Kategoriarkiv: Uncategorized

Att det är er exakta tyngd ni har som uppgift att bära. Den kollektiva tyngden bärs av andra krafter.

Senaste veckorna har innehållet i mina sessioner handlat mycket om en typ av grundläggande nyorientering in i livet. Vilka livsval har jag egentligen gjort? Vilka portar öppnade jag? Och vilka portar lät jag vara stängda, vilka gick jag förbi för att jag inte såg dem? Och en annan grundläggande fråga. Om tyngden jag bär. Vad är min exakta tyngd? Hur mycket ska jag bära?

Vi har Venus retrograd i Fiskarna i konjunktion med Chiron i kvadratur med Saturnus i Skytten.
Låt oss se på Venus i Fiskarna. Vad gör Venus i Fiskarna? Venus i Fiskarna ”smider medan järnet är varmt” Hon vet att handla och gripa de förutsättningar som finns i en situation, hon är en strategisk kraft – en kraft som känner sitt element. Strategi uppstår just så – det uppstår naturligt när du känner det element som du opererar inom. Strategi är den kompetens som talar om för dig hur du bäst orienterar dig in i världen. Ibland uppstår en fråga. Ni frågar er: Vilken strategi ska jag använda nu? Hur navigerar jag mig själv bäst genom den här situationen? Dessa frågor uppstår när ni är på väg in i områden ni inte känner – det är helt naturligt. Ni har att fundera över – inom vilka områden i livet rör jag mig naturligt? Venus i Fiskarna speglar den livsstrategi som fungerar för dig Venus i Fiskarna är rösten i dig som naturligt rör sig framåt som får komplexiteten att trots allt fungera i vardagen.
Så vad sker när Venus i Fiskarna går baklänges?
Retrograden skapar hack i den rösten. Din strategi – din inre röst som leder dig ut och genom världen tystnar. Vad som just nu förstärker retrograden är att Venus stannar på Chiron i kvadratur med Saturnus. Chiron är den Kentaur som stimulerar förmågan till självreflektion – ofta genom smärtsamma erfarenheter växer konsten att reflektera över sig själv. När Venus stannar på Chiron stannar hon i självreflektionens mitt och den platsen är förbunden med smärta. Venus reflektion i Fiskarna handlar om ifrågasättandet av den personliga livsstrategin. När dina ansatser inte får det stöd du är van vid eller att dina beteenden blir ifrågasatta så skapar Venus Chiron konjunktionen en djupare smärta i dig än vad du kanske är förberedd på. Smärtan handlar om din livsorientering och strategier. Du ställer dig frågan: Vad har jag egentligen för motiv bakom mina handlingar? Om denna fråga tas på allvar kanske du möter att du inte hade några speciellt genomtänkta motiv utan att drivkraften bakom dina handlingar har varit sovande – som fisken i vattnet som inte upplever vattnet eftersom hon är mitt i det. Hon upplever vattnet först på land – då hon kippar efter luft då hon kämpar för att överleva. Så stark kan denna Venusretrograd verka in i er att det är en typ av uppvaknande in i ett annat element som kräver all er uppmärksamhet, som stjäl all er kraft.
Och kvadraturen till Saturnus?
Saturnus förstärker självreflektionen på så vis att Saturnus drar den in i tiden, in i den personliga biografin. Saturnus öppnar en dörr till det förflutna – en dörr till biografin såsom den gestaltat sig i det här livet. Det är på så vis en jordbunden aspekt, en möjlighet att försona er med mönster i er biografi som skulle vi säga behöver uppdateras och förnyas. Vi ber er att ha respekt för tyngden i den personliga biografin och se hur ni över tid samspelar med kollektiva krafter. Stor del av den personliga smärtan är också kollektiv. Många av de personliga strategier som ni valde vid en viss tidpunkt i livet valde ni för att det var möjligt att välja dem – såsom den kulturella och samhälleliga verkligheten just då gestaltade sig runt er. Den nya strategin som Venus nu kommer i beröring med skapas ur din frihet. Det är skillnaden och det är en stor sak att ge sig själv en ny orientering i livet utifrån ett frihetsperspektiv. Detta är potentialen i den här aspekten. Så finns en viktig sak vi vill lyfta fram. De strategier som du utvecklat i relation till kollektiva mönster tillhör också egentligen en annan transformativ process än den individuella.
Hur tas de kollektiva mönsterna om hand?
I första hand via begrepp. Detta kan låta konstigt men kollektiva fenomen transformeras via begrepp. Begrepp har en sådan kraft – att det är gestaltande – speciellt kollektiva fenomen behöver gestaltas med begrepp för att transformera den inneboende kraften som de omsluter. Personliga egenskaper transformeras via individen och i första hand via individens själsiga förmågor och erfarenheter. När individen vänder sig mot sig själv för att möta sig själv då kan en personlig transformation ske. Men som vi antyder – det som gör personlig utveckling komplicerat – det är att många individuella problem och brister står intimt förbundna med kollektiva krafter – de krafter som styr mänsklighetens evolution. Den kollektiva ingången är fylld med begrepp – eller skulle vi säga är ett rum där begrepp hela tiden är i omdaning och nygestaltning. För individen gäller att förbinda sin personliga utveckling med de tidsaktuella fenomen som är verksamma. En viktig definition är relationen mellan begrepp och principer. Begrepp beskriver principer. Och den princip som är verksam i Venus retrograd Chiron i kvadratur till Saturnus är principen om människans exakta tyngd.
Vad är det?
En människas exakta tyngd handlar om hur mycket hon kan bära. Den är individuell och tränar du vissa muskler så orkar du bära mer. Och detta menar vi: att principen om människans exakta tyngd är en rimlighetsprincip. Det finns en exakt tyngd att bära som är din tyngd – en del i livets skola handlar om att lära känna sin egen tyngd. Vi skulle säga att 40% av tyngden ni upplever tillhör er och kan transformeras via er organisation och 60% av tyngden ni upplever är kollektiv. Vi ser här att tyngden ni upplever består övervägande av kollektiva krafter och är häftad vid kollektiva mönster. Det betyder att var och en av er behöver utveckla i er begrepp som kan möta den kollektiva tyngden. Så ser det ut på jorden just nu. Att den individuella midnattstimman är passerad – den midnatt ni upplever är en kollektiv midnatt. Det är viktigt att förstå och hur ni härifrån hittar fram till en nyorientering in i livet.
Och det kollektiva?
Det har alltid funnits och det finns behov för begreppsutveckling i områden som är luddiga och suddiga. Där individen möter kollektivet är en sådan zon. Den tidsaktuella frågan är: Var slutar jag? Och var börjar omvärlden? Vi ser att det är i denna zon som i första hand framtiden får fäste. Vi vet att det låter abstrakt – men när begreppen utvecklas och blir formulerade och beskrivna då ser vi att ni upplever en stor lättnad – att ni får kontakt med er verkliga tyngd. Och det vill vi säga till er. Att det är er exakta tyngd ni har som uppgift att bära. Den kollektiva tyngden bärs av andra krafter.

smlom-gryning

 

För att lära känna kraften i det violetta ljuset vill vi berätta om ett fenomen vi kallar tankefel, vi vill berätta om det vi kallar ”det tredje elementet”

Det finns en färg som är friare än andra, en färg som rör sig lite friare och det är det violetta ljuset. Det är det ljus som blomman släpper som blomman använder för att kommunicera till omvärlden. För att lära känna kraften i det violetta ljuset vill vi berätta om ett fenomen vi kallar tankefel, vi vill berätta om det vi kallar ”det tredje elementet”
Jag har sett senaste tiden en matris runt människokroppen som ser ut som krossat glas – det är en solförmörkelse i mitten och från den sträcker sig revor i glaset, revor som skapar sprickor som fortsätter och fortsätter ut i ingenting.
Det är en matris som skapas av era tankestrukturer, en matris som skapas runt tankefel. Detta ser vi att när tankar formas runt en felaktighet, runt en rädsla som skapar oro som skapar spekulationer som skapar begränsningar blir till maktlöshet och förtvivlan så ser vi en matris av tankefel. Vad som döljer sig bakom den förmörkade solen är en brännskada – brännskadan är orsakad av tankar som byggts upp av felaktigheter, som skapats runt lögner och maktstrukturer. Tankar som hämningslöst stödjer ett ego.
Hur ser kraftspelet i kosmos ut just nu?
Vad som stödjer att denna matris just nu blir synlig och aktiverad är Mars i konjunktion med Uranus i Väduren i opposition till Jupiter i Vågen och kvadratur med Vesta i Kräftan. Ni har alla mer eller mindre små solförmörkelser runt er. Många små solar som blivit svarta. När Mars ställer sig i konjunktion med Uranus ser vi att Mars på sätt och ”bränner” in otålighet och frustration och skapar ett själsligt tillstånd som i princip kan ligga till grund för tankefel. För att hejda kraften från Mars kan ni rikta uppmärksamheten mot Saturnus. Så är det ordnat att det som skapar ljuset bakom matrisen – som lyser upp den bakifrån – är det violetta ljuset från det Galaktiska Centret. Saturnus är just nu 26 grader i Skytten i konjunktion med Galaktiska centret. Saturnus vänder där går retrograd och möter sedan Uranus i en trigon. Denna Saturniska gest präglar månaden som vi nu träder in i och Saturnus skulle vi säga ”sänker sig ned över” planeten Mars. Detta sker när Saturnus vänder och möter Uranus i en trigon. Sänker sig ned över matrisen med de många solförmörkelserna, sänker sig ned som en nåd – skapar ett nedstigande av ”det tredje elementet”
Hur ser det ut egentligen? Vad händer vid Galaktiska centret?
De planeter som rör sig över Galaktiska centret slungar sin energi in i solsystemet enligt de principer som motverkar solförmörkelse. Principen som uppstår som motkraft till solförmörkelse är det violetta ljuset. Det Galaktiska Centret är detta violetta ljus. Då behöver vi förstå vad är egentligen en solförmörkelse? Vad är det egentligen som sker under en solförmörkelse? Vi börjar med att se vad gör egentligen solen? Solen är den kraft som verkar som ett skydd runt jorden, som skyddar jorden från att mörka intentioner och krafter strömmar in i jordsfären från kosmos. Ofta är dessa inspirationer destruktiva och motverkar människans evolution. Vid solförmörkelse släpper solskyddet och negativa inspirationer strömmar mot jorden. När planeter passerar förbi det Galaktiska Centret filtreras det violetta ljuset genom planetkraften som i sin tur når människan, som når in i de strukturer som människan består av. En uppgift som Galaktiska Centret har är att lysa upp och transformera mörka matriser på jorden och när planeter passerar Galaktiska Centret skapas förutsättningar för transformation. Så när Saturnus passerar Galaktiska Centret belyses den matris som skapats av mänskliga tankefel. Det är alltid stora möjligheter att arbeta med mörkermatriser med stöd från Galaktiska Centret – det träder nämligen in en kraft från Galaktiska Centret som är principen om ”det tredje elementet”.
Vad är er beskrivning av ”det tredje elementet”
När vi pratar om det tredje elementet är det en viktig sak att förstå – nämligen det faktum att en människa av olika skäl i livet kan hamna i låsta lägen. Vad är egentligen ett låst läge? Låsta lägen leder med stor sannolikhet till att människan upplever vanmakt, upplever en förtvivlan i att inte kunna förändra en livssituation, inte kunna öppna upp de element som det låsta läget består av. Från vårt perspektiv finns det två låsta lägen. Det finns ett låst läge som uppstår i människans inre dialog. När tankestrukturer snurrar runt i människans inre föreställningsvärld. Detta kan vi kalla en monolog. Och monologen kan leda till upplevelsen av att hamna i ett låst läge. Så har vi dialogen. Det som uppstår mellan ett Jag och ett Du. Mellan två människor som speglar varandra – mellan två Jag som speglar varandra. Denna dialog kan också generera upplevelsen av ett låst läge. Och så har vi det vi kallar ”det tredje elementet” Det viktiga när vi ska närma oss det tredje elementet är att det är inte ytterligare ett Jag. Det är inte ”den tredje personen” även om en tredje person ibland kan öppna låsta lägen som två personer fastnat i. Det tredje elementet är något annat. När vi ser hur Jaget förstår sig själv så ser vi hur en mångfald och en komplexitet strömmar genom jaget. Vi ser en multiplicering av tingen, vi ser också att jaget har förmågan att duplicera sig själv – det vi kallar att dela sig. Det tredje elementet har en annan karaktär, vi skulle säga att det är en solid karaktär. Det är en karaktär som inte delar sig som inte rör sig i sidled. Så känner vi detta tredje element som ”den heliga ande” som en princip som strömmar in i världen genom Galaktiska Centret. Vi skulle säga att detta tredje element äger de kvaliteter som i sig förhindrar den kraftutveckling som uppstår under solförmörkelser – nämligen förmågan att skydda jorden från kosmiskt mörkt inflytande. Nåväl. För att återgå till den matris som just nu upplyses av Saturnus konjunktion med Galaktiska Centret så ser vi att matrisen som låser tankefel öppnar sig. Vi ser hur tankemönster som låser kroppen, som skapar upplevelser av begränsning – öppnar sig. Ja egentligen ser vi att era personliga tankefelsmatriser krossas och detta förhindrar till en början er kontakt med Gaia. Vägen till Gaia och vägen till era hjärtan kan upplevas blockerad och stum. Detta är nu inget att oro sig för. Gaia andas med en jämn rytm och hon finner nya vägar till era hjärtan.
Vad kan vi göra i ett läge när vi tappar kontakten med Gaia? Med vår jordning?
Detta ser vi! Som en möjlighet för er när era krossade tankefel blockerar vägen till Gaia och till era hjärtan. Det är att ni jordar er via mångfalden. Vi skulle säga att kontrasten till det vi kallar tankefel är mångfald. Vi ser världens komplexitet och mångfald träda fram, vi ser mängder av arketyper och urbilder som ställer sig i ett öppet läge och det är en viktig sak att ni hittar vägen till Gaia i kontakt med mångfalden. Ser ni hur det hänger ihop? I tider när era tankefel rämnar uppstår principen om ”det tredje elementet” Det är principen som öppnar vägar utanför den interna monologen och dialogen som uppstår mellan Jag och Du. Det tredje elementet återfinns inte i mångfalden såsom Jag och Du, återfinns inte i olika fasetter av samma, äger inte riktningar i öst, syd, väst och nord. Det tredje elementet är den princip som sänker sig ned, läker tankefel och öppnar vägar för nya tankar. Principen för tankefel är att ni behöver tänka nytt! Ni behöver hoppa ur ett tillstånd till ett annat. Ni behöver hoppa ur ett tankefel och skapa en ny tanke. Men således finns en läkande kraft i universum som sänker sig över tankefel och det är ”den heliga ande”.
Varför är det bra att läka tankefel? Räcker det inte med att hoppa ur och tänka nytt?
Det är bra för att det stärker ert Jag. Ert Jag hanterar ofta många tankefel – på tankefel – skapar nya tankefel – uppstår en gräns som krossar till slut matrisen – skapar revor i tankematrisen – skapar en svårighet att höja frekvensen. Har ni för många tankefel runt kroppen hanterar ni många solförmörkelser och krossade matriser och detta gör till slut att Jaget reflekterar verkligheten ryckigt och rörigt. Jagets spegling in i er blir orytmisk och fragmentiserad och till slut blir speglingen felaktig. Går det tillräckligt långt så kommer skärvorna av den krossade matrisen nå in i era hjärtan och där skapas en tagg. Om denna tagg vet vi mycket. Så det tredje elementet som sänker sig ned över era tankefel läker också den övergripande risken att taggen växer in i ert hjärta.
Hur påverkar det oss att våra tankefel läks?
Era tankar blir klara och leder Jaget in i blodet som får en korrekt spegling av kosmos.
Hur kan vi förnimma ”den heliga ande”?
Den heliga ande visar sig som en princip vi kallar ”det tredje elementet” Är egentligen det violetta ljuset som blomman släpper. Lyssna på rösten som säger ”Jag ser Dig”

violett ljus

Detta är närvarons hjärta. Detta är vad alla änglar sjunger just nu runt jorden ”Att jorden är en god plats att leva på”

Det är en tid med avslut av olika slag. Livsprocesser som gör kullerbyttor och tar slut. Så  befinner jag mig på en själens plats där delar av mig letar efter en matris att häfta i men det finns inget där, det finns inget mönster jag känner igen. Så skapas en typ av tomhet. Jag kan inte förstå vad jag ska göra där… så jag lyssnar…och jag hör snart att jag är omgiven av änglar. Jag hör snart att de alla sjunger ”Att jorden är en god plats att leva på”

Nu ska vi beskriva för dig ett perspektiv som handlar om närvaro. Men egentligen menar vi en speciell typ av närvaro. Det är en medvetenhet vi vill beskriva för dig som bär fram evolutionen. Så kan ske att det vi vill beskriva liknar en evolutionsteori som i bästa fall kan ge dig några kartor för navigation och orientering in mot verkligheten. Vi vill lyfta fram här ett människoöde som representerar en typ av medvetenhet som gör skillnad för mänsklighetsutvecklingen. Vi känner detta öde som Etty Hillesum. Det är en själ som tvingas uppleva ”mänsklighetens midnattstimma”, det är en själ som tillsammans med andra själar inkarnerar in i den judiska blodsströmmen för att genomleva det ni kallar förintelsen. Men vad är det som denna själ gör? Vad är det som lever kvar som ett eko från hennes stund på jorden? Jo nämligen detta – att hon stod i sitt öde helt vaken. Från ett perspektiv var hon vaken i den mörkaste natten. Hon var närvaro och medvetenhet i mörkret. Och det är en stor sak. Detta ser vi från vårt perspektiv som att hon skapar kontakt mellan sin kosmiska hemvist och Gaias hjärta. Hon skapar en kanal av medvetenhet, ja det är en ström av information hon skapar, en bildström från jorden till en sfär i kosmos. Via hennes medvetna närvaro filtreras jordens mest demoniska ansikte upp mot kosmos, upp mot en sfär som vi känner som mänsklighetens erfarenheter. Ja sannerligen finns det en erfarenhetssfär runt jorden som bär er mänsklighets historia in i framtiden.
Vad menar ni egentligen?
Vi menar att era erfarenheter finns lagrade som bilder i denna sfär – men det är viktigt att känna till att dessa bilder har skapats just genom enskilda individers närvaro och medvetenhet. Denna sfär drivs av närvaro – ja mänsklig närvaro är motorn i denna sfär. Att människor genom inkarnationer, i olika kulturepoker, genom mörker, genom ljus varit närvarande. Ja i ett spektrum av dalar och berg. I ett spektrum av smärta och fred. In i världens alla hörn ser vi – trots allt – mänsklig närvaro. Det finns människor som oavsett ödeskaraktär har förmågan att vara i sitt öde och se. Inte blunda, inte längta bort, inte vara upptagen med smärta, sorg eller lidelser. Detta tillstånd av närvaro som ni människor bär i er som kraft – som skulle vi säga andlig moralisk realitet – det skapar er mänskliga historia och framtid. Utan människans vilja till närvaro ingen evolution. Detta liknar matematik. Just för att närvaro har i sig den egenskapen att den skapar mänsklighetens gemensamma bildsfär, människans gemensamma gestaltande av bilder. Och detta ser vi i er mänskliga historia nu som ett bokslut. Och det finns i oss – som verkar ur ett kosmiskt belyst perspektiv – en stor tacksamhet när vi betraktar er. Att er mänsklighetshistoria faktiskt ÄR framburen av närvaro. På så vis kan vi läsa av er historia, på så vis kan vi känna Gaias histora just för att den är skapad av er närvaro. Vi menar också att denna själs närvaro att hennes speciella närvaro i just detta mörker såsom det bredde ut sig över jorden i mitten av nittonhundra talet, gör ett bokslut. Ja så ser det ut. Att Etty Hillesum gör ett bokslut av en period i er mänsklighetsutveckling.
Vad gör hon för bokslut?
Hennes inkarnation gör ett bokslut för en typ av separation. Det finns i den mänskliga evolutionens historia en viktig sak nämligen människans förmåga att skapa i sitt inre egna bilder av verkligheten. Ja föreställningsförmågan, imaginationen lades ned i människans medvetande som ett frö och denna skulle vi säga revolutionerande egenskap är fröet till det vi känner som separationen och vägen ut ur paradiset. När människan levde i bilden (paradiset) fanns inte förmågan att samtidigt i medvetandet skapa egna bilder. Detta är vad vi kallar ett kvantumhopp, ja vi skulle säga ett individuellt kvantumhopp – att gå från att vara bilden till att skapa bilden blir människans första impuls till frihet, till det egna bildskapandet, det egna seendet. Så stort är detta steg att gud ropar i mörkret ”Du ska inga andra gudar hava jämte mig” Och ändå är det vad som sker. Att människan skapar sina egna gudar, sina egna vägar till frihet.
Hur ska vi förstå detta bokslut?
Ni kan ana detta bokslut genom Ettys erfarenheter i koncentrationslägret. Vi hör att hon där i det djupaste mörkret ser en vit jasmin. ”Finns det en ton som kan bära och omfamna allt? Både en överdådigt blommande jasmin och giftig gas” Denna hennes reflektioner öppnar vägar för att förstå jaget som princip – alltså på det sätt som jaget arbetar, nämligen den förmågan ni har att vara på två ställen samtidigt. Jaget är den kraft ni äger som delar sig utan att splittras! Och lyssna på detta noga nu! Att detta är jagets stora utmaning, att vara på flera platser samtidigt utan att splittras. Förmågan att erfara en vit jasmin samtidigt som den giftiga gasen sprider sig i lägret. I grunden är detta en mänsklig erfarenhet som handlar om att hantera det egna bildskapande utan att splittras, utan att uppleva separationen som tillstånd. Ni ska kunna skapa era egna bilder av verkligheten och också se andras bilder av verkligheten – utan att kriga om vems bild som är den rätta. Just för att det är i grunden bara bilder av verkligheten. Det är inte verkligheten. Det kommer en tid när era bilder av verkligheten återigen smälter samman med verkligheten. Då ni återigen upplever en typ av paradisisk verklighet. Men inte som den gamla – då ni omedvetet var i bilden. Detta nya paradisiska tillstånd handlar just om att hantera jagets förmåga att vara i den egna bilden av verkligheten samtidigt som att vara i verkligheten. Detta är ett framtida medvetandetillstånd. Förmågan att vara närvarande på två platser samtidigt.
Instagram exempelvis är ju ett pärlband av individuella bilder av verkligheten..
Instagram är just individuella bilder som världen härbärgerar. Alla dessa individuella bilder – när de betraktas av andra skapar en gemensam bild. Därför är närvaron viktig också på internet. Och därför ber vi er från vårat hjärta att lyssna på denna vår bön till er. Att ni sprider en god intention. Att trots mörkrets mest fasansfulla ansikten Ar jorden en god plats att leva på. Detta är den enda frekvens som håller evolutionen vid liv. Detta är närvarons hjärta. Detta är vad alla änglar sjunger just nu runt jorden ”Att jorden är en god plats att leva på” Bara den frekvensen har förmågan att driva inkarnationsimpulsen framåt. Annars kommer mänskligheten att dö och sakernas tillstånd vara annorlunda. xalo

Att ni hör vattenhjärtat viska, att ni hör det säga: ”Sannerligen är jorden en god plats att leva på.”

Jag möter många behov som handlar om familjen. Inte är det så konstigt. Julen är familjens högtid. Dock är det fler aspekter som griper in just nu i våra själar, som förstärker våra tillhörighets trådar.

Ni föds in i en tillhörighet som är från ert jordiska perspektiv ett blodsband, från vårt perspektiv är det en eldskrift. Denna eldskrift är på många sätt helig, den är skulle vi säga ”skriven i sten”.
Vad menar ni egentligen?
Vi behöver gå tillbaka ända till Moses – denna viktiga gestalt i er mänsklighetsutveckling. Moses visar er många arketypiska gester, en av dessa gester är eldskriften. Det är lagen om blodsbandet som han blir visad på berget, som ges till honom, som gestaltas i sten. Eldskriften kan du inte förändra, den transformeras över tid och denna tid är en sådan tid – att det mineraliska mjukas upp och eldskriften släpper sitt grepp.
Vad innebär det för oss?
Denna tillhörighet som är formad ur eldskrift är djup karmisk och med det menar vi förpliktande på olika sätt. Eldskriften speglar den djupaste lärprocess du står inför. Nu ser vi att dessa tillhörighetens trådar släpper. Denna eldskrift är i dag mer eterisk. Och framförallt mer elastisk. Ni behöver på individnivå uppdatera era tillhörighetstrådar och låta eldskriften tillhöra det förflutna. Men så sker något i just denna zon där eldskriften transformeras och det är skulle vi säga en katastrof. Det är en explosivitet som berör inte bara er på individnivå utan också ert kollektiva blodsbands medvetande. Vi ser det i de rörelser som pågår i Europa. Så många människor som tvingas lämna sitt ursprung, som tvingas lämna sin tillhörighet bakom sig. Och detta skifte – även om det skulle ske ut ur fri vilja – skulle det vara smärtsamt . Ja ett av de djupaste ingreppen i den mänskliga tryggheten . Att frivilligt ställa sig på nollpunkten är i sig förenat med en viss typ av skräck, det är ofrånkomligt att du i nollpunktsprocessen upplever själsliga tillstånd som griper tag i dig djupt. Och se vad som nu sker, att denna i sig djupgående nollpunktsprocess är häftad med våld och terror. Det är mänsklighetens värsta skuggsidor. Så sker i Europa nu en förlamning av hjärtat. Ty hjärtkraften förlamas av denna explosiva eld, denna felriktade destruktiva eldskrift. Detta vill vi belysa för er just för att många upplever en typ av ”förlamning” relaterade till den egna familjen, den egna tillhörigheten och en del av den förlamningen är ett kollektivt trauma som just nu pågår.
Vad skulle kunna bryta den förlamningen?
Det är vatten som väcker ett förlamat hjärta. Så ser vi att ni kan stärka er fokus och rikta ert medvetande mot Gaias vattenmatris. Att i er meditation fylla er kropp med vatten och låta ert hjärta andas via vatten – genom världshaven. Ja det är en bön från Gaia just nu att flytta ert medvetande mot världshaven och kommunicera med ert vattenhjärta.
Är det något mer som aktiverar våra tillhörighetstrådar?
Ja – efterlivet är intensivt närvarande på vägen mot jul. Relationen mellan de döda i efterlivet och de levande på jorden är stark. Många av Gaias hjärtområden arbetar mot efterlivet. Vi ser att i princip alla av dessa hjärtchakran är tända. Det strömmar från Gaia kärlek från dessa hjärtområden till efterlivet, till de själar som vandrar om natten. Så vi säger till er, medvetandegör också efterlivet i er och rikta vattenhjärtat dit. Sannerligen finns själar också i den dimensionen som delar era tillhörighetstrådar. Så ska också denna eldskriftsprocess transformeras till något gott. Och detta är viktigt. Att ni hör vattenhjärtat viska, att ni hör det säga: ”Sannerligen är jorden en god plats att leva på.”vattenmatrisen

Ska du blicka tillbaka på dina sjuårsperioder, dina ödesmöten och avgörande livsval då gör du det bäst omgiven av rosor.

Det är så svårt ibland att genomskåda väven. Det är till synes orättvist. En broder har ingenting – en annan broder har allt. Där någon förlorar ett liv vinner någon annan hus och hem. Det gör ont i mig, denna världens dualism gör ont i mig. Jag är förkrossad över tingen runt mig och hur de utvecklar sig. Det ser ut som att lidandet inte tar slut. Istället stegras, ökar i styrka.
Heliga Jungfru Maria. Ibland känns det övermäktigt. Hur livsöden gestaltas och hur smärtan drabbar vissa och undflyr andra
Jenny, när jag tittar på livsöden tittar jag noga. Jag tittar på hur fötterna rör sig över jorden. Hur stegen tas, hur andningen smälter samman med rörelsen. Livet är detta enda steg från födelse till död. Sedan kommer efterlivet och så den lilla döden och en ny födelse in till livet igen. Detta kretslopp det skyddar jag. Likt en lejoninna skyddar jag det.
Maria…vill du berätta om Rosenkransen?
Jag vill berätta mycket för dig. Rosenkransen bör alltid ses i samma ögonblick som du ser Törnekransen. Nog är det så att rosorna har törnen, att också törnen har rosor. Men så är det med rosen att hon lever i ett speciellt eterfält som är nära kopplad till andningen. Ja till hela livspulsen. Rosen rör sig hela tiden, den vibrerar hela tiden i en gest som öppnar sig, ja rosen som gest är aldrig stängd. Även om du närmar dig en rosenknopp så ser du att den eteriska knoppen är öppen. Rosen andas i ett eterfält som befinner sig i ett ständigt öppnande. Detta gör rosen känslig, gör doften innerlig men flyktig. Du kan aldrig fånga en ros, du kan aldrig låsa in den i en gest. Den har redan lämnat nuet när nuet inträffar.
Hur är det möjligt?
Just därför att rosen färdas i ljusets hastighet, färdas snabbare än ögats manifestationsförmåga. Så är det för er som älskar rosor, att de andas i en speciell frekvens
Vad betyder din rosenkrans?
Som moder, som den heliga guds moder vet jag något om ljuset, jag vet något om hur ängeln arbetar bakom människan och griper in i människans öga. Det mänskliga ögat är så speciellt, det är ett organ som saknar nerver, som saknar blod. Egentligen pågår ingen kroppslig aktivitet i ögat det är ett rum för ett andligt skådande. Och så är det med dessa ting att rosens andningsfrekvens responderar med ögats vibration. Därför har du i rosens aura ett seende. Såsom ögat blickar utåt mot tingen blickar rosen in mot kosmos. Så ser du hur rosenkransen formar en aura runt Jesu liv, ja blir en symbol för Jesus biografi. Men inte de yttre händelserna utan de avgörande själsliga processerna i hans inre biografi. När du fördjupar dig i rosen och i den kraft som håller rosen öppen så ser du att rosen är beskyddad av en ängel. Rosorna är en port för människan till änglarnas rike liksom det mänskliga ögat är ett fönster för änglarna mot den manifisterade världen.
Hur kan jag arbeta med rosenkransen?
Det är viktigt att se Jesus Kristus liv som ett arketypiskt människoliv. Rosenkransen som symbol stärker dig att få kontakt med Jesus Kristus inre livsprocess. Detta är min styrka som Jesu moder att jag har den gåvan att min välsignelse innehåller just detta. Kontakten med Jesus Kristus inre liv.
Varför är det egentligen viktigt för mig att känna kontakten med Jesus Kristus inre liv?
Därför att en del av Jesus Kristus inre liv är en del av mänsklighetens utveckling. Det handlar om att öppna din inre biografi mot Jesus Kristus inre biografi. Ja sannerligen är detta en länk, en sammankoppling som du kan skapa. Denna möjlighet är en kontakt! I verklig bemärkelse, en upplevelse av att din livsväg rätas ut. Detta är det som människor upplever som en frälsning. I grunden är frälsning just detta, att du vandrar parallellt med Jesus Kristus inre utveckling, att du känner i dig hans inre biografi. Det är denna länk som bär fram läkningen i dig, det är kontakten med denna ström som öppnar för att du kan andas igenom ditt eget lidande. Jag är Mater Dolorosa, jag beskyddar lidandets väg som är Jesus Kristus inre biografi. Och så kan också du vandra denna väg, kantad av rosor – för läkning och fördjupning. Om du odlar dina rosor, om du skapar en rosenträdgård så öppnar du ett rum för en alldeles speciell ängel att inkarnera. En ängel som är nära förbunden med mig. Ja ska du blicka tillbaka på dina sjuårsperioder, dina ödesmöten och avgörande livsval då gör du det bäst omgiven av rosor.

ros

Avalon – det vi kallar ”Det gamla England”, vi ser att det riket öppnar sig, att den visdom som där finns bevarad öppnar sig.

När vi sträcker ut oss i det parallella och låter medvetandet röra vid andra dimensioner så ser vi att det öppnar sig. Riken som varit stängda för oss öppnar sig. Ett rike som jag mer och mer lärt känna är Avalon..det är sannerligen en sällsam tid vi lever i Vill ni berätta lite om Avalon
Avalon – det vi kallar ”Det gamla England”, vi ser att det riket öppnar sig, att den visdom som där finns bevarad öppnar sig.
Vad är det för visdom från ert persepktiv?
Det är kunskap om de fyra elementen, djup visdom om de energier som formar de fyra elementen. Avalon är i första hand landet bortom dimman, du passerar alltid genom dimman, genom en beslöjad verklighet. I denna dimma hör du toner eller klanger, röster, sånger…det finns i dimman en typ av språk som ges till dig för att du ska kunna navigera bortom dimman. Ja du förstår att vandra genom dimman till Avalon är en typ av initiering, en portal till ett språk.
Vilket språk?
Elementens språk. De fyra elementens mästare hade sin hemvist i Avalon. Detta var ett samhälle där de kvinnor som tidigt visade fallenhet för att med sina själar kunna röra vid elementens lagbundenheter skolades in i att behärska ett element. Principen var den att du blev vald till att härska i ett element. Luftsystrarna var de kvinnor som höll Avalons vibration i sina kroppar. De kanaliserade energi från kosmos och utvecklade ceremonier med vinden, med luften och ljuset, Deras uppgift var att hålla dimman runt Avalon aktiv. Ja de skyddade Avalon från oönskade besök. Vattensystrarna skolades in i vattenelementet, deras arbete utgick från de underjordiska källorna och floderna. De färdades via sin energikropp i jordens vattenvärldar. De var kunskapsbärare, de färdades ut i världen och hämtade kunskap från viktiga platser och skeenden. Deras arbete pågick i det dolda men vattensystrarna bar också i sina kroppar kännedom om hur Avalons kunskap skulle spridas utanför dimman. Vattensystrarna speglade världen och bar på många hemligheter. Jordsystrarna brukade jorden. De samlade örter, de odlade marken och sörjde för årstidernas växlingar. Jordsystrarna var läkekunniga och de stod i direkt relation till de stora vädersystemen. De ägde en speciell magisk förmåga som var väldigt respekterad. Eldsystrarna härskade över elden. De bar rörelsens magi i sina kroppar, de ägde dansen och rytmerna i blodet. De stod i stark förbindelse med samhällets sociala dimension, de ägde kunskap om relationer om födelse och död. De ansvarade för livsprocessernas övergångar och faser och ordnade ritualer och fester. Eldsystrarna var också skolade i astrologi. De ställde alla nyföddas horoskop och använde sina kunskaper om stjärnhimlen till att förbereda för stora skiften och förändringar.
Vad det bara kvinnor i Avalon?
Nej, men det var kvinnor som via sin kunskap om elementen arbetade för samhällsordningen. Detta Avalons systerskap vad vida känt över hela världen, men ändå dolt för de flesta. Avalonsystrarna var både frukatde och respekterade för sin kunskap och sina förmågor.
Vad hände egentligen med Avalon?
Så kan ske i mänsklighetsutvecklingen att vissa riken, vissa kunskapssfärer behöver stängas för en tid, för att sedan – när tiden är inne – åter öppnas. Det fanns två alternativ, antingen behövde Avalon stängas eller så skulle riket krossas och förintas. Olika styrande kosmiska krafter beslutade att riket skulle stängas för att bevara kunskapen. Hotet mot Gaia, mot moder jord var påträngande, människans girighet höll på att ta över världsscenen. Avalonsystrarna blev sjuka och försvagade, de tappade sin kontakt och sin förmåga och när systrarna inte kunde arbeta i sina element hotades samhället av en inre kollaps. Det var ett kritiskt ögonblick när luftsystrarna tog emot budskapet att stänga riket.
Vad hände?
Dimman öppnades och skingrades och den speciella energi som var Avalon löstes upp. Många var de människor som där lämnade sina hem och gav sig ut på vägarna. Några få familjer stannade kvar och såsmåningom fylldes byn upp av andra människor och Avalon riket föll i glömska.
Men nu..jag har i sessioner fått kontakt med Avalonsystrar.. jag ser att riket öppnar sig..
Ja så är det, dimman är där igen – detta är mycket bra! Avalons dimma är ett gott tecken att kunskapen om elementen börjar återvända till jorden. Ja många är de systrar som är skolade i elementen som nu återigen börjar få tillgång till denna ursprungliga information. Det är bakom dimman, bland de systrar som mästrar elementen som skapar jordens berättelser. Vi ber er träda in i dimman och lyssna på det språk som formas där, det är berättelsernas språk, framtidens röst.

mists_of_avalon_by_brightstar2-d4t5f85

 

vi ser att många av er tvingas genomgå väldiga prövningar där er riktningsenergi tappar kontakten med er ödesväg.

Jag märker att frekvenshöjningens olika effekter påverkar vårt allmäntillstånd just nu. Ibland kan det vara skönt med perspektiv på det vi upplever som starka känslor

Berätta vad som nu sker i samband med hjärtfrekvenshöjningen som pågår
Det finns en astrologisk aspekt som ramar in denna sommar och det är Saturnus i Skorpionen i trigon till Chiron i Fiskarna. Denna aspekt, dena energifrekvens motsvarar det som tillskrivs en hjärtats frekvenshöjning. Och det som nu sker är att det förbereds i kosmos för en integrering.
Vad för integrering?
Hjärtenergin förbereds för att kopplas samman med resten av ert energisystem. Men vi vill förklara för er en viktig aspekt som har med hjärtats energi att göra och det är att hjärtat i sig äger ingen riktning. Hjärtat i sig äger ingen orientering. Hjärtat strömmar som kraft planlöst ut mot tingen, sprider sin kvalitet i människor, i djur, strömmar mot haven och de stora vidderna. Denna frekevens vilar just nu i en blåklintsblå nyans och ger er förmågan att sprida till andra en kärlek. Så finns en annan ström som också arbetar i hjärtat och det är den turkosa nyansen. Denna frekvens strömmar in mot er gestalt och sprider sig i kroppen, stärker förmågan att älska sig själv, bär i sig kvaliteter som har med förmågan att ta emot kärlek att göra. Dessa båda energiströmmar arbetar aktivt med er och i er denna sommar. Vi ser att just nu sker ett påslag av den turkosa nyansen. Så omfamna er själva och försök att vila i tillit till er förmåga att ta emot kärlek. Från ett astrologiskt perspektiv är denna hjärtprocess Chiron som fördjupas i Fiskarnas tecken. Chiron manifesterar era smärtpunkter, era största tillväxtområden, ert medvetande där ni uppstår som ett Jag med förmågan till självreflektion. Men! Det vi vill förtydliga för er är att denna Chironkvalitet i Fiskarnas tecken, denna hjärtfrekvenshöjning i sig bär ingen riktning.
Vad innebär det?
Att det är lätt att gå vilse, att det är lätt för er att tappa orienteringen, att glömma vart ni är på väg. Ja vi vill förtydliga det eftersom vi ser att många av er tvingas genomgå väldiga prövningar där er riktningsenergi tappar kontakten med er ödesväg. Ni kan uppleva stark förvirring och behöva låta det som snurrar runt er snurra klart.
Hur länge pågår detta?
Det som förbereds nu för att kunna aktiveras ordentligt under augusti det är kopplingen mellan den förhöjda hjärtfrekvensen och det andra chakrat. När integreringen sker kommer ni uppleva en starkare kreativitet, ja ni kommer få riktningsgivande impulser som är manifesterande. Detta motsvarar trigonen till Saturnus. Saturnus möter upp Chirons fördjupning och erbjuder en struktur för egentligen helt nya impulser. Ja detta har ni att förvänta er under augusti. Att hjärtats transformation, det vi kallar drakhjärtat kommer med hjälp av Saturnus, med hjälp av integreringen i andra chakrat skapa oväntade kreativa riktningar mot framtiden.
Vad råder ni oss att göra nu?
Vi råder er att inte ta några beslut just nu då riktningsenergin behövs för att kunna integrera drakhjärtat med framtiden, med er ödesväg.

Confusion____by_TwinAngels2007

Ni lever i en tid som återupplever en berättelsernas renässans, en sagans pånyttfödelse.

Jag och min väninna Mia arbetar med ett sagoprojekt. Vi skriver ”Sagor runt Östersjön” där vi tonar in på olika platser runt Östersjön och upplever naturen och havet utifrån ett energiperspektiv. I denna process vandrar vi genom olika riken och vi ser och kommunicerar med platsens olika väsenskrafter som öppnar portar för oss till sagans värld. ”Det var en gång…”

När jag klev in i drakriket..
Ja Jenny, när du kliver in i drakriket kliver du in i den vibration som bär i sig sagans ursprung. När du står i detta väldiga rike och låter de djupa ravinerna tala till dig…då hör du en röst, du hör sagoberättarens röst ”Det var en gång för länge sedan en kung som levde i konugariket England..” Denna röst färdas via eoner av tid till ”Det gamla England” Ja vi ser att den impuls som bär sagans ursprung in i världen, in i berättarkonsten har sin hemvist just där i det England som du återfinner bakom dimmorna, bortom slöjorna. ”Det gamla England” är en ursprungsplats för konungar, drottningar, prinsar och prinsessor, här återfinns också klangen som leder till drakarna, till drakriket. Det vi kallar ”Det gamla England” är en mysterietradition med starka rötter i ”konungariket England” Ja det finns i ”konungariket England” en andlig ström som har sitt urspriung i de gamla klassiska sagorna. Det finns en stark berättartradition här som är bevarad.
Vad betyder detta för England i dag?
England som vi känner det i dag bär minnen från denna era av hjältemod och kraftprov. Vi ser många portaler i England som leder medvetandet till andra dimensioner. Ja vi skulle säga att England är det land som i dag har mest portaler i världen.
Vad är egentligen en portal från ert perspektiv?
En förtätad energi som i ett begränsat geografiskt område befruktats med starka kosmiska energier. Det var trollkarlar som skapade dessa portaler i ”Det gamla England” det var portar till olika riken, olika medvetandetillstånd. Ja för att nå in till drakriket har de flesta färdats via den här typen av portaler. Men se! Det som sker nu är att drakriket öppnar sig för världen, öppnar sig för människan.
Betyder det något för sagans ursprungsimpuls att drakriket öppnar sig?
Ja, du kan känna det. När du tonar in på sagans ursprungsimpuls känner du hur den manifisteras, blir tätare och öppnar nya källor till berättelser. Ni lever i en tid som återupplever en berättelsernas renässans, en sagans pånyttfödelse.
Hur menar ni?
Era gamla berättelser, ja i första hand era skapelseberättelser saknar en levande ström i sig. Vi ser att kopplingen mellan dessa gamla berättelser och den arketypiska verkligheten försvagas. Livskraften från arketyperna tonar bort. Och detta för att ni står på en plats i er mänskliga evolution där ni står i fas att skapa nya berättelser, ny symbolik och nya metaforer. Vi ber er att lyssna in i verkligheten och låta nya sagor uppstår.
Finns någon relation till ”Det gamla England” i denna process?
Ja… färdas genom dimman, förbi slöjorna, över de gröna kullarna och känn på den energi som bevarar sagans ursprung. Källan till berättelsernas renässans finns bevarad i det gamla England. Och det finns vägar dit, dit finns stigar att trampa. En person med direkt förbund med sagans urkraft har en viktigt uppgift. Det finns stark läkning i den energin som bär en saga ut i världen. Ja sagor har en särskild klang som också i denna tid har en lite speciell uppgift. Just för att världen transformeras och verkligheten blir mer och mer sagolik. De berättelser som bär fram världen öppnar sig för fler och fler människor och sagans klang blir den synliga världens näring. Ja så starkt är det skiftet att sagans kraft blir en reell kraft att räkna med. misty_shires_by_capturing_the_light-d3dj1k1

Åh! Kroppen! Detta vackra mysterium som ni har så nära

Många som kommer till mina sessioner nu har problem med hälsan. Det kan vara allt från smärtprocesser, till akuta inflammationer. När jag arbetar med energiläkning av den fysiska kroppen behöver jag ofta frilägga enskilda organvibrationer från sitt sammanhang för att kunna komma åt läkningen ordentligt. Intelligensen i människokroppen är så faschinerande. Jag är ödmjuk inför den vackra komplexitet som är vårt tempel, vår jordiska hemvist.

Vad är det som sker just nu i våra kroppar?
Åh! Kroppen! Detta vackra mysterium som ni har så nära. Kroppen är en glittrande, porlande skattkista. Vad som sker nu i dessa tider av frekvenshöjningar är att kroppens organvibrationer bler mer och mer tydliga, blir mer och mer kommunikativa för er. Varje organ i kroppen stäms i en högre ton och skiftar också då nyans, får en ljusare nyans. Detta är på gott och ont för er eftersom de organ som bär i sig en tröghet, som bär i sig en svaghet eller rent av en skada kommer att utsättas för stark obalans. Ja så kan ske att kroppen då hamnar i ett spänningsläge som kan orsaka förhöjd aktivitet och smärta i det redan utsatta organet. Det finns en del aggressiva inflammatoriska energier i omlopp som har en tendens att intensifieras i tider av frekvenshöjningar. Ja från ett energiperspektiv är era kroppar fulla av små, små inflammationer för att jorden är förgiftad. Det är dessa små, små inflammatoriska väsen som aktiveras när organfrekvensen höjs.
I praktiken, vad kan då ske?
Att era fysiska begränsningar i form av sjukdom och smärta under denna period blir intensivare och aggressivare
Vad har ni för råd till oss?
Drick mycket vatten! Men rent bearbetat vatten. Medvetet vatten. Medicinskt vatten som vi kallar det.
Medicinskt vatten?
Ja vatten med vattenkristaller som är klara och friska. Det dämpar era skulle vi säga kroniskt inflammerade kroppar. Det finns forskning som pågår i världen om betydelsen av medvetet vatten. Vi ber er att ta del av den och själva experimentera fram ert personliga medicinska vatten. Detta kan vi återkomma till.
Kroniskt inflammerade?
Ja men ni är ju inte rena i era organ, i era vävnader, i erat blodomlopp. Kroppen bär så mycket av era mänskliga dumheter. En ren kropp, en helt utifrån medvetandet bearbetad kropp är något ni inte känner i dag. Detta ser vi i framtiden – inte nu.
Kan vi göra något mer för att dämpa inflammationen i våra kroppar?
Ja äta basisk föda och från ett energiperspektiv arbeta med er integritet. Det finns också dämpning för aggressiva inflammationsväsen i mörkret, ja vi menar i natten, i skymningen – precis när dagen lämnar över till natten. Då är dessa väsen stilla. Under dygnets mörka timmar är dessa väsen lugnare och vi ser att tillbringa nätter utomhus i djupa skogar är en fin väg till svalka.
…det kanske är lite svårt för oss…som lever moderna liv…att tillbringa nätterna i skogarna…
HoHo! Jo så är det nog! Och så har ni kroppar också som från vårt perspektiv är självlysande av små, små aggressiva inflammatoriska väsen. Ja Jenny, detta är en vinkel på vad som sker i dessa tider. Att era kroppar är på väg att bli kommunikativa och intelligenta och i den processen flammar denna inflammatoriska energi upp.
Finns någor mer vi kan göra?
Ja försök att förstå att era organ bär på en viss typ av medvetande och detta medvetande går att identifiera och kommunicera med. På så vis ökar er medvetna närvaro i kroppen och kroppen blir mer och mer det underbara kommunikativa instrument som ni alla äger och har tillgång till.

cosmic_bodies_by_laurenrw-d46i3bt

men det är den mörka harpan som spelar

Det finns ett träd här som på spanska bär namnet Algaroba. Det engelska ordet är Carob tree eller St John´s bread. Stora är de träden med mängder av frukter och de viskar sin historia, nej de spelar den, de spelar den mörka harpans toner och lutar du dig mot dess stam så kan du följa klangen ned i underjorden.

Säg mig vad är det egentligen för typ av träd?
Detta träd är skulle vi säga ett instrument, det är en typ av klangspel, frukterna klingar. Alla fruktträd bär olika toner, olika klanger och essensen av dessa klanger manifisteras i en formkraft som är frukten. Frukten är trädets musikaliska uttryck.
Så vad ser ni i detta träds uttryck?
Vi ser här en tung formkraft i stammen och dess grenar, ju tyngre formkraft ju mer frukt! Vi ser här mängder av frukt! Ja hela trädet dignar av frukt. Det är intressant med detta träd, du ser att stammen och grenarna är tunga av formkraft och ut ur denna formkraft lösgör sig en baljliknande frukt. Vi kallar det horisontens frukt.
Vad menar ni med horisontens frukt?
Vi menar en gränsfrukt, att frukten är bärare av horisontlinjen. Ja det är vågmästarens träd.
Vad har denna frukt från ert perspektiv för esoterisk klang?
Ah! Detta är en harpa! Men det är den mörka harpan som spelar. Det är klanger som öppnar för underjorden, som bär i sig portar ned i mörkret. Att lyssna till den mörka harpans toner är att kliva ned i en annan formkraft än den vi känner i luftrummet, i ljuset. Underjordens formkraft är mjukare, den är besjälad av dunkel, av mörk potential.
Vad menar ni mörk potential?
Vi menar mörk framtidskraft. Men märk väl! Vi pratar inte om mörker här som kontrast till ljus. Vi pratar inte om mörker som något ont som står i kontrast till något gott. Vi pratar om mörker som den djupaste materiens rum, ett rum som erbjuder formkraft, som formar framtiden. Det är så viktigt för er att beträda mörkerrummen och känna på formen, känna in formkraften. Den ljusa potentialen ägen en annan formkraft, är en annan typ av potential. Den mörka harpans träd har en gedigen historia. Dessa frukter äger en speciell egenskap. Varje frö väger i princip lika mycket. Oberoende av form så är frönas vikt konstant. Det finns en utsökt formkraft här som visar sig i detta fenomen. En exakthet av rang. De väsenskrafter som bär fram detta träd! Så tala med dem.
…kära Algaroba…vem är du?
Jag är vågmästaren, jag är vågen, mina frukter bär i sig horisontlinjen, de är inte runda, de formar sig inte som ett klot runt sin kärna, de bär i sig en rak linje, en horisontens skiljelinje. Jag är balans. Dessa mina frön äger alla samma vikt! Detta är manifestationen av balansen mellan den jordiska kraftens former och det himmelska ljusets flöde. Jag äger den exakta balansen mellan dessa flöden. Därför är också min kraft så stor, men en balanskraft är stor som sådan, ej i spridning, jag äger ingen storhet i spridning, jag äger en storhet i balans.
Dina frön har använts förr som ett mått för att mäta guld
Jo så är det ordnat, att detta konstanta värde som jag representerar har givit människan en måttenhet, en carat. Tjugofyra av mina frön motsvarar tjugofyra carat guld. Detta visar er – en arketypisk bild, att detta stående i den perfekta balansen mellan de mörka och de ljusa flödena attraherar guld, attraherar värde. Detta är vad jag strömmar till er. Det balanserade värdeskapandet.
Dina frukter kallas också Johannes brödfrukt, att Johannes döparen levde på dina frukter i öken..
Jo så kan ske, att legender om min balanserande effekt sprids genom historien. Ja det finns ett skimmer runt mig, just för att jag äger guldets värde i mina frukter. Detta skapar en historisk dynamik runt min gestalt. Nog vandrade min energi brevid denna själ för att filtrera energin från underjorden. Nog var jag där som näring för denna själ för att stödja balansen i den ström som då uppstod på jorden, nämligen den kristna impulsens ljusa ström. Du ser att jag är alla alkemisters vän. Jag bär i mig formkraften som förvandlar vatten till vin, jag förvandlar mina frön till guld – och därför vandrar jag vid den själens sida – för att hela den kristna mystiken vid den tidpunkten var en alkemisk process. Hela den inkarnationsimpulsen var att förvandla det kosmiska ljuset med det jordiska guldet till en mänsklighetsimpuls – till ett stående i balans.
Vad är egentligen ditt perspektiv på den mörka harpans musik?
Det finns i varje själ en plats i underjorden, ett stående i mörkret där du möter din egen mänskliga alkemiska process, där du möter din egen vikt i guld. Ja det finns i varje själ ett eget Algaroba träd. Det är den musiken jag spelar. Med andra ord leder dig den mörka harpans toner till ditt djupaste värdeskapande – där du själv kan förvandla vatten till vin. Tona in på mig och låt den alkemi jag bär i mitt system flyta in i ditt blod. Jag är Algaroba – jag är guldbäraren.