonten för en stund och sen blir hon åter synlig och fortsätter sin bana. När vi läser henne nu i världsrummet ser vi att Venuskraften är frilagd. Hon släpper sin horisontala riktning och börjar arbeta vertikalt. Hon går från att arbeta i tiden till att arbeta i rummet. Och vad betyder det? Jo att hon blir tillgänglig för tyngdlagen som kraft, som eteriskt fält som drar människokroppen mot jorden. I lagbundenheterna runt tyngden börjar Venus glittra.

Hur förstår vi det bäst?

Ni förstår det bäst genom att låta tyngden verka på er. Och ni kan göra denna imagination/meditation.

Föreställ dig att du står på jorden och under dig, ungefär en meter under dig slingrar sig den Mekaniska Världsormen. Som en mekanisk jätte drar ormen fram i jorden. Så flyttar du fokus till Venus och upplever jorden från hennes horisont. Känn hur hon tappar fart och stannar. Och när hon stannar så stannar också rullbandet. Jätteormen rasslar till som en stor järnjätte och stannar. Ångar fortfarande av olja och sot men slutar att dra. Flytta så fokus tillbaka till dig och känn tyngden i din kropp, låt tyngden dra dig nedåt och föreställ dig hur du sjunker ned mot rullbandet och när dina fötter nuddar de rostiga balkarna så löses balkarna upp. Vila i imaginationen att järnvägen löses upp och känn hur du står i en fri och djup förbindelse med jorden. Imaginera dina rötter hur de följer tyngdlagen ned genom lager av mörker ända ned till jordens ljus – guldljuset. Låt dig fyllas av guldljus i samklang med Venusglitter och tacka henne för möjligheten att ta dig igenom det kollektiva motståndet i jorden.”

Vi har Venus retrograd till runt den 17 nov. Det finns således tid för många att transformera sin individuella kontakt med – i jorden lagrade kollektiva mekaniska krafter. När vi mer och mer känner igen påverkan från dessa krafter så blir vi mer fria. 

                                                            D25833F3-85BE-4E1F-B615-02FEBC3B0A87 

 

 

 

 

Så är det med Uranuskraften – den har hela tiden blicken riktad hemåt och glömmer aldrig sitt ursprung

I dag går Uranus in i Oxen. Så spännande det jag ser. Att Uranus hjälper människan att ”komma hem”

För att lära känna Uranus vill vi visa dig Uranustrollet. Detta troll faller ned och ut ur Uranussfären, som en stor svängande snabel faller Uranuskraften med våldsam kraft mot jorden. Snabeln liknar en elefantsnabel som både har ett utsug och ett inåtsug. När Uranustrollen tumlar ut på jorden så vädrar de direkt efter träd. De älskar att klättra högt och klättrar högt upp i trädets krona och söker intensivt efter kontakten med rymden – med sitt ursprung. Så är det med Uranuskraften – den har hela tiden blicken riktad hemåt och glömmer aldrig sitt ursprung. På så vis finns i Uranus en medvetenhet om tid och rum. Trollet har ett tänkande som rör sig i tiden, som rör sig i rummet. ”Nu är jag här tänker trollet i trädet – för en stund sedan var jag där i kosmos – hemma hos mig” Men det är en kärlek Uranustrollet känner för trädet…

Trollet? Du klättrar högt i trädet…

Jag älskar träd! Jag faller in i vördnad när jag känner barken och snabbt tar mig upp till kronan. Då känner jag vördnad för jordens relation till de kosmiska rytmerna. Jag är glad i träd.

Du är en typ av kosmisk inspiration till trädet?

Jag skapar lite extra fukt till trädstammen när jag sitter fokuserad uppåt och utåt mot en stjärna. Målet för min koncentration ändrar sig, skiftar beroende på väder och vind. Beroende på de krafter som omfamnar jorden – naturandarna, väderandarna, elementkrafterna kommunicerar via trädet och jag hjälper trädet att sträcka sig utåt in mot kosmos.

Träd? Hur påverkar Uranustrollet dig?

Jag blir vaken av Uranustrollet. Min tillvaro till luften blir intensivare och min närvaro i de kosmiska höjderna blir mer riktad. Men framförallt kommer fåglarna. Min dynamikk med omvärlden förstärks av Uranustrollet. Ibland sveper Uranussnabeln över mig och lämnar några troll hos mig.

Troll? Trädet säger att du känner fåglarna?

Jag kan färdas i luftrummen som skapas av fåglarna. I fågelmatrisen kan jag färdas. Men egentligen först när jag blir lite äldre. I första hand nu förstärker jag trädets kommunikation utåt mot kosmiska influenser.

Vad menas egentligen med troll?

Det ska vi beskriva. Från Uranus så som vi känner henne släpper en speciell typ av formkraft som när den slår in i jordsfären så öppnas för människan en kraftfull imaginativ förmåga. Vi skulle säga en tankens skapande kraft slungas ut ur Uranussfären. Men förstå oss rätt här! Ej slungas tankar ut ur Uranus – formkrafter slungas ut ur Uranus som människans tankar kan häfta vid och gestaltas i relation till. Så kan ske att människans rena tänkande, klara imaginativa förmåga och skapande kraft är en nåd som steg för steg möjliggör för själen att växa sig stark in i den fysiska kroppen. Uranus stödjer utvecklingen av tänkandet. Uranustrollen är aktiva i mellanrummet dit människan riktar sitt tänkande. När Uranustrollen hör tankarna blir de gestaltande krafter. De är med (tillsammans med andra nådegivare) att göra tankarna levande.

Vad betyder det?

Att människan som stående inställd i ett kosmisk sammanhang har förmåga att skapa – inte bara ting – även skapa väsenskrafter i energiverkligheten. Och detta är viktigt. Att människans tankar är levande verkligheter. Människan är en aktiv skapande varelse. På gott och ont…

Uranus går in i Oxen i dag

Vi ser att Uranustrollen går försiktigt in i Oxen. Lyssnande på impulser från jorden. De känner ett skikt djupare i jorden som deras rörelser och aktivitet kan väcka. Detta skikt är en glöd, är ett språk med urgamla tecken och tydor. Uranustrollen gåt försiktigt på jorden för att inte väcka det gamla språket, den urgamla kraften och när de kommer till 14 grader i Oxen – runt 2021, 2022 då öpnnar sig jorden och en trappa visar sig. Det är en bra trappa, en stadig trappa. Välbyggd. Där går trollen ned 10 steg ned i jorden går trollen. Det skapas värme, en mjuk värme, en ockrafärgad värme. De trivs bättre där än på jordytan. De lugnar där glöden från jordens djupare skikt och skapar en typ av fred. De bär in i jorden en fredsimpuls. Och de stannar där. De stannar i detta skikt av jorden och verkar lugnande in mot Oxens tecken.

Vad betyder det?

Det går att förvänta sig när Uranus befinner sig i Oxen – på flera olika nivåer att människan ”hittar hem” Både vad gäller fysiska utmaningar, personliga utmaningar och relationella utmaningar. Jordsjälen öppnar sig. Uranus sträcker sig in i ett speciellt skikt i jorden och lugnar en oro, skapar en vila. Skapar fred. Känslan av att vara utanför, ensam och lämnad släpper. Tankarna blir lugnare, flödande och jordnära. De av er som sliter med kognitiv stress finner vägar till en mjukare kontakt med livskraften och naturen. På en kollektiv nivå finner fler och fler människor vägen till avslappning och vila – finner vägen till att vara bekväm i sig själv och i världen. Uranus står i relation till att känna sig obekväm, udda och annorlunda. Individualitetens hemvist är kopplad till Uranus. När Uranus sjunker ned i jorden så slappnar en negativ påverkan på människans livskänsla av och hon ”finner sig i sig själv”. Det är gott att uppleva. Nu väntar 7 år av levande imaginationer in mot jorden – denna vackra planet som tillsammans med människan ska fullborda en sfär med nya organiska livsformer mellan jorden och månen.

Uranus är ju traditionellt förkniuppad med kommunikation…

Ja och från ett Uranus-perspektiv är det träden som är jordsjälens kommunikation. I de digitala strömmarna finner vi också Uranustroll – det finns såklart massa att säga om det – men när Uranus är i Oxen trivs trollen bäst i trädkronorna vävandes i luftrummet en framtidsmatris tillsammans med fåglarna. Så kan ske.

7FFE8B01-C203-4ED5-B5E4-A43154A70E7A

När Mars lyssnar håller det galaktiska centret andan

Idag den 26 april står Mars i konjunktion med Pluto i Stenbocken. Och Lilith är också där.

För att närma oss den aspekten behöver vi uppdatera kunskap om asteroidbältet mellan Jupiter och Mars. Detta bälte med mängder av asteroider är en matris som kan liknas med ett instrument de enskilda asteroiderna är klanger och toner som tillsammans bildar en melodi. Så har asteroiderna den effekten på människan att de ej är solida – såsom planeterna är solida krafter som verkar från en mittpunkt – asteroiderna är delar av en helhet de speglar en ton i en melodi men de speglar ej melodin. Asteroiderna har en begränsad relation till helheten – de överblickar inte hela matrisen de är inställda i och därför är deras påverkan på människan väldigt spetsig och ibland ensidig. De kommunicerar envist och uppmanande. Men märk väl! När den ensidigheten landar i människans medvetande uppstår insikter. På så vis har en asteroids påverkan i horoskopet med insiktsprocesser att göra. En asteroid drar med sig hela matrisen in i en aspekt – hela asteroidmatrisen faller in och lägger sig över en aspekt lite som en dimma med mängder av koder och nycklar. Från ett perspektiv när du rör dig genom asteroidmatrisen hamnar du i fuktig dimma – det kräver extrem uppmärksamhet att finna vägen mellan skären. När en asteroid kommunicerar en placering i ett horoskop drar den med sig ett hav av dimma – ett hav av otydlighet – och detta ligger i asteroidernas natur att de är vägvisare genom denna dimhöljda sfär.

Vad är det egentligen för sfär?

Det har med delningen av manligt och kvinnligt att göra. Dynamiken mellan man och kvinna på jorden. Det har med delningen av mänsklighetskroppen att göra till en kvinnlig och en manlig form. Denna delning – vi ser det som en stor kosmisk explosion – som skapar detta bälte av asteroider. Sålunda äger asteroiderna koder till en djupare förståelse för mysteriet som pågår i relationen mellan man och kvinna på jorden.

Vad gör Lilith i relationsdynamiken?

Lilith är det vi kallar månens baksida. Den delen av månen som vi blickar ut på från jorden. Den delen av månen som människan själv behöver lysa upp med sin solkraft inifrån. Månens framsida är belyst av solen – och riktar sig utåt mot kosmos. När Lilith är aktiverad så ställer hon sig i månsfären, hon ställer sig framför månen och hindrar människan att ta sig genom månporten vidare ut mot fixstjärnorna.

Vad är egentligen månsfären?

Det vi menar med månsfären är den sfär som rör sig mellan jorden och månen. Från vårt perspektiv är den sfären begränsad på så vis att den håller människans medvetande låst mellan jorden och månen.

Vad innebär det?

Att medvetandet fastnar i repetitiva irrgångar och rörelser. Att medvetandet ej bekräftar människans kosmiska identitet. Lilith tvingar människan närmare sin jordiska identitet, hon blir hänvisad till att se sig själv omgiven av de lagbundenheter som råder på jorden. På så vis är hon vän med Saturnus – men skulle vi säga – uppträder mer demoniskt än Saturnus. Lilith fokuserar på de lagbundenheter som har med den fysiska kroppen att göra – hon står med ryggen mot kosmos och dyker ned i materien med full kraft.

Vad innebär det i en relation?

Lilith säger ”Du kan bättre – du har det här och det här runt dig – vad mer vill du ha?” Hon är krass, hon ser direkt på tingen och skär igenom. ”Gräv där du står” säger Lilith och tvingar människan att rannsaka sina psykologiska och materiella resurser och begränsningar. Hon är egentligen vägledande just för att hon inte säger ”det blir bättre någon annanstans” hon säger ”Vad kan du göra av det du har runt dig?” Hon hjälper människan bort från dagdrömmar men hon blir bitter om hennes beröring inte leder till insikter och rörelse.

Vad innebär det att hon kommunicerar med Pluto och Mars i Stenbocken?

Mars vandrar in i Plutosfären – står redan i dess breda fält. Pluto har inget ansikte så Mars vänder blicken nedåt fokuserar på stegen och upplever glöden på ryggen. Mars glöder – det är en mobilisering av kraft – en samlad vandring som Mars gör genom Plutosfären. Så ser vi att vid en tidpunkt stannar Mars. Ser sig om på den glöd som fallit mot marken och ser hur glöden förvandlats till rosenblad. Detta sker och på så vis har Pluto en positiv inverkan på Mars. Pluto transformerar den individuella strävan och kraften, vreden och frustrationen till rosenblad. Detta sker när Mars vandrar genom Pluto i Stenbocken. Mars tappar riktning, fokus och glömmer sitt uppdrag, förlorar siktet och vägen och mister sin röst. Mars stannar. När Mars stannar träder Lilith fram. Hon träder fram som en demon, som en månens kalla oberäkneliga gestalt. Men då händer det märkliga att Mars börjar kommunicera med Lilith. Mars hör precis allt som Lilith säger och just i den stunden har Lilith en positiv inverkan på Mars.

Hur då?

Just därför att Liliths röst tränger fram till de hålrum i Mars som annars ej är mottagliga för förändring. Lilith tränger igenom Mars egostrukturer och skapar insikter på djup nivå. Insikter som har med nära relationer att göra. Lilith påverkar Mars att se på sina egostrukturer som är bundna till nära relationer. Mars säger ”Pluto jag ser ej ditt ansikte, känner ej din röst – endast upplever jag värmen i din sfär, endast känner jag hur du drar glöden från min rygg och transformerar den till rosenblad. Detta känner jag och detta gör att jag stannar. Men du Lilith. Jag ser dig, jag ser ditt ansikte och jag hör din röst. Jag förstår dig och jag lyssnar på dig.”

Vad innebär det för Mars?

När Mars lyssnar håller det galaktiska centret andan. Mars står nämligen för varaktiga förändringar – om Mars lyssnar förändras Mars från ett tillstånd till ett annat. Detta är ett gyllene tillfälle att begrava stridsyxan och börja kommunicera.

Vad innebär det konkret i relationer?

I dynamiken mellan man och kvinna kan du förvänta dig att problem kommer till ett slut. Ett definitivt slut. En fundamental förändring. Du får insikter från Lilith som gör att du förändrar det som vill förändras. Det som legat länge och väntat blir nu en radikal insikt. Och relationen förändras till det bättre. Eller så tar relationen en annan riktning och tar slut. Låsta lägen öppnas upp. Nu finns det stöd att ta steg och bryta gamla mönster. Vi ser att många lyfter sig ur rädsla och begränsningar men märk väl! Det är inte en enkel process – månsfären är nyckfull och mörk. Det är viktig att återknyta kontakten till den kraft som lyser upp månen. Nämligen solkraften. Som finns i varje människas själ.

E6E2E379-D4D3-45A4-BE5D-4BE35F27CFF8

 

Chiron lämnar fiskarna för Väduren

Nu händer det. Chiron lämnar Fiskarna för Väduren. På tisdag den 17 april sker övergången. Hur kan det beskrivas? Vad sker då Chiron rör sig genom Väduren?

Vi ser att Chironkraften söker sig upp mot solen, vandrar uppför ett berg, lämnar månsfären och beger sig mot solsfären.

Vad innebär det?

Först vill vi säga något om Chiron som påverkanskraft  i tiden. Chiron är ett uppror i detta fall mot det som verkar i det dolda – det som verkar i dunklet och strömmar från källor vi inte kan identifiera. Dessa dunkla riktningar filtreras genom Chiron som är ett filter för det oklara och otydliga. Så kan ske när Chiron agerar i Fiskarna så växer slammet. Vi ser Chiron i dyn som en turkos pärla. Sandkornet som via retningen mellan sand och snäckskal blir en pärla. Chiron skulle vi säga är metamorfosen från sandkorn till pärla. Är inte det en helt underbar metamorfos?

Vad betyder egentligen det?

Överallt där den typen av metamorfoser sker uppstår krafter – det vi kallar elementarväsen. Där det uppstår elementarväsen är Chiron verksam. I relationen mellan bin och blomma uppstår ett elementarväsen, i friktionen mellan stenen och mossan på stenen uppstår ett elementarväsen. I detta skapande och vävande är Chiron verksam.

Vad sker när Chironväven befinner sig i Fiskarna?

De metamorfoser som sker i Fiskarna är skulle vi säga överväldigande för människan – det är en prövning, kanske den starkaste prövning vad gäller filtrering av krafter. När Chiron rör sig i vattenelementet då utmanas människan till det yttersta. Att pressa sig igenom Chiron blir nästan en omöjlighet. Förvandlingarna upplevs bokstavligen som att ”trampa vatten” Chiron slammar igen och kräver utresning. Ni kan jämföra Chiron med era binjurar – det organ som filtrerar och renar kroppen från gift och som skapar förutsättning för själens andning ut genom kroppen. Chiron rensar, renar och filtrerar så att astralkroppen andas bättre in i det fysiskt eteriska. Ja så viktig är dessa binjurars relation till vattnet i kroppen att vi jämför dem med hjärtats relation till blodet. Binjurarna är vattnets hjärta. När Chiron steg in i Fiskarna i februari 2011 då var det många som tog ett djupt andetag ty detta skulle bli några tuffa år för kropp och själ. Det svåraste med Chiron i Fiskarna är att kroppen inte helt får en chans att andas ut. Chiron är valen – det största vackra blanka djuret i världshaven. När ni ser valen så följer ni den stora kroppen genom vattenströmmarna upp mot ytan. Valen visar sig en kort stund för solen, blåser och frustar ut vatten i luften. Också här uppstår ett elementarväsen. När valens filtrerade vatten möter luft uppstår ett elementarväsen. Det är spännande ting att forska i. Just dessa väsen som uppstår när valen andas ut är oerhört viktiga för jorden – eller rättare sagt för världshaven. De är små virvlande musikaliska gränsväsen som behärskar både vattnets element och luftens element och som rör sig nära havsytan. Vi skulle säga att detta är väsen som håller vattnets ytspänning på plats. De arbetar i ytspänningen och förbereder vattnet för framtiden när människan bokstavligen kommer att kunna ”gå på vattnet”. På så vis sjunger valarna i havsdjupen sånger om jordens framtid som dessa vattenväsen förvandlar och transporterar över havsytan. När Chiron går in i Väduren söker sig valarna upp mot ytan. De stora krafterna i djupen visar sig och visar sin kraft.

Vad händer då Chiron är i Väduren?

Chiron söker sig mot solen. Den själsliga katarsis som många upplevt de senaste sju åren ändrar fokus Sandkornet har blivit en pärla och den pärlan är en framtidskraft i era själar. Chirons metamorfos i Väduren riktar sig utåt är inte en själslig katarsis utan är en solbelyst yttre aktivitet. En världshandling. Det är metamorfosen från värme till ljus. Chiron kommer in i Väduren med värme från de djupa själsliga mörka processerna i Fiskarna och gör under de närmsta åren metamorfosen från värme till ljus. Det blir tydligt att era liv pågår i det offentliga rummet. Ni lämnar natten för dagen.

Hur filtrerar Chiron i Väduren?

Väduren filtrerar genom att lyssna först och sen tala. Men inte bara lyssna på andra människor. Väduren lyssnar med sina vackra horn på kosmisk inspiration. Äntligen når den kosmiska inspirationen in i Chiron och blir till insikter (ljus) och rörelse. Det blir 9 snabba år. Chiron lämnar Väduren 2027. Effektiva år där filtreringarna fokuseras på viljeprocesser. Chiron i Väduren säger Hej! till världen och dyker sedan in i den med kraft att förändra.

FED08476-7260-4EFB-995E-50899C5F4328

Spara

hur de jordiska demonerna kan transformeras till helande kraft

1C2B92DC-184F-4068-9D93-8830D075A8E5Jag har så många Indianer runt mig, själar som bär en ursprunglig relation till naturen. Jag ser dem i sessionerna, hör dem om natten och det ser ut som ett steg som många av oss skulle behöva ta.

Vad är det som sker? 

När ni står inför er jordiska livsväg så kommer ni någon gång att möta Indianen. Som en representant før naturens visdom. Denna kraft speglar människans möte med en kunskap som handlar om hur människosjälen medskapar med de elementarkrafter som hela tiden är verksamma i naturen via elementen, i elden, havet, mineralen och luften och som också är en del av människans kropp – som är en del av jorden. Denna kunskap är grundläggande, så ursprunglig i de förutsättningar som krävs før att kunna orientera sig in i världen. Det är egentligen kunskapen om den fysiska kroppens förvandlin

Hur kan vi möta Indianen? 

Indianen bär i sig en metamorfos. Att möta Indianen är ett viktigt steg mot framtiden. Indianen är en jordisk representant før den visdom som är viktig før människan som boende på jorden – nämligen hur de jordiska demonerna kan transformeras till helande kraft. Så sker när Indianen bearbetar naturens giftiga plantor. Att demonerna som följer de giftiga plantorna ändrar sin riktning och blir stödjande för människan. Detta behöver ske. Dels för att kunna förstå sjukdom på rätt sätt. Men också för att befria jorden från demoner, stödja en transformation som vill ske. Så kan människan komma att behärska sin fysiska kropp också att när tiden är inne transformera den, låta kroppen befrias från sjukdom och släppa sin jordiska vikt. Men detta sker i framtiden. Nu är det viktig att möta Indianen och söka visdom om kroppens sjukdomar och varför de uppstår. Vad i denna specifika sjukdom ær geografisk betingat, individuelt, kollektivt, själsligt, karmiskt, präglat av tidsandan? Alla dessa frågor behöver vi behärska och våga svara på. Vi behöver öppna våra hjärtan mot kraften i de eteriska fält som omsluter och kommunicerar i den fysiska kroppen så den självläkande gesten i människan sker, så smärtan i den fysiska kroppen får lindring. Allt detta behöver vi öka kunskap om. Ty de krafter som styr läkemedelsindustrin har löpt amok. Demonerna som inspirerar i de kemiska substanserna ter sig egentligen inte annorlunda än de som springer fram ur en giftig planta. Det är bristen på kunskap i individen hur hantera och transformera demoniska krafter som behöver tas på alvar. Och Människan behöver med bestämdhet söka andra vägar till självkännedom och förståelse för hur och varför sjukdom uppstår.

vad kan jag göra? 

stödja individer att möta sin individuella Indian, den andliga guide och mästare som känner de jordiska sjukdomarnas ursprung. Vägleda individer genom en hjärtats metamorfos från blomma till fjäril. I fjärilskroppen sker mötet med Indianen, länken  tillbaka till naturen och länken till att överleva in i framtiden.

väv klara trådar mellan den blå himlen på jorden och den blå himlen i efterlivet.

Känner ni att dagen är ny? Att det strömmar lättare, att november äntligen andas ut? Det har varit stängt. Som en vilde har jag rusat runt i en törst så stor, i en vrede så stor att det inte får plats i mig, ej heller får plats under mig eller runt. Jag vet att vreden ligger i mötet med jorden – i stegen jag trampar på själen vi kallar Gaia. Moder Jord. Blixtar av vrede som skjuter upp ut jorden, genom mig och ut. Impulser från underjorden, från de andliga lager som vilar i henne. Okontrollerat och otyglat. Så passerar hösten. En dag när jag vandrar ned genom de små stenlagda gränderna i Altea mot havet, mot horisonten så vrider sig låset och de kommer närmare. Själarna i efterlivet som är halva mänskligheten närmar sig. Och himlen är blå också på andra sidan.
Vad är det som sker?
Saturnus står 27 grader i skytten, står på Galaktiska Centret. Och nog är det så att denna grad i djurkretsen forfarande verkar in i jordsfären.
Hur verkar det?
Vi har Galaktiska Centret som ett hål där evolutionen strömmar genom och in mot jorden och ut från jorden in mot kosmos. Det är den punkten där tiden upphör – eller där tiden knyter an till jorden. Och detta är viktigt för det är på så vis en beröring, en länk, en kontakt med efterlivet, eller det vi kan kalla människans roll i kosmos. Mänsklighetens uppgift som förvaltare av jorden och männniskans uppgift som bärare av död och återuppståndelse. Denna princip gestaltas delvis via Galaktiska Centret. Så kan ske att när Saturnus passerar så händer detta. Att ett lås öppnar sig.
Vad händer då?
Det som sker är att tidsförskjutningar – det vi kallar karma – kan bearbetas i ljuset från efterlivet. Ni kan låta den ljusblå himlen i efterlivet fylla er och strömma runt er. När galaktiska centret öppnar sig och Saturnus vrider upp låset då öppnar sig himlen! Varje enskild människa kan ta ett språng. Det är ju så med efterlivet att förbindelsen mellan själar på jorden och själar i efterlivet är nerven i inkarnationsprincipen. Att ni som människor äger nåden att återfödas, äger kraften som bär evolutionen framåt – inte bara jordens evolution också Gaias evolution också hela universums riktning. Så viktigt är det med länken till efterlivet – det är den öppningen som gör att ni vandrar i en parallell tideräkning och ej längre i en linjär.
Vad råder ni oss att göra?
Vi råder er att fördjupa och bära en närvaro med själarna i efterlivet. Be för dem, tänka goda tankar. Det är i sanning så att det är själarna från efterlivet som ger impulser till handling och inspiration som kan hända är oväntad. Detta medvetna närmade skapar också i natten det ni kallar ”Lucid Dreaming” Att ni är medvetna i drömmen att ni drömmer. Så kan ni börja skapa i natten – och ert jag stärks just av det. Att ni inte helt ger er hän in i natten, in i ett mörker som ni inte kan kontrollera. Detta är vad vi ser sker just nu. Att ni löser upp motsatserna i er mellan dag och natt, mellan mörker och ljus. Håll kontakten mellan himmel och jord. Eller från vårt perspektiv väv klara trådar mellan den blå himlen på jorden och den blå himlen i efterlivet.blåhimmel2

 

När ni vänder er mot JA, när hela er gestalt är ett JA då står ni mitt under solen – ni skapar inte någon skugga.

Jag har upplevt en bevingad vägledning de senaste dagarna. Det är en luftälva, en väldigt speciell sådan. Hon arbetar rakt ovanför mitt huvud – hon balanserar min energikropp så jag på ett märkligt sätt hela tiden står i relation till solens högsta punkt. Som att jag har solen i zenit. Det finns så ljuvliga hjälpare och den här älvan känner jag som den som är mest hängiven min personliga utveckling.
Kära luftälva jag känner dig rakt ovan mig!
Ja Jenny jag tillhör solsfären på så vis att jag aldrig skapar någon skugga. Jag är känslig för magnetism, jag arbetar med skulle jag säga kosmisk magnetism – en kraft som drar antipatiska gester uppåt. Lagbundenheterna för antipatiska gester är att de skapas av jordstrålning.
Vad händer när antipatiska gester dras uppåt?
För att förstå det behöver ni förstå mig! Och ni behöver förstå alla luftälvor som har genomgått samma utveckling som jag. Så kan ske att mitt medvetande har genomarbetat alla fyra element. Jag känner mineralen, jag bär i mig erfarenheter från vattnet, jag förstår elden och ser luften. Så är jag bärare av de fyra elementen – essensen av de fyra elementen lever i mig. Det som utvecklas i den själ som genomgår en sådan utveckling, en sådan transformation är ett JA. Jag strömmar i ett JA, jag är ett JA. När demoniska krafter träder fram, när motståndskrafterna böjer människan mot marken och hindrar en personlig utveckling, förmörkar sinnet och dämpar livskänslan så sänker jag mig ned – jag hjälper människan att vända sig mot JA. Ibland tror ni att ni säger JA för att ni tänker JA men kroppen säger NEJ. Detta är viktiga ting. När ni vänder er mot JA, när hela er gestalt är ett JA då står ni mitt under solen – ni skapar inte någon skugga. Jag är en trogen människovän jag är en verklig magnetisk kraft över människans huvud och denna magnetiska kraft drar antipatiska gester ur människan. Detta skapar förutsättningar för utveckling och för rörelse in mot framtiden. I tider som nu råder över jorden är det viktigt att också förstå de krafter som säger NEJ förstå hur de arbetar och jag skulle säga avslöja dem. Ibland är det inte så att NEJ skriker högt och tydligt. Ibland är NEJ en viskning, en subtil rörelse i vinden och det är viktigt att höra dessa subtila rörelser för att transformera dem. Faktiskt är det så att NEJ – de antipatiska gesterna har blivit så förfinande och vackra att de bländar många människor. Det är inte så lätt att avslöja dem.
Hur kan vi få kontakt med dig?
Alla som arbetar med sin personliga utveckling känner mig. Jag är en lika verklig kraft som den kraft ni känner som tyngdlagen. Dessa jordens älvor drar människan mot jorden. Jag drar människan mot kosmos – och i den gesten sträcker sig människan utöver sig själv – hon sträcker sig uppåt och släpper sina antipatiska gester och låter dem falla in i jordälvornas rike.

windfaires