att det finns ett hålrum i dig som du ej kan eller ska fylla med närvaron av dig själv. Det finns ett hål i dig som på sätt och vis tillhör en annan.

Efter en månad med yoga och medelhavsretreater, med besök av familj och vänner så lutar jag mig stillsamt bakåt, jag lutar mig in i mig själv och fyller ut mitt space. Jag erövrar mitt rum och låtar tankar flyta igenom. Tänker tankar om hålrum och tomrum och hål som jag låter flyta igenom, tänker tankar om närhet och ensamhet som jag låter flyta igenom. Känner mitt space, erövrar sakta min gräns mot världen.

Jag tänker på hålrum, på tomhet, på hål…
Jo så kan ske! Att det kan vara viktigt att reflektera över energiprincipen bakom hål. Vad är det för principer som formas i relation till hål? Det vi ser är att människan bär i sig två typer av hålrum. Först ser vi hålrum som vill fyllas av individen inifrån, som vill fyllas av den egna närvaron och så ser vi en annan energiprincip nämligen det hålrum som vill fyllas av en närvaro utanför den egna individens gränser. Att när människan föds finns en mängd naturliga hålrum i den mänskliga organisationen – hålrum som ska fyllas i första hand av människan själv. Men så finns också detta andra hålrum som är märkligt på det sättet att det ska fyllas av en annan människa. Ser du vad vi menar? Att det finns ett hålrum i dig som du ej kan eller ska fylla med närvaron av dig själv. Det finns ett hål i dig som på sätt och vis tillhör en annan. Detta kan tyckas märkligt och till viss del omodernt men det är lagbundenheter som har med delningen av mänsklighetskroppen att göra, delningen in i en kvinnlig och manlig kropp. Detta rum är ett själsligt hålrum som skapar ett avtryck in i det fysiskt eteriska organisationen och lagbundenheterna för detta hålrum är att det vill fyllas av någon annan än dig själv. Sålunda pågår det ting i detta hålrum som har med behovet att fyllas upp av något yttre att göra. Tänk dig att du bär på en energiprincip som är ett hål som vill fyllas av något utifrån. Detta sug som det hålet genererar drar till sig material utifrån. Från vårt perspektiv liknar materialet i det hålrummet svart trögflytande olja.
Olja?
Ja så kan ske. Det finns en princip som är verksam här och det är ”såsom i himlen så och på jorden” Från vårt perspektiv är den mänskliga kroppen skapad av gudomliga principer som Gaia – den jordiska principen speglar. Sålunda kan vi känna igen detta organiska material i den mänskliga kroppens hålrum som olja.
Vad menar ni egentligen?
Vi menar att det finns ett hålrum i kroppen som är till viss del dolt. Så är det med den svarta oljan att den gömmer sig i djupet. Denna olja som bildas av energiprocesser som strömmar in i er utifrån kan inte kroppen ”bryta ned”. Det blir en typ av ”slaggprodukt” som stöts bort av hålrummet. Just därför att det är energiprocesser som inte tillhör dig så kan du heller inte medvetet bryta ned dem. Det blir ett dilemma för ditt jag – för dina medvetna processer. När denna oljegestalt är ”mätt” och hålet i dig fortfarande omedvetet suger in yttre energiprocesser så skulle vi säga att oljegestalten till viss del svämmar över och flyter ut och in i Gaia – rinner ned i hennes hålrum och bildar olja. Det svarta guldet.
Så våra omedvetna hålrum skapar olja?
Jo ni samskapar med Gaias resurser. Ni borrar efter era mänskliga skuggor när ni borrar efter olja och transformerar dem till rörelseenergi. Men det kommer en tid – en snar framtid när Gaia vill tala. Hon säger ”Jag förvaltar inte längre era skuggor i mig” Det är Gaia som inte längre kan härbärgera människans slaggprodukter. Från vårt perspektiv är det en katastrof. Människans skugga växer och behöver desperat hitta en annan metod för rörelseenergi.
Vad kan vi egentligen göra för att hantera vår oljegestalt?
Oljegestalten bär mönster och programmeringar som lagrats organiskt i hålrummet över tid. Detta mönster behöver transformeras. Från vårt perspektiv behöver hålrummet rengöras och oljegestalten kopplas till de andra hålrummen i er kropp som ni har till uppgift att fylla med er själva. Oljegestalten behöver en medveten länk till den fysiska kroppen som gör att oljan börjar brinna – som gör att oljegestalten – skuggan – transformeras till en ljusgestalt. När ni hanterar eran skugga medvetet, när ni trnasformerar era skuggor så lever ni längre. Ni lever upp till 350 år.
Vad kan vi egentligen göra med detta hålrum som vill fyllas av en annan?
Det är en viktig fråga som tyvärr ej äger några enkla svar. Det vi vet med säkerhet är att det finns i er ett hålrum som tillhör någon annan – och denna någon annan – är ni på jorden för att finna. Så kan ske! captura-de-pantalla-2012-07-02-a-las-21-57-30

 

 

Det vi nu ser är att ljuseteriska krafter blixtrar in i jordatmosfären – det är från vårt perspektiv ett regn av ljusgeometriska arketyper som strömmar ur galaktiska centret

Jag fick inte igång kroppen i morse. Den var stum. Det var som om den inte var min. Hela dagen är kroppen som ett eftersläp. Tung och trött. Samtidigt har jag under en tid sett geometrier när jag läst av energier. Både i sessioner och i naturen. Vad är det som sker just nu?

Ibland ser vi att det uppstår fenomen runt människan där en viss typ av livskraft träffar snett. Vi ser just nu att den eteriska kraft vi kallar ljuseter träffar snett och skapar en typ av fördröjning i människan. Skapar skulle vi säga en sömn som inte vaknar, sömnen gör att människan förhindras att sträcka sig in i sitt inre rum och ut i det yttre. Tillståndet skapar en typ av ingemansland – där människan varken känner sig i sig själv på jorden eller i sig själv i anden. Det pågår just nu en skulle vi säga skakning i det eteriska rum vi kallar ljuseter.
Från ert perspektiv vad menar ni med ljuseter?
Det är vad vi kallar ”geometri” Vi ser att alla människor har en eterisk geometri som är i samklang med en kosmisk geometri. Varje människa har en geometri som är ett instrument. Tänk dig att i varje själ finns ett instrument som den individen kan spela på och använda som i fulländning. Denna geometri är skulle vi säga en fördjupning, en kunskapsfördjupning som själen erövrat genom inkarnationsväven, genom livet på jorden, på vägen genom efetrlivet, via olika andliga utvecklingsströmmar har människan stämt sitt instrument, sin geometri till en fulländning. Det vi nu ser är att ljuseteriska krafter blixtrar in i jordatmosfären – det är från vårt perspektiv ett regn av ljusgeometriska arketyper som strömmar ur galaktiska centret genom Saturnus som just nu står i samklang med galaktiska centret. Saturnus är just nu bärare av ljuseter och detta öppnar för en speciell typ av angeliska krafter som har med gestaltandet av rummet att göra. Detta rum – är från vårt perspektiv geometri. Vi ser dessa ljuseteriska krafter vrida och vända på rummet och detta vet vi – att krafter som kan öppna rumsdimensionen är speciella krafter som till viss del är kopplade till Sirius. Nåväl. Det viktiga för er är att återgestalta er personliga geometri, stärka den och komma ur ingemanslandet.
Hur får vi kontakt med vår personliga geometri?
Det är såklart en bra fråga. Översinnlig kunskap kan krävas för det. Men eftersom detta är en kollektiv skakning kan ni arbeta med den nedåtpekande pyramiden. Dessa geometriska former har sina chakran i varje hörn. Den nedåtpekade pyramiden har således tre chakran där varje chakra är en femstjärna. Föreställ er att ni har pyramidens bas med de två stjärnchakrana ca 10 cm utanför varje axel och spetsen är tio cm under fötterna. Föreställ er att ni står i denna nedåtpekande pyramid, att den skapar ett rum och följ energiflödet från stjärna till stjärna medsols. När kroppen åter får kontakt med stabiliserande ljuseter så lugnar sig systemet och kroppsfunktionerna blir mer harmoniska.
Varför sker detta?
Det har generellt med en uppdatering av era ursprungsintentioner till livet på jorden att göra. Den individuella geometrin innehåller kunskap och visdom från en forntid  som är förbunden med ett tidigare medvetandetillstånd. Denna kraftkälla behöver uppdateras till nutid för att vara funktionell i världen just nu. Så det är vad som sker. Öpnna era händer och be om nåden att er själsliga visdom omgestaltas så den kan bli brukbar i nutid. Att erövra sin personliga geometri ät en naturlig del i att lära känna sig själv.
Hur länge pågår dessa ljuseterblixtar?
Det har pågått under någon vecka och det sträcker sig ut och fram till i slutet av augisti. Där ser vi att dessa angeliska rumskrafter drar sig tillbaka. Det blir en viktig tid för er att stämma era kroppar in mot er framtida handling i världen.

depositphotos_144244639-stock-illustration-sacred-geometry-glowing-geometrical-ornament

Att det är er exakta tyngd ni har som uppgift att bära. Den kollektiva tyngden bärs av andra krafter.

Senaste veckorna har innehållet i mina sessioner handlat mycket om en typ av grundläggande nyorientering in i livet. Vilka livsval har jag egentligen gjort? Vilka portar öppnade jag? Och vilka portar lät jag vara stängda, vilka gick jag förbi för att jag inte såg dem? Och en annan grundläggande fråga. Om tyngden jag bär. Vad är min exakta tyngd? Hur mycket ska jag bära?

Vi har Venus retrograd i Fiskarna i konjunktion med Chiron i kvadratur med Saturnus i Skytten.
Låt oss se på Venus i Fiskarna. Vad gör Venus i Fiskarna? Venus i Fiskarna ”smider medan järnet är varmt” Hon vet att handla och gripa de förutsättningar som finns i en situation, hon är en strategisk kraft – en kraft som känner sitt element. Strategi uppstår just så – det uppstår naturligt när du känner det element som du opererar inom. Strategi är den kompetens som talar om för dig hur du bäst orienterar dig in i världen. Ibland uppstår en fråga. Ni frågar er: Vilken strategi ska jag använda nu? Hur navigerar jag mig själv bäst genom den här situationen? Dessa frågor uppstår när ni är på väg in i områden ni inte känner – det är helt naturligt. Ni har att fundera över – inom vilka områden i livet rör jag mig naturligt? Venus i Fiskarna speglar den livsstrategi som fungerar för dig Venus i Fiskarna är rösten i dig som naturligt rör sig framåt som får komplexiteten att trots allt fungera i vardagen.
Så vad sker när Venus i Fiskarna går baklänges?
Retrograden skapar hack i den rösten. Din strategi – din inre röst som leder dig ut och genom världen tystnar. Vad som just nu förstärker retrograden är att Venus stannar på Chiron i kvadratur med Saturnus. Chiron är den Kentaur som stimulerar förmågan till självreflektion – ofta genom smärtsamma erfarenheter växer konsten att reflektera över sig själv. När Venus stannar på Chiron stannar hon i självreflektionens mitt och den platsen är förbunden med smärta. Venus reflektion i Fiskarna handlar om ifrågasättandet av den personliga livsstrategin. När dina ansatser inte får det stöd du är van vid eller att dina beteenden blir ifrågasatta så skapar Venus Chiron konjunktionen en djupare smärta i dig än vad du kanske är förberedd på. Smärtan handlar om din livsorientering och strategier. Du ställer dig frågan: Vad har jag egentligen för motiv bakom mina handlingar? Om denna fråga tas på allvar kanske du möter att du inte hade några speciellt genomtänkta motiv utan att drivkraften bakom dina handlingar har varit sovande – som fisken i vattnet som inte upplever vattnet eftersom hon är mitt i det. Hon upplever vattnet först på land – då hon kippar efter luft då hon kämpar för att överleva. Så stark kan denna Venusretrograd verka in i er att det är en typ av uppvaknande in i ett annat element som kräver all er uppmärksamhet, som stjäl all er kraft.
Och kvadraturen till Saturnus?
Saturnus förstärker självreflektionen på så vis att Saturnus drar den in i tiden, in i den personliga biografin. Saturnus öppnar en dörr till det förflutna – en dörr till biografin såsom den gestaltat sig i det här livet. Det är på så vis en jordbunden aspekt, en möjlighet att försona er med mönster i er biografi som skulle vi säga behöver uppdateras och förnyas. Vi ber er att ha respekt för tyngden i den personliga biografin och se hur ni över tid samspelar med kollektiva krafter. Stor del av den personliga smärtan är också kollektiv. Många av de personliga strategier som ni valde vid en viss tidpunkt i livet valde ni för att det var möjligt att välja dem – såsom den kulturella och samhälleliga verkligheten just då gestaltade sig runt er. Den nya strategin som Venus nu kommer i beröring med skapas ur din frihet. Det är skillnaden och det är en stor sak att ge sig själv en ny orientering i livet utifrån ett frihetsperspektiv. Detta är potentialen i den här aspekten. Så finns en viktig sak vi vill lyfta fram. De strategier som du utvecklat i relation till kollektiva mönster tillhör också egentligen en annan transformativ process än den individuella.
Hur tas de kollektiva mönsterna om hand?
I första hand via begrepp. Detta kan låta konstigt men kollektiva fenomen transformeras via begrepp. Begrepp har en sådan kraft – att det är gestaltande – speciellt kollektiva fenomen behöver gestaltas med begrepp för att transformera den inneboende kraften som de omsluter. Personliga egenskaper transformeras via individen och i första hand via individens själsiga förmågor och erfarenheter. När individen vänder sig mot sig själv för att möta sig själv då kan en personlig transformation ske. Men som vi antyder – det som gör personlig utveckling komplicerat – det är att många individuella problem och brister står intimt förbundna med kollektiva krafter – de krafter som styr mänsklighetens evolution. Den kollektiva ingången är fylld med begrepp – eller skulle vi säga är ett rum där begrepp hela tiden är i omdaning och nygestaltning. För individen gäller att förbinda sin personliga utveckling med de tidsaktuella fenomen som är verksamma. En viktig definition är relationen mellan begrepp och principer. Begrepp beskriver principer. Och den princip som är verksam i Venus retrograd Chiron i kvadratur till Saturnus är principen om människans exakta tyngd.
Vad är det?
En människas exakta tyngd handlar om hur mycket hon kan bära. Den är individuell och tränar du vissa muskler så orkar du bära mer. Och detta menar vi: att principen om människans exakta tyngd är en rimlighetsprincip. Det finns en exakt tyngd att bära som är din tyngd – en del i livets skola handlar om att lära känna sin egen tyngd. Vi skulle säga att 40% av tyngden ni upplever tillhör er och kan transformeras via er organisation och 60% av tyngden ni upplever är kollektiv. Vi ser här att tyngden ni upplever består övervägande av kollektiva krafter och är häftad vid kollektiva mönster. Det betyder att var och en av er behöver utveckla i er begrepp som kan möta den kollektiva tyngden. Så ser det ut på jorden just nu. Att den individuella midnattstimman är passerad – den midnatt ni upplever är en kollektiv midnatt. Det är viktigt att förstå och hur ni härifrån hittar fram till en nyorientering in i livet.
Och det kollektiva?
Det har alltid funnits och det finns behov för begreppsutveckling i områden som är luddiga och suddiga. Där individen möter kollektivet är en sådan zon. Den tidsaktuella frågan är: Var slutar jag? Och var börjar omvärlden? Vi ser att det är i denna zon som i första hand framtiden får fäste. Vi vet att det låter abstrakt – men när begreppen utvecklas och blir formulerade och beskrivna då ser vi att ni upplever en stor lättnad – att ni får kontakt med er verkliga tyngd. Och det vill vi säga till er. Att det är er exakta tyngd ni har som uppgift att bära. Den kollektiva tyngden bärs av andra krafter.

smlom-gryning

 

Vi skulle säga att det i Jupitersfären uppstår ett avtal mellan Gaia, hela hennes mångfald och människan. Det är ett fredsavtal.

Ibland hamnar vi i situationer där vi pressas ut mot vår yttersta gräns. Men vad är det egentligen? Vår yttersta gräns? Vad är det egentligen som definierar vår kapacitet? Vår förmåga att tänja och stretcha själen. Vad är det som sker i oss när vi utmanas att klara av situationer som verkar helt ogenomträngliga. Jag funderar på så mycket och kanhända  är det en dåres envishet som driver mig? Kanhända är det galenskap att mitt eget skådande blir den källa jag söker perspektiv ur. Men så tänker jag att det är viktigt. Och jag läser egentligen inte så mycket som andra skriver men mina begrepp är inspirerade av Rudolfs Steiners kosmologi, filosofi och beskrivning av människan.

Detta är frågor som kan besvaras med många olika perspektiv. Vi vill närma oss frågorna utifrån hur planeterna och planetsfärerna verkar in i människan. Planeten både som kropp, som himlafenomen och som sfär. Detta är viktigt att skilja på. Planeterna verkar in som formativa kraftspel i er eteriska kropp och de verkar också som gränsskapande kraftspel i er astralkropp. Ja det är i er astralkropp som ni upplever ”er yttersta gräns”. För att tydliggöra hur planeterna verkar in i er eterkropp, alltså in i era organ, hur planetkrafterna bygger er fysiska kropp via eterkroppen kan vi titta på exempelvis Jupiter. Vad ser vi när vi tittar på levern som formas av Jupiter? Jo vi ser en avsaknad av Jupiter. I levern finns en avsaknad av Jupiter som gör att Jupiteriska krafter sugs in eller dras in mot levern och verkar balanserande. Jupiter är den planet som balanserar levern, som formar och återskapar leverfunktionen i kroppen. Så var har vi Jupiters gräns? Vad pratar vi om när vi pratar om en planets gräns? Jupiter återfinns mellan Mars och Saturnus. Vi pratar då om hela Jupitersfären som håller sin bana i solens gravitationssystem. Vi skiljer alltså på planeten som ett hål och som en sfär. Det viktiga som sker när du närmar dig sfären är att du då lämnar den fysiska kroppen och så att säga upplever sfären som om du inte hade en fysisk kropp. Egentligen upplever du sfären som om du har lämnat kroppen och befinner dig i efterlivet. Och detta vet vi att de olika planetsfärerna döljer för oss zooner som håller själen snurrande runt sin egen axel, runt sig själv. Detta själens snurrande runt sin egen axel sker när det pågår en bearbetning, en nedslipning av en ”själens ensidigheter” Denna själsliga slipningsprocess pågår i efterlivet som en bearbetning av livet och som en förberedelse för nästa liv. För att ge en glimt av fenomenet ”min yttersta gräns” kan vi försöka beskriva vad själen bearbetar och slipar ned i de olika sfärerna. Denna imagination av efterlivet vill vi inte påstå är komplett av något slag. Det är en poetisk betraktelse av själens himlafärd efter döden. Och varje sfär är ytterst sparsamt beskrivet.
Den första sfären är månen. Genom Månsfären vandrar människan baklänges genom det liv hon precis lämnat och möter sig själv utifrån den princip vi känner som ”gör mot andra såsom du vill att andra ska göra mot dig” Hon vandrar genom sitt liv och upplever andras reaktioner och andras känslor som orsakats av hennes handlingar. Det är människans förmåga till empati som bearbetas, egentligen en tagg som bearbetas, som slipas ned. Sålunda behöver olika öden olika lång tid i månsfären.
Vidare in i Merkuriussfären. Vad har vi här för spegling? Här bearbetar själen lögner. En människas svarta tunga blir belyst. Många är orsakerna att gift flyter i människans blod – från vårt perspektiv ser vi giftet som en svart tunga. I Merkurius sfären bearbetas människans svarta tunga. Många lögner i ett liv leder ofta till invecklade karmiska relationer och situationer. Men den värsta lögnen en människa bär på är att inte vara sann mot sig själv.
Så vidare in i Venussfären. Här bearbetas egentligen människans världsbild – speciellt själar med en materialistisk världsbild blir konfronterade med en enorm skönhet. Det väcker smärta i många själar att passera Venussfären just för att skönheten är så överväldigande. Här möter människan insikten att skapelsens ursprung och intention uttrycks genom skönhet, genom skönhetens intelligens. Denna princip konfronterar alla materialistiska själar och många är de som tvingas inkarnera från Venussfären för att integrera den kunskapen på jorden.
Så har vi Marssfären. När själen träder in i Marssfären drar Mars en suck. En lång suck. Det är i denna sfär som du möter (några av) dina andra inkarnationer, här får du glimtar av dig själv från ett tidigare liv. Det är Mars som håller samman imaginationerna som strömmar mot dig från forntiden. Detta är på många sätt överväldigande och ofta träder en inkarnation fram som behöver integreras i de nya jorderfarenheterna. I vissa fall kan behovet att inkarnera bli starkt då en längtan uppstår i själen att omsätta de nuvarande jorderfarenheterna med själsliga gamla erfarenheter. Den typen av beslut sker i Marssfären. Och vi skulle säga att många av er inkarnerar från Mars. Så finns en individualitet som är verksam från Mars och det är Buddha. Buddha gör det möjligt för själen att integrera tidigare erfarenheter och forma en ny inkarnation. Vi skulle säga att de individer som inkarnerar från Mars gör det med Buddhas välsignelse och det är en bra sak. Du ser den typen av öden i själar som står i direkt relation till en gammal kunskap, som kan vara en talang inom ett område men som behöver uppdateras till nutid. Buddha är en verksam kraft och aktiv i transformationen av tidigare liv.
Så har vi Jupiter. När själen vandrar in i Jupitersfären upplever hon fred. Hon går barfota och underlaget är mjukt. Så öppnar Jupiter mitt i sfären ett hål – det är en enorm kraftspiral där Gaias evolution på sätt och vis slungas runt. Det är enorma kraftprocesser som Jupiter hanterar i sin mitt. Människan ser in i evolutionen, ser bergen, haven, träden, öknar, stäpplandskap, ängar…hon skådar ned på jorden som är hennes hemvist. Jupiter säger inte mycket, det är en sorgens sfär över människans dumheter. De själar som exploaterat Gaia för egna syften har redan slipat ned sin tagg och bearbetat den smärtan. Nu upplevs smärtan på nytt som en sorg och människan har möjlighet att utveckla en fördjupad kontakt med Gaia. Vi skulle säga att det i Jupitersfären uppstår ett avtal mellan Gaia, hela hennes mångfald och människan. Det är ett fredsavtal.
Sen Saturnus. Detta är den sista sfären innan människan lämnar bearbetningen av livet bakom sig. Saturnus är gränsen till de yttre dimensionerna till strömmen hemåt mot stjärnan. Saturnus är en väktare. Det är människans makttendenser som slipas ned. Viljan att utöva makt över andra varelser. Saturnus släpper inte någon som inte förstår principen ”den som är fri från skuld kastar första stenen” Människan stannar i Saturnussfären och låter sin själ bearbetas på många olika sätt med många olika metoder. Saturnussfären är en kreativ skola för att förstå principer för makt.
Hur förstår vi nu detta med ”min yttersta gräns”
Ni kan vara kreativa! Ni kan vara skapande och lekfulla när ni hanterar så svåra ämnen som detta. Ni kan imaginera att själens himlafärd på sätt och vis gjort avtryck i astralkroppen, lever i astralkroppen som verksamma efterbilder. Planetsfärerna projiceras in i astralkroppen och skapar där helt konkreta gränsupplevelser i människan. Kanhända lever människan med en gränsupplevelse från Mars. Om människan inkarnerat från Mars lever i henne upplevelsen att själen i detta livet sträcker sig bara ut till Mars. Ofta är det som vi sa förbundet med en intensiv bearbetning av en tidigare inkarnation och människan ägnar stor del av sin kapacitet att tränga igenom och förbi Marsgränsen. Men! Detta är bara skisser av en stor komplexitet – alla planetsfärer lever i människans astralkropp men med olika intensitet. Sålunda har Jupiters gräns att göra med hur individens avtal med Gaia ser ut. Har du inget avtal med Gaia? Då upplever du en tydlig kapacitetsgräns relaterad till förmågan att känna sammanhang med andra levande varelser. Liksom Venus. Är du inspirerad av ett materialistiskt förhållningssätt når människan sin gräns vid förmågan att uppleva verklig skönhet. Hennes förmåga att se världen ur ett skönhetsperspektiv är begränsad. Vi vill återigen betona att detta enbart är skisser. Och att det finns en annan princip som är verksam i människan och det är Jaget. Jaget är det väsensled i människan som skär igenom det vi kallar karmiska konsekvenser och som ”ur ingenting skapar någonting”. Denna Jagets skapande kraft är en en nåd.

gaia

För att lära känna kraften i det violetta ljuset vill vi berätta om ett fenomen vi kallar tankefel, vi vill berätta om det vi kallar ”det tredje elementet”

Det finns en färg som är friare än andra, en färg som rör sig lite friare och det är det violetta ljuset. Det är det ljus som blomman släpper som blomman använder för att kommunicera till omvärlden. För att lära känna kraften i det violetta ljuset vill vi berätta om ett fenomen vi kallar tankefel, vi vill berätta om det vi kallar ”det tredje elementet”
Jag har sett senaste tiden en matris runt människokroppen som ser ut som krossat glas – det är en solförmörkelse i mitten och från den sträcker sig revor i glaset, revor som skapar sprickor som fortsätter och fortsätter ut i ingenting.
Det är en matris som skapas av era tankestrukturer, en matris som skapas runt tankefel. Detta ser vi att när tankar formas runt en felaktighet, runt en rädsla som skapar oro som skapar spekulationer som skapar begränsningar blir till maktlöshet och förtvivlan så ser vi en matris av tankefel. Vad som döljer sig bakom den förmörkade solen är en brännskada – brännskadan är orsakad av tankar som byggts upp av felaktigheter, som skapats runt lögner och maktstrukturer. Tankar som hämningslöst stödjer ett ego.
Hur ser kraftspelet i kosmos ut just nu?
Vad som stödjer att denna matris just nu blir synlig och aktiverad är Mars i konjunktion med Uranus i Väduren i opposition till Jupiter i Vågen och kvadratur med Vesta i Kräftan. Ni har alla mer eller mindre små solförmörkelser runt er. Många små solar som blivit svarta. När Mars ställer sig i konjunktion med Uranus ser vi att Mars på sätt och ”bränner” in otålighet och frustration och skapar ett själsligt tillstånd som i princip kan ligga till grund för tankefel. För att hejda kraften från Mars kan ni rikta uppmärksamheten mot Saturnus. Så är det ordnat att det som skapar ljuset bakom matrisen – som lyser upp den bakifrån – är det violetta ljuset från det Galaktiska Centret. Saturnus är just nu 26 grader i Skytten i konjunktion med Galaktiska centret. Saturnus vänder där går retrograd och möter sedan Uranus i en trigon. Denna Saturniska gest präglar månaden som vi nu träder in i och Saturnus skulle vi säga ”sänker sig ned över” planeten Mars. Detta sker när Saturnus vänder och möter Uranus i en trigon. Sänker sig ned över matrisen med de många solförmörkelserna, sänker sig ned som en nåd – skapar ett nedstigande av ”det tredje elementet”
Hur ser det ut egentligen? Vad händer vid Galaktiska centret?
De planeter som rör sig över Galaktiska centret slungar sin energi in i solsystemet enligt de principer som motverkar solförmörkelse. Principen som uppstår som motkraft till solförmörkelse är det violetta ljuset. Det Galaktiska Centret är detta violetta ljus. Då behöver vi förstå vad är egentligen en solförmörkelse? Vad är det egentligen som sker under en solförmörkelse? Vi börjar med att se vad gör egentligen solen? Solen är den kraft som verkar som ett skydd runt jorden, som skyddar jorden från att mörka intentioner och krafter strömmar in i jordsfären från kosmos. Ofta är dessa inspirationer destruktiva och motverkar människans evolution. Vid solförmörkelse släpper solskyddet och negativa inspirationer strömmar mot jorden. När planeter passerar förbi det Galaktiska Centret filtreras det violetta ljuset genom planetkraften som i sin tur når människan, som når in i de strukturer som människan består av. En uppgift som Galaktiska Centret har är att lysa upp och transformera mörka matriser på jorden och när planeter passerar Galaktiska Centret skapas förutsättningar för transformation. Så när Saturnus passerar Galaktiska Centret belyses den matris som skapats av mänskliga tankefel. Det är alltid stora möjligheter att arbeta med mörkermatriser med stöd från Galaktiska Centret – det träder nämligen in en kraft från Galaktiska Centret som är principen om ”det tredje elementet”.
Vad är er beskrivning av ”det tredje elementet”
När vi pratar om det tredje elementet är det en viktig sak att förstå – nämligen det faktum att en människa av olika skäl i livet kan hamna i låsta lägen. Vad är egentligen ett låst läge? Låsta lägen leder med stor sannolikhet till att människan upplever vanmakt, upplever en förtvivlan i att inte kunna förändra en livssituation, inte kunna öppna upp de element som det låsta läget består av. Från vårt perspektiv finns det två låsta lägen. Det finns ett låst läge som uppstår i människans inre dialog. När tankestrukturer snurrar runt i människans inre föreställningsvärld. Detta kan vi kalla en monolog. Och monologen kan leda till upplevelsen av att hamna i ett låst läge. Så har vi dialogen. Det som uppstår mellan ett Jag och ett Du. Mellan två människor som speglar varandra – mellan två Jag som speglar varandra. Denna dialog kan också generera upplevelsen av ett låst läge. Och så har vi det vi kallar ”det tredje elementet” Det viktiga när vi ska närma oss det tredje elementet är att det är inte ytterligare ett Jag. Det är inte ”den tredje personen” även om en tredje person ibland kan öppna låsta lägen som två personer fastnat i. Det tredje elementet är något annat. När vi ser hur Jaget förstår sig själv så ser vi hur en mångfald och en komplexitet strömmar genom jaget. Vi ser en multiplicering av tingen, vi ser också att jaget har förmågan att duplicera sig själv – det vi kallar att dela sig. Det tredje elementet har en annan karaktär, vi skulle säga att det är en solid karaktär. Det är en karaktär som inte delar sig som inte rör sig i sidled. Så känner vi detta tredje element som ”den heliga ande” som en princip som strömmar in i världen genom Galaktiska Centret. Vi skulle säga att detta tredje element äger de kvaliteter som i sig förhindrar den kraftutveckling som uppstår under solförmörkelser – nämligen förmågan att skydda jorden från kosmiskt mörkt inflytande. Nåväl. För att återgå till den matris som just nu upplyses av Saturnus konjunktion med Galaktiska Centret så ser vi att matrisen som låser tankefel öppnar sig. Vi ser hur tankemönster som låser kroppen, som skapar upplevelser av begränsning – öppnar sig. Ja egentligen ser vi att era personliga tankefelsmatriser krossas och detta förhindrar till en början er kontakt med Gaia. Vägen till Gaia och vägen till era hjärtan kan upplevas blockerad och stum. Detta är nu inget att oro sig för. Gaia andas med en jämn rytm och hon finner nya vägar till era hjärtan.
Vad kan vi göra i ett läge när vi tappar kontakten med Gaia? Med vår jordning?
Detta ser vi! Som en möjlighet för er när era krossade tankefel blockerar vägen till Gaia och till era hjärtan. Det är att ni jordar er via mångfalden. Vi skulle säga att kontrasten till det vi kallar tankefel är mångfald. Vi ser världens komplexitet och mångfald träda fram, vi ser mängder av arketyper och urbilder som ställer sig i ett öppet läge och det är en viktig sak att ni hittar vägen till Gaia i kontakt med mångfalden. Ser ni hur det hänger ihop? I tider när era tankefel rämnar uppstår principen om ”det tredje elementet” Det är principen som öppnar vägar utanför den interna monologen och dialogen som uppstår mellan Jag och Du. Det tredje elementet återfinns inte i mångfalden såsom Jag och Du, återfinns inte i olika fasetter av samma, äger inte riktningar i öst, syd, väst och nord. Det tredje elementet är den princip som sänker sig ned, läker tankefel och öppnar vägar för nya tankar. Principen för tankefel är att ni behöver tänka nytt! Ni behöver hoppa ur ett tillstånd till ett annat. Ni behöver hoppa ur ett tankefel och skapa en ny tanke. Men således finns en läkande kraft i universum som sänker sig över tankefel och det är ”den heliga ande”.
Varför är det bra att läka tankefel? Räcker det inte med att hoppa ur och tänka nytt?
Det är bra för att det stärker ert Jag. Ert Jag hanterar ofta många tankefel – på tankefel – skapar nya tankefel – uppstår en gräns som krossar till slut matrisen – skapar revor i tankematrisen – skapar en svårighet att höja frekvensen. Har ni för många tankefel runt kroppen hanterar ni många solförmörkelser och krossade matriser och detta gör till slut att Jaget reflekterar verkligheten ryckigt och rörigt. Jagets spegling in i er blir orytmisk och fragmentiserad och till slut blir speglingen felaktig. Går det tillräckligt långt så kommer skärvorna av den krossade matrisen nå in i era hjärtan och där skapas en tagg. Om denna tagg vet vi mycket. Så det tredje elementet som sänker sig ned över era tankefel läker också den övergripande risken att taggen växer in i ert hjärta.
Hur påverkar det oss att våra tankefel läks?
Era tankar blir klara och leder Jaget in i blodet som får en korrekt spegling av kosmos.
Hur kan vi förnimma ”den heliga ande”?
Den heliga ande visar sig som en princip vi kallar ”det tredje elementet” Är egentligen det violetta ljuset som blomman släpper. Lyssna på rösten som säger ”Jag ser Dig”

violett ljus

Kan ni fånga Erisvinden rätt så finns möjligheter att ta riktigt stora kliv in i framtiden

Jag har så svårt med jordningen. Hur jag än anstränger mig att nå jordcentrum så hittar jag inte. Också kunder klagar på jordningen, hur de tappar kontakten med sig själva, hur de inte når in i kontakt med Gaia. Så stegvis med olika tekniker börjar jag med hjärtat – för att sedan om det går återigen öppna den eteriska jordningen in mot Gaia. Ett perspektiv på vad som sker går att finna i planeternas rörelser runt solen. Ett perspektiv – av många. Det är sannerligen inte lätt just nu att genomskåda väven.

För att närma oss ett astrologiskt perspektiv på energiflödet just nu så behöver vi fördjupa oss i Eris. Eris är en kentaur med en omloppsbana runt solen på över 500 år – således för att närma sig Eris behöver människans medvetande transcenderas och överleva en mansålder – ja överleva fem mansåldrar, fem generationer. Så när vi pratar om Eris pratar vi egentligen om vinden som stormar ut ur hennes kraftfält, vi pratar om Erisvinden som transcenderar det individuella medvetandet till kollektiva kraftfält. Vi pratar om ”den femte generationens kraftfält”
Vad är det för konstellation Eris är aktiv i?
Vi har Eris 22 grader i Väduren i direkt opposition till Jupiter som är retrograd 22 grader i Vågen. Eris aktiverar Vädurens grundenergi och väcker rörelser som mullrar under ytan och som innehåller potential till långsiktig förändring. Väduren är i grunden en positiv placering av Eris men utmanar individen på så vis att konsekvenserna av en handling, en aktivitet lyfts ut ur nuet och placeras in i framtiden, ja fem generationer framöver. Därmed förlorar individen kontakten med det vi kan kalla ”instant karma” den omedelbara speglingen trubbas av och det uppstår egentligen stora hålrum mellan handling och konsekvens. Detta kan skapa oro och till viss del kaos då resultatet av individuella ansträngningar inte märks direkt – mängder av upparbetad kapacitet flyttas långt in i framtiden. Så står Eris denna vecka i direkt opposition till Jupiter som är retrograd i Vågen. Vi lider med Jupiter när Eris tvingar fram en obeslutsamhet, en ambivalens som ingen riskanalys i världen egentligen kan stärka. Eris skapar i Jupiter den svåra upplevelsen att behöva välja mellan två dåliga val. Vad som ytterligare sker under de närmsta dagarna är att Mars vandrar in i en konjunktion med Eris och förstärker oppositionen. Detta sker den 28 februari och i samband med det kan ni komma att uppleva en enorm kraftutveckling, att ni får kontakt med en oväntad kraftkälla som ger er stark vind i seglen. Mars upplever under en tid kapacitet att inte bara förverkliga sina egna visioner utan även visioner som omfattar hela mänskligheten. Tyvärr när denna kraftutveckling sker aktiveras också Jupiter som ger Mars en dålig magkänsla. Som hindrar expansionen. Magkänslan håller i sig och gör Mars osäker.
Hur kan vi möta denna aspekt på bästa sätt?
Det viktiga när ni hanterar Eris är modet att kasta sig ut i det okända och låta vinden ta tag i era segel. Kan ni fånga Erisvinden rätt så finns möjligheter att ta riktigt stora kliv in i framtiden. Just i denna aspekt rekommenderar vi att ni övervinner en ambivalens med vetskap om att det finns inga konsekvensanalyser som kan styra upp ett beslut. Just nu saknas yttre speglingar och det gäller att inte förvänta sig feedback på sina handlingar – utmaningen är att lyssna inåt mot den kanske plågade magkänslan. När Eris är aktiverad är det nästan omöjligt att förvänta sig relevanta speglingar från omvärlden – det viktiga är att lyssna på den egna magkänslan och lyfta upp intuitionen till hjärtat. Men så sker ytterligare en komplexitet och det är att Uranus också hinner ikapp Eris och ställer sig i konjunktion. Denna konjunktion är exakt den 27 februari. Eris gör Uranus ryckig och övertänd, ja Uranus blir högspänd och brännhet och tappar egentligen sin rörlighet och sitt ibland charmiga intellekt. Från ett perspektiv inspireras Uranus till dålig problemlösning – utan magkänsla, utan kontakt med hjärtat. Om ni befinner i en sådan situation så ber vi er att backa tillbaka några steg. Det är inte bra att inspireras till dåliga beslut som får konsekvenser för fem generationer framöver. Det viktiga i dessa skulle vi säga svåra tider är att ni återknyter kontakten med hjärtat och via hjärtat jordar kroppen. Erisvinden i konjunktion med Mars och Uranus i opposition till Jupiter drar er bort från jordcentrum. Hjärtat är den kraft som kan skära igenom komplexiteten och trots allt skapa ett lugn i stormen, trots allt hjälpa er att koncentrera er på de små tingen. Och ändå! Mitt i vardagen ser vi att Erisvinden välter de små tingen. Då gäller att låta stormen passera och hitta en teknik att flyta med strömmen. Det är sannerligen utmanande tider som dessa aspekter iscensätter. Så och på jorden.

Eris

 

 

 

 

 

Sällan ser vi Jupiter så låst som i denna aspekt. Jupiter befinner sig ”between a rock and a hard place”

I går stannade Jupiter. Jag märkte det tydligt – plötsligt var det svårt att andas – som om jag hade fyra lungor men andades bara med två. Det gick ju bra att andas med två lungor – men ändå var det ju två som inte fungerade. Som om jag plötsligt gick på halvfart. En märkvärdig upplevelse. Det visar sig att Jupiter som är i Vågen kvadrerar Vesta i Kräftan och opponerar Uranus i Väduren. Av någon anledning andades jag in Jupiter som stannande – för att nu börja röra sig retrograd fram till andra veckan i juni.

Hur läser jag den här aspekten?

Här framträder Vesta. Det är asteroiden Vesta som på sätt och vis skapar dynamik i den här aspekten och drar i Jupiter och Saturnus. Med vad är det som egentligen drar? Vesta är alltid lite illa till mods i kräftan – hon är inte en moderlig och trygghetssökande kraft – hon är inte en kraft som söker stillhet och jordnära värme. Vesta är en feminin aspekt som lämnat hemmet och vet att världen är hård och krävande – hon har ställt sig i strålkastarljuset för att synas – men hon ser ingen i publiken. Hon ser egentligen bara ett mörker. Det är Vestas inre upplevelse att bli betraktad som ett fenomen, som ett objekt utan att själv kunna bruka sina ögon, utan förmåga till eget seende. Vad Vesta visar i strålkastarljuset är ett leende – men egentligen är det tänderna hon visar –Vestas leende är ofta ett grin – ett leende som biter sig fast. Vesta biter hårt så att kräftans skal krossas – det tunna räkskalet fastnar i leendet och krossar alla illusioner om trygghet och sä kerhet. Så speglar Vesta i kräftan själsliga inre tillstånd som skakar galler, som behöver slå sig fri.

Uranus?

Uranus som står 23 grader i Väduren i kvadratur till Vesta utmanar Vesta längre ut i strålkastarljuset – Uranus fördriver henne egentligen bort från tryggheten och uppmuntrar henne att tänka utanför boxen – utanför en tänkt trygghet. Tyvärr är inte Vesta skolad att tänka utanför boxen – hon blir utmanad på så vis att hon känner sig kritiserad. När Vesta känner sig kritiserad hånflinar hot mot det hon uppfattar som konservativt och kan gå vilse i sig själv på så vis att hon ”tror” hon är starkare och friare än hon egentligen är. Vesta utmanar er att möta era trygghetsbehov.  Samtidig ser vi att Uranus i kvadratur till Vesta blir låst i sin rörelsefrihet. Hur fri än Uranus är i sitt ”normal tillstånd” så vandrar hans tankar mot Vesta och skapar brist på rörelse.

Mellan dessa krafter: Uranus lite frustrerande frihetslängtan och Vestas bitande förrakt mot konservativa idéer i kombination med ett avståndstagande från trygghet står Jupiter i Vågen. Jupiter hamnar i en extrem beslutsångest. Sällan ser vi Jupiter så låst som i denna aspekt. Jupiter befinner sig ”between a rock and a hard place” Det som Jupiter med sin sociala intelligens brukar hantera låser sig nu rejält. När Uranus inte lyckas förmedla verkliga speglingar av möjligheter så förminskas Jupiter. Den stora estradören och talaren som kommunicerar välvilja i det sociala – drar sig tillbaka. En sådan olycka när Jupiter drar sig tillbaka i Vågen. Ty just i det tecknet tenderar Jupiter att kunna balansera gott i det mellanmänskliga. Vi skulle säga att när Jupiter drar sig tillbaka i Vågen stannar till viss del ett naturligt informationsflöde som behøvs för att kunna ta rätt beslut. En sådan beslutsångest skådar vi sällan – men vi ser den i Vågen nä r Jupiter stannar i Vågen för att sedan gå baklänges. Det blir svårt då att lyssna på magkänslan – svårt att få rätt kontakt med vägen.

Hur bemöter vi bäst Jupiter i Vågen?

När upplevelsen av att hamna i låsta lägen eskalerar behöver ni förstå något om beslutsprocesser och ni behöver förstå något om tålamod. Ni behöver förstå att vänta på rätt sätt.

Om vi nu hamnar ”between a rock and a hard place”..

Det kommer ni att göra. Utmaningen är att göra en kullerbytta och hitta en tredje väg, en tredje möjlighet, en tredje person. Så utmanar Jupiter retrograd i Vågen att leta ovanliga lösningar – detta är den tid då ni gör ett RYCK och förflyttar er tyngdpunkt till en helt annan plats i kroppen. Detta är den tid då ni ser att den enda lösningen på en situation är att göra något ni aldrig förr trott er kunna göra. Så utmanande är Jupiter retrograd i vågen.

Retrograden släpper i juni…

Ja denna vår präglas av att stå i och leva genom beslutsprocesser – viktiga beslut, beslut som är svåra att ta, svåra att egentligen hitta. Och då gäller rådet – om ni inte har kontakt med magkänslan som kommunicerar Ja eller Nej finns två saker att göra. Öppna kontakten till magkänslan/intuitionen eller vänta med att ta beslut. Denna tid präglas annars av möjligheten att fatta fel beslut. Så vi råder er att skärpa era sinnen och lyssna. Varje detalj är viktig, varje handrörelse, formulering, ögonkast. Läs situationen och fråga magen Go? or No Go?

Jupiter

Månbalansering

Jag fördjupar mig i månen – och förstår mer och mer om hennes dubbla natur. Under en healing visar hon för mig hur hennes månskäror speglar våra medvetandeprocesser. Jag avslutar texten med en imagination – bilder från mitt hjärta.

Berätta hur verkar månens krafter in i kroppen?

När vi närmar oss kroppen ser vi att månen – och sfären mellan jorden och månen är de kraftfält som verkar starkast in i den mänskliga organisationens uppbyggande och nedbrytande krafter. Vi vill skilja på månens uppbyggande krafter som verkar stabiliserande in i kroppen, som speglar klarhet och stimulerar kroppens regeneration. Så vill vi beskriva vad som sker när månens krafter sliter sig loss och påverkar kroppsprocesserna negativt. Det är viktiga ting just därför att månen är det kosmiska inflytande som är en förutsättning för kroppens tillblivelse. När vi läser av månens verkan in i den mänskliga organisationen ser vi att månen vilar som en liggande månskära i bäckenet. Vi ser det som en silver skål i bäckenet och vi ser att de viktiga organen, mjälten, leveren och gallan vilar i silverskålen. Den andra månskäran ser vi över huvudet, vilandes precis runt huvudet.

Månskäran i bäckenet verkar i de inre organen som en speglande stabiliserande eterkraft – ja faktiskt så är det månen som ger de inre organen det eteriska hölje som verkar regenererande på kroppsprocesserna. Och vad är det egentligen som skapar förutsættningar för regeneration och skapande processer? Jo det är rytm. Rytm är det fenomen, den rörelse och den skapande process som månen speglar i de inre organen. Rytmiska rörelser skapar en inre andning i organen och är förutsättningen för dess funktioner i kroppen. Månskäran i bäckenet är basen för att balansera människans olika rytmer. I första hand dygnsrytmen och rytmen för smältningsprocesser – både matsmältning och smältning av intryck alltså själsliga, och psykologiska medvetandeprocesser.

Så har vi månskäran över huvudet. Och det är viktig att de övre månprocesserna strömmar in i huvdet utifrån. Månskäran som vilar över huvudet speglar kosmos och skyddar hjärnan och de minnesprocesser som pågår i hjärnan från illusioner och vanföreställningar. Den rena månskäran över huvudet är en garanti för hjärnans mottaglighet för inspirationer från kosmos – och vi vill poängtera rena inspirationer. Ja så viktig är det att förstå månen – att när hennes krafter är balanserande så speglar hon i huvudorgansiationen en ren kosmisk inspiration och hon speglar i de inre organen en ren intuition – det vi kallar magkänsla. Så kan uppstå i människan – tillstånd som skapar stark stress och ångest, människan kan utsättas för situationer som genererar rädsla och djup skräck. Människan kan hamna i själslig nöd, den eteriska kroppens skyddande höljen kan slitas upp, gå sönder och försvagas, den fysiska kroppen kan insjukna, skadas och brytas ned. Ja många är de faror som hotar människans välmående.

Vi vill nu beskriva hur månskärorna i kroppen är kopplade till dessa nedbrytande krafter. Vad som sker när en stark skakning drabbar människan är att månskäran i bäckenet släpper och rör sig upp genom kroppen, passerar magen, lungorna och hjärtat och när månkrafterna börjar röra sig fritt i kroppen så skapas en oro i hela den fysiska organisationen. Det är klangetern som börjar skaka, vattenelementet i kroppen kommer i obalans och det är som att befinna sig i starka vågor på ett öppet hav. Otyglade månkrafter är nyckfulla – och skapar kaos. Men essensen i vad som sker när månskäran i bäckenet släpper är att de undermedvetna krafterna i människan – som vilar i de inre organen – också släpper. Det är viktig att förstå att i människan finns mängder av mörker, detta mörker häftar i de inre organen och som under normala omständigheter så att säga vilar i månskäran. Den rytm som månskäran skapar i de inre organen ger förutsättningar för att mörkret i människans medvetande organiskt – när människan är redo för det – kan strömma in i en mer upplyst sfär och bli medvetet. Så pågår en livsprocess med att synliggöra mörka fläckar som människosjälen bär på och detta sker organiskt – utifrån en typ av själens mognad. Men så när människan drabbas av ett mörker som tränger sig på utifrån och sliter loss månskäran från sin plats – då strömmar undermedvetna mörka krafter fritt i kroppen och skapar oro. Och när månskäran passerar halsen och rör sig in i huvudet då skulle vi säga uppstår en tankestress. När månkrafterna påverkar huvudet inifrån då finns risk för illusioner och vanföreställningar – ja det finns risk för psykisk sjukdom. Detta förstår vi när vi upplever hur överväldigande det är att översköljas av ett omedvetet mörker – även om detta mörker tillhör människan själv så är det skrämmande just för att människan är inte förberedd, hon äger inte en själens mognad som organiskt växer in i en kännedom om sitt mörker.

Hur kan vi göra för att balansera månkrafterna om de hamnar i obalans?

Det viktiga är att gripa an det psykofysiska tillståndet med medvetandet och medvetandet lyssnar på imaginationer. Människan kan imaginera månskäran inne i huvudet och se för sin inre blick hur den släpper sitt fäste och faller ned genom kroppen tillbaka till bäckenet. När månskäran är i bäckenet flyttas medvetandet till hjärtat. Ur hjärtat strömmar så en gyllene kraft – det är solkraft som i sin konstitution hejdar silverkraften att strömma ur bäckenet. Hela kroppen fylls med guld. Också huvudet fylls med guld. När hela kroppen är gyllene så faller månskäran tillbaka på sin plats över huvudet och hjärnan får tillbaka sin kosmiska rena spegling. Imaginationen avslutas med att befästa månskäran i bäckenet och månskäran över huvudet och i sitt inre kännande uppleva de eteriska månströmmarna och hur de balanserar medvetandet – via de yttre sinnesintrycken som strömmar in i huvudet med de inre intrycken som strömmar via de inre organen. Så viktig är månens inflytande för människans välmående.

Imagination.

Jag ser dig måne i bäckenet, Hur du glänser i mitt mörker- hur du skapar gester i mitt inre som är ett språk jag anar, kanske har jag glömt ditt språk, ej längre hör jag nattens väktare, ej heller ser jag längre vägen som leder mig. Så räds jag dig måne när du släpper ditt fäste och drar igenom mig – så räds jag dig när du står inför mig som en nattens gestalt med vingar som en fallen ängel. Jag ber dig måne – när ditt mörker sänker sig över mig att du släpper ditt grepp om min gestalt, att du drar dig åter till bäckenet och verkar från din plats i det mörker jag känner som den klara spegel du är för mitt varma mörker – för det mörker som är i mig, som är en del av mig. Jag ber dig måne att också vakta över mitt huvud som en klar inspiration från kosmiska sfärer, som den röst jag känner som min ängel. Så ber jag dig måne att vagga mitt bäcken till ro och skänka nattens klara spegel över mitt huvud. Så ber jag dig min måne att välsigna min kropp.

månskæra

 

när ni upplever en skakning så stor att hjärtat öppnar sig och en typ av hjärtats tomhet fyller er gestalt

Så har jag plötsligt en vardag med morgonkaffe, eld i vedspisen, skidturer, en kopp te, något att läsa, något att skriva. Ett litet liv mitt i världen. Men så är jag en sån nörd! Att mitt medvetande rör sig bortom det lilla livet. Ut mot vidderna och där möter jag Mikael. Och där känner jag Mikael. Också känner jag smärtan som följer i frihetens spår – att inte kunna vägleda människan genom beslut och motstånd – endast kunna vänta på hennes handlingar och välsigna dem om de är sprungna ur ett hjärta. Det är en sån svår sak. Friheten. Och jag sliter med den. Och det är kanske en sammanfattning av vad som pågår i min själ. Att jag konfronteras med min frihet – att skapa mitt liv och fylla det med goda handlingar.

Så vill vi berätta för dig – den sällsamma stunden i ett jordeliv som vi kallar ”en välsignad stund” Det finns i era jordeliv ögonblick när själen rister, när marken ni står på ej längre bär – när ni upplever en skakning så stor att hjärtat öppnar sig och en typ av hjärtats tomhet fyller er gestalt. Denna tomhet är en sällsam sak, är den djupaste smärta som hjärtat kan bära, är den djupaste kärlek som hjärtat kan fyllas med. Så kan ske att båda dessa hjärtats kvaliteter pulserar bredvid varandra och att själen i denna välsignade stund står i mitten. Människosjälen är kraften som står i mitten av denna alkemi och detta är kanske den svåraste prövning ett människohjärta kan utsättas för i livet. Att den djupaste kärlek bara kan upplevas bredvid den djupaste smärta. Och detta ser vi är ordnat så – att dessa hjærtats kvaliteter rör vid varandra och ändå är de separata. Så när människosjälen upplever smärta är smärtan solid och när människosjälen fylls av kärlek är kärleken solid. Men så vad sker i sammansmältningen? När människan står i mitten? Det som sker nær människosjälen ær i dessa båda kvaliteter samtidigt, det som då uppstår är en kraft som strömmar ut ur sammansmältningen. Vi känner den som välsignelsens kraft.

Vad är välsignelse från ert perspektiv?

Det är den kraft som uppstår när jaget i människan delas utan att splittras, det är den kraft som uppstår när medvetandet befinner sig på två platser samtidig, Det är som vi ser det på sätt och vis ett välsignat tillstånd. Urbilden för detta är människan vid korset. Vi ser där individualiteter med stark kärlek till Kristus – stark själslig kärlek – denna kärlek lever i dem trots det lidande som också fyller deras själar. De låter inte lidandet ta över – kärleken till Kristus är solid, är lika sann som den smärta de upplever. Och detta är en av de svåraste prövningarna människosjälen kan genomgå.  Att bära båda dessa kvaliteter samtidigt. I dessa individualiteter uppstår kraften vi känner som välsignelsens kraft. Kraften att välsigna.

Vad ær egentligen välsignelsen?

Välsignelse är förmågan att ge och ta emot kärlek. Känner du välsignelsens kraft kan du ge kärlek och ta emot kärlek. Men inte kärlek som känsla. Kärlek som handling. Detta är vad som sker vid korset att lidelsen i själen, förmågan att stå i både kärlek och smärta samtidig väcker hjärtat som handlingskraft, väcker kärlek som handling. Det är vad vi kallar välsignelse, att hjärtats lidelse skapar handling.

Från ert perspektiv…vad är egentligen en sådan handling?

Från vårt perspektiv är detta det vi kallar frihet. Det är människans frihet vi beskriver ur detta perspektiv. Och den ande – den ärkeängel som bäst känner människans frihet är Mikael.  Så är det med Mikael att som bärare av den mänskliga friheten är han till viss del förhindrad att ge människan direkt vägledning. Människan står ensam inför sina beslut och ändå är det Mikael som bär vidare konsekvenserna av beslutet. Så är det ordnat att också Mikael upplever den största förlamning att inte kunna påverka människan i någon riktning. Denna vanmakt känner Mikael. Så är egentligen era handlingar som strömmar ur hjärtat en välsignelse för jorden – en välsignelse för Mikael och för människans fria vilja.

Kära Mikael..

Jag värderar inte era handlingar på så sätt att jag fördömer handlingar med en mörk avsikt. Detta gör jag inte. Jag är inte en kraft som rör mig i ett värderande fält. Jag företräder handlingen – och det finns inget värderingssystem där jag är. De handlingar som jag kan föra vidare in i evolutionen är endast handlingar som är välsignade av ert jag. När jaget i era själar kan bära två (till synes motstridiga) själsliga gester samtidig – när era själskrafter är skolade på så vis att kärleken är den själsliga kvalitet som vägleder era handlingar. Nog finns det stöd för er – i processen att lyssna på själsdjupet – men beslutet att skapa ur frihet det beslutet tar människan ensam.

freedom

 

Ty så är det ordnat med Sedna att hon stödjer människan genom illusionen som uppstår i medvetandet på jorden, hon stödjer människan genom maya – illusionernas rike.

Nu vill jag berätta om stormarna som drar fram över europa, med en kraft som minner om de kalla isarna från förr. Som nu skapar virvlar, välter träd, förflyttar stenar. Denna början! På det nya året. Det är nog den vildaste början jag någonsin upplevt.

Detta vill vi visa dig, att det i sanning är ismassor som rör vid världen. Men det är egentligen inte is i fysisk form, det är is i eterisk form. Vi ser denna eteriska is gestaltad i de klimatskiften som pågår, som får vattenmassorna på jorden att vrida sig och forma håligheter i haven. Ja stora hål ser vi i havsdjupen, virvlar och starka strömmar. Det är vad som sker att Gaias vatten ombildas. Vi ser att det är en födelse, men ej en födelse av form – en födelse av tomrum, av håligheter i ett vattenelement. Vad är nu detta? Vi tittar ut över poolerna och ser en värmeutveckling som får den stora isen att röra sig och sannerligen är det detta som sker när vi låter poolerna öppna våra ögon att det som nu drar fram genom europa är en ”eterisk istid” Vi ser ånyo en istid skölja över europa men ej i fysisk form. Vi ser den strömmen i eterisk form.

Vad innebär det?

Just detta att det i världshaven skapas håligheter – stora hålrum. Inte det att världshaven fryser och täcks med is. Världshaven öppnar sig med en väldig kraft. Ja värmeutvecklingen som pågår på poolerna skapar också stor värmeutveckling i havsdjupen. Vi ser att denna värme skapar nya rum i haven. Det vi kallar chakran.

Vad är det för innehåll i dessa chakran?

Det ÄR framförallt innehåll! Det är framförallt någonting! Det är det viktiga! Det är inte hålrum som genererar ett sug inåt och nedåt, det är chakran som skapar innehåll och detta är viktigt! Ty det är ett enormt skapande som pågår i de eteriska vattenmassorna. Vi skulle nästan säga en osannolik kreativitet. Och den är djup. Den skapande kraften i världshaven börjar i djupet – likväl som isen från förr tyngde ytan.

Är det någon planet kopplad till att vi ser denna förvandlade vattenkraft?

Vi ser Sedna. Isdrottningen med en omloppsbana på 12650 år runt jorden. Hon drog sig tillbaka till sig själv för ca 12000 år sedan och drog den stora isen som täckte jorden med sig. Och nu aktiveras hon igen, nu träder hon åter in i jordsfären men ej i fast form. Denna gång träder hon in i flytande form. Vi intresserar oss för isdrottningen. Vi har respekt för henne. Hon har en speciell närvaro när hon träder fram. Men ofta är hon avvaktande och väntande – men alltid med full närvaro. Detta värdesätter vi ty den typen av närvaro som Sedna skänker jorden används för att fylla ut tomrum – om kraften används på rätt sätt. Men så ser vi en kristalliseringsprocess i henne, den sker i hennes blod. Vi ser att hennes röda blod fryser till is – genomgår en kristallisering och blir till blått blod. Detta Sednas blåa blod skapar det vackraste mest förföriska ljus ni kan skåda på stjärnhimlen. Det är Sednas hjärta som slår, som arbetar i två fält – dels med det röda varma blodet och dels med det blå isblodet. Detta är Sednas uppgift att reglera blodets temperatur –så det passar den mänskliga kroppen. Och det är viktigt ty blodets temperatur är avgörande för om människan är frisk – eller sjuk. Så arbetar också Sedna värmereglerande för Gaias välmående via världshaven.

Vad sker nu när Sednas närvaro åter rör vid oss?

Hon arbetar via poolerna. Men vi får inte glömma här att Sedna är en kosmisk kraft. Hon verkar in i jordsfären via poolerna och förbinder sig där med de väsenskrafter som arbetar i världshaven. Och då sker också något märkvärdigt! att en mängd nya vattenelementarer föds! Det är en befruktning där Sedna är fröet till dessa mängder av nya vattenelementarer. Ja vi har sällan skådat maken!

Vad gör dessa nya vattenelementarer?

De skapar nya vattenchakran och de för in i världshaven en ny kvalitet! Ja vi skulle säga en kvalitet som vi sällan ser på jorden – men som i sällsynta fall uppstår. Nämligen ett exakt gehör! Detta kan vi se i historien, att stora kompositörer skapar fantastisk musik med detta exakta gehör som verktyg. Men detta frågar nu Sedna. Vad skulle det exakta gehöret skapa? Om det inte var musik? Hur ser det exakta gehöret ut som själslig gest? Det är vad Sedna frågar er och detta är vad de nya vattenchakran genererar som ny kvalitet i världshaven.

Hur vill det påverka havsdjuren? Och de elementarer som är bundna till vatten?

Vi ser en ny rytm strömma ur dessa chakran. Det skapas enorma vilda vågor och samtidigt skapas en balans. En balans som motsvarar en människas finkänslighet. Detta är vad de nya vattenelementarerna gör i världshaven.

Hur påverkar det här oss?

Ni kan lyssna på världsdjupen och ni kan förbereda era kroppar på att motta en förfinad känslighet.

Hur menar ni?

Det exakta gehöret som kvalitet återfinns i era kroppar som ett chakra. Vi ser det chakrat under diafragman och vi ser att denna port filtrerar intuitionen/magkänslan som uppstår ofta som en reflex i er. Magkänslan är en relativt grov impuls som reagerar på ja eller nej. När denna magkänsla filtreras på sin väg till hjärtat – genom det exakta gehöret, genom chakrat under diafragman – skapas i hjärtat möjlighet att motta inspiration direkt från kosmos och därmed skapa klara imaginationer som stöd för ett seende, som stöd för intuitionen. När detta chakra är väl utvecklat skapas i hjärtat imaginationer som kan likställas med ett exakt gehör. Detta är vad som förbereds för människan just nu. Märk väl! Detta chakra. Vi vill ändå kalla det ett framtidschakra som egentligen först om 300 år är fullt utvecklat. Så kan Sedna i dag med start i detta år 2017 befrukta detta chakra. Vi ser att vägen till exakt gehör är extrem för många människor. Vi ser ett år med en mängd omkullblåsta träd – där rötterna vrids ut ur jorden. Det är en tid för varje individ att jorda sig – djupt i Gaia. Har du för grunda rötter kanhända flyttar Sedna på dig, vänder dig upp och ned och frågar dig. Vem är Du? Så frågar hon. Var är du på väg? Och den sista frågan lyder. Vad ser du? Ty så är det ordnat med Sedna att hon stödjer människan genom illusionen som uppstår i medvetandet på jorden, hon stödjer människan genom maya – illusionernas rike. När Sedna drog fram över jorden i fysisk form som is – då kunde själar fortfarande gömma sig. I dag finns inga gömställen. Isen har smält och det som återstår är stora öppna tomrum – som väntar på Dig. Din närvaro.

Music colorful music note theme